Vaststelling bestemmingsplan Lage Weide

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Lage Weide

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 31 januari 2019 6 weken lang het op 29 november 2018 door de raad vastgestelde bestemmingsplan “Lage Weide” met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPLAGEWEIDE-VA02 en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de westkant van Utrecht. Het plangebied is begrensd door de Zuilense Ring aan de noordkant, het Amsterdam-Rijnkanaal aan de noordoostkant, de rijksweg A2 aan de westkant en het spoor Utrecht – Woerden aan de zuidkant.  

Het bestemmingsplan maakt intensivering van bestaande bedrijvigheid op bedrijventerrein Lage Weide mogelijk en beschermt omliggende woonwijken tegelijkertijd tegen grotere milieuhinder. Het bestemmingsplan geeft invulling aan de opdracht van de Raad van State (uitspraak ABRS 201408365/1/R2) een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het bedrijventerrein.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan de verbeelding, de regels en de toelichting gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen zijn doorgevoerd om tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen en aan de uitspraak van de Raad van State van 29 juni 2016. Daarnaast zijn enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 1. Het plangebied is verkleind ter plaatse van de Demkabocht.
 2. De bestemmingsgrens ter hoogte van Elektronweg 16A is zodanig gecorrigeerd dat het volledige bedrijfsperceel hier de bestemming “Bedrijventerrein” heeft.
 3. De veiligheidsrisicocontour bij het (LPG) tankstation aan de Ruimteweg is verkleind.
 4. Voor de beoordeling van de cumulatieve geurbelasting vanwege bedrijven op Lage Weide is aangesloten bij de “Beleidsregels geur bestemmingsplan Lage Weide”. Hiertoe zijn de artikelen 1, 3.5 en 3.6.1 van de planregels aangepast.
 5. Artikel 1.65 van de planregels is vernummerd naar artikel 1.73 en gewijzigd.
 6. Artikel 3.1, onder c, van de planregels is aangepast (kantoor en bedrijfsruimte).
 7. Artikel 3.1, onder d, van de planregels is aangepast (ten hoogste 1.700 m2 zelfstandig kantoor).
 8. Artikel 3.1, onder f, van de planregels is verduidelijkt in verband met de beoordeling van geluid van spoorwegen.
 9. Artikel 3.2.2 is aangepast in verband met de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen bouwwerken zijnde.
 10. De artikelen 3.2.1 en 3.4.4 van de planregels zijn verduidelijkt in verband met het bepalen en reserveren van extra vierkante meters brutovloeroppervlak.
 11. Artikel 3.4.3 is verduidelijkt in verband met de uitleg van silo’s en vergelijkbare installaties.
 12. Artikel 3.5, onder e, van de planregels is verduidelijkt (m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten).
 13. In artikel 3.6.3 van de planregels zijn aanvullend voorwaarden opgenomen voor de beoordeling van veiligheidsrisico’s.
 14. Artikel 11.3.1 van de planregels is verduidelijkt (aan huis gebonden beroep of bedrijf).
 15. Op het perceel Isotopenweg 15 is de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - metaal en autoshredder’ toegevoegd.
 16. Op het perceel Isotopenweg 33 is de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - containerterminal’ toegevoegd.
 17. Op het perceel Ruimteweg 1 is een maximale bouwhoogte van 35 meter toegestaan.
 18. Op het perceel Sophialaan 5 zijn een maximale bouwhoogte van 30 meter en een maximaal bebouwingspercentage van 70% toegestaan.
 19. Op het perceel Sophialaan 7 is de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - gipsproducten’ toegevoegd.
 20. Op het perceel Niels Bohrweg 201 is een maximaal bebouwingspercentage van 70% toegestaan.
 21. Op het perceel Atoomweg/Neutronweg zijn de aanduidingen ‘2 tot en met 5.1’ en ‘2 tot en met 5.2’ gelegd.
 22. Op het perceel Uraniumweg 1 is de aanduiding ‘3.1 tot en met 5.2’ gelegd.
 23. Op het perceel Uraniumweg 25 en 27 is de aanduiding ‘3.1 tot en met 5.2’ gelegd.
 24. Op het perceel Uraniumweg 27 is de aanduiding ‘kantoor’ gelegd.
 25. Op het perceel Elektronweg 24 is de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – ijsbaan’ gelegd.
 26. Op het perceel Kanaaldijk 15 zijn de aanduidingen ‘specifieke vorm van bedrijf –betonwarenbedrijf’ en ‘specifieke vorm van bedrijf – recyclebedrijf’ gelegd.
 27. Op het perceel Kantonnaleweg 1 is de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – betonfabriek’ geschrapt.
 28. Artikel 3.6.7 is aan de planregels toegevoegd om vestiging van een bedrijf in milieucategorie 3.1 of lager mogelijk te maken.

De toelichting is naar aanleiding van de zienswijzen en de uitspraak, maar ook ambtshalve op verschillende plekken aangepast of verduidelijkt. Voor een uitgebreid overzicht en toelichting verwijzen wij naar het vaststellingsrapport.

Inzien

Het bestemmingsplan, het vaststellingsrapport en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage vanaf 31 januari 2019 tot en met woensdag 13 maart 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig