Voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging

Bekendmaking voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken op grond van artikel 3.7, lid 7, van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 17 februari 2022 heeft besloten:

  1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening ('Voorbereidingsbesluit'), voor de gronden die zijn aangegeven op de kaart met de IMRO-identificatienaam NL.IMRO.0344.VBDETAILHANBEZORG-VA01;
  2. te bepalen dat het verboden is het feitelijke gebruik van de onder beslispunt 1 aangewezen gronden en bouwwerken met een bestemming die detailhandel, dienstverlening of bedrijven toestaat te wijzigen in een gebruik dat distributie of bezorging als hoofd- of nevenactiviteit heeft;
  3. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder beslispunt 2 genoemde verbod kunnen afwijken, als er geen onevenredig nadelige effecten ontstaan voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen en er geen verslechtering van het woon-en leefklimaat ontstaat;
  4. te bepalen dat het besluit, zoals vervat in de beslispunten 1, 2 en 3, in werking treedt daags na het raadsbesluit.

Het besluit treedt op grond van besluitpunt 4 op 18 februari 2022 in werking.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende situatietekening liggen met ingang van 18 februari 2022 ter inzage in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond, 3521 AZ, Utrecht. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het voorbereidingsbesluit digitaal te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale voorbereidingsbesluit in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030 - 286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • op de gemeentelijke site RoPubliceer waar u kunt doorklikken naar het desbetreffende voorbereidingsbesluit.

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig