Voorbereidingsbesluit Merwedekanaalzone

Bekendmaking voorbereidingsbesluit Merwedekanaalzone

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 15 oktober 2020 heeft besloten:

  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid,van de Wet ruimtelijke ordening ('Voorbereidingsbesluit'), voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.0344.VBMERWEDEKANAALZON- VA01.
  2. Te bepalen dat het ter plaatse van VBB_Besluitvlak -1 en VBB_Besluitvlak – 2 verboden is het gebruik van de onder beslispunt 1 aangewezen gronden en bouwwerken te wijzigen.
  3. Te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder beslispunt 2 genoemde verbod kunnen afwijken indien en voor zover er geen onevenredig nadelige effecten voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen ontstaan, er geen verslechtering van het woon-en leefklimaat ontstaat, er redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het beoogde gebruik positief bestemd wordt in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, en:
    a. Voor wat betreft VBB_besluitvlak 1, past binnen de doelstellingen van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone of een voor dat gebied vastgesteld stedenbouwkundig plan;
    b. Voor wat betreft VBB_besluitvlak 2, de vestiging van bedrijven betreft met een milieucategorie A en B1 van de bij dit besluit behorende bedrijvenlijst functiemenging, of het anderszins gebruik betreft passend binnen de doelstellingen van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone.
  4. Te bepalen dat het besluit, zoals vervat in de beslispunten 1, 2 en 3 in werking treedt daags na het raadsbesluit.

Nu de raad het besluit op 15 oktober 2020 heeft vastgesteld betekent het gestelde in punt 4 hierboven dat het besluit met ingang van 16 oktober 2020 in werking is getreden.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende situatietekening liggen met ingang van 29 oktober 2020 voor een ieder ter inzage in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond, 3521 AZ, Utrecht. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies);

- via de gemeentelijke website www.utrecht.nl/bestemmingsplan waar men kan doorklikken naar het desbetreffende voorbereidingsbesluit.

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door het coronavirus is het voor u misschien niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030 - 286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig