Voorbereidingsbesluit Merwedekanaalzone deelgebied 5

De gemeenteraad heeft op 16 september 2021 besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Merwedekanaalzonde deelgebied 5. Dit gebied ligt, grofweg, tussen het Merwedekanaal aan de oostzijde, de Europalaan aan de westzijde, de Koningin Wilhelminalaan in het noorden en de Kanaalweg in het zuiden.

Voorbereidingsbesluit

Met een voorbereidingsbesluit verklaart de gemeenteraad, dat voor het gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid om een gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.

De huidige bestemmingsplannen staan vestiging van bedrijven in de milieucategorie 3.2 toe. Dergelijke bedrijven verhouden zich zowel stedenbouwkundig als functioneel niet goed met de gewenste ontwikkeling van het gebied naar een gemengd stedelijk woongebied.

Aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten die mogen volgens het bestemmingsplan dat voor dat gebied geldt, kan de gemeente aanhouden als deze ongewenst zijn voor deze toekomstige ontwikkeling. Dat betekent dat de gemeente hiervoor geen vergunning hoeft te verlenen.

De gemeenteraad heeft daarnaast besloten dat het verboden is om het gebruik van de gronden en bouwwerken in het gebied te wijzigen. Van dit verbod kunnen burgemeester en wethouders afwijken als er geen onevenredig nadelige effecten voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen ontstaan, er geen verslechtering van het woon- en leefklimaat ontstaat, mag worden aangenomen dat het beoogde gebruik mogelijk gemaakt wordt in het nieuwe bestemmingsplan en past binnen de doelstellingen van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone of het stedenbouwkundig plan Merwede.

Het voorbereidingsbesluit is vanaf 17 september 2021 in werking.

Het voorbereidingsbesluit bekijken

U kunt het voorbereidingsbesluit vanaf vrijdag 8 oktober 2021 bekijken op:

Wij adviseren u het voorbereidingsbesluit digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het voorbereidingsbesluit. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale voorbereidingsbesluit in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Meer informatie

De wettelijke basis voor het voorbereidingsbesluit is artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig