Bestemmingsplannen Voorbereidingsbesluit Merwedekanaalzone

Bekendmaking voorbereidingsbesluit Merwedekanaalzone

Burgemeester en Wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 21 november 2019 heeft besloten:

  1. te verklaren dat het een bestemmingsplan voor de Merwedekanaalzone wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening ('Voorbereidingsbesluit'), voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met de bestandsnaam NL.IMRO.0344.VBMERWEDEKANAALZON-VA01;
  2. te bepalen dat het ter plaatse van VBB_Besluitvlak - 1 en VBB_Besluitvlak - 2 verboden is het gebruik van de onder beslispunt 1 aangewezen gronden en bouwwerken te wijzigen;
  3. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder beslispunt 2 genoemde verbod kunnen afwijken indien en voor zover er geen onevenredig nadelige effecten voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen ontstaan, er geen verslechtering van het woon- en leefklimaat ontstaat en redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het beoogde gebruik positief bestemd wordt in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
  4. te bepalen dat het besluit, zoals vervat in de beslispunten 1, 2 en 3, in werking treedt daags na het raadsbesluit.

Nu de raad het besluit op 21 november 2019 heeft vastgesteld betekend het gestelde in punt 4 hierboven dat het besluit met ingang van 22 november 2019 in werking is getreden.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende situatietekening liggen met ingang van 6 december 2019 voor een ieder ter inzage in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar:

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Hulp en contact Bestemmingsplannen