Vaststelling bestemmingsplan Lage Weide

De gemeente Utrecht heeft op 28 maart 2024 het bestemmingsplan Lage Weide, met de digitale naam NL.IMRO.0344.BPLAGEWEIDE-VA03 vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de westkant van Utrecht. Het plangebied is begrensd door de Zuilense Ring aan de noordkant, het Amsterdam-Rijnkanaal aan de noordoostkant, de rijksweg A2 aan de westkant en het spoor Utrecht-Woerden aan de zuidkant.

Doel

Het plan actualiseert de planologische regeling voor het bedrijventerrein en voorziet in beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Het bestemmingsplan geeft invulling aan de opdracht van de Raad van State van 21 september 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2753) een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het bedrijventerrein.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd ten opzichte van het op 29 november 2018 vastgestelde bestemmingsplan. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • artikel 1.5 is aangepast (aanvaardbare cumulatieve geurbelasting)
  • aan artikel 3.6.1 is een lid d toegevoegd (geurruimteboekhouding)
  • de geurcontour is vergroot
  • op het perceel Westkanaaldijk 2 is de aanduiding ‘kantoor’ toegevoegd
  • op het perceel Savannahweg 17 is het bebouwingspercentage gewijzigd naar 70%
  • op het perceel Sophialaan 7 is de maatbestemming ‘specifieke vorm van bedrijf-op- en overslagbedrijf’ gelegd

Een volledig overzicht van de wijzigingen vindt u in het vaststellingsrapport.

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en het vaststellingsrapport bekijken van dinsdag 9 april 2024 tot en met maandag 20 mei 2024 op:

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd (op maandag is de publicatiedatum, dinsdag is de dag van de terinzagelegging, dus de beroepstermijn start op woensdag 10 april 2024 en eindigt op dinsdag 21 mei 2024). U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan. Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan op de website raadvanstate.nl.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig