Bestuur en organisatie REKENKAMER

Wat doet de rekenkamer?

Wat wil de gemeente met haar beleid bereiken?
Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
Maakt de gemeente waar wat ze heeft beloofd?

De Rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Utrecht. Het doel van de Rekenkamer is bij te dragen aan het verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad. Voor de inwoners van de gemeente Utrecht wil de Rekenkamer zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente.

Nieuws

Recente berichten en publicaties.

Lopende onderzoeken

Onderzoeken waar we nu mee bezig zijn.

Publicaties

Alle afgeronde rapporten en publicaties.

Samenstelling Rekenkamer

Hoe is de samenstelling?

Hoe werkt de rekenkamer?

Uitleg over stappenplan onderzoek.

Contact

Contactgegevens van de Rekenkamer.
 

Lopende onderzoeken

Energietransitie

Het programma Energietransitie heeft een jaarlijks budget van bijna €5 miljoen. We gingen in het eerste deel van ons onderzoek na hoe, en op basis van welke criteria, dit bedrag wordt besteed. In het tweede deel gingen we in meer detail in op de uitvoering en resultaten van een aantal projecten binnen het programma Energietransitie. Momenteel werken we aan deel 3 over het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Bekijk het onderzoeksplan Energietransitie

Wet openbaarheid van bestuur

Rekenkamer Utrecht doet mee aan het NVRR DoeMee-Onderzoek 2021. De hoofdvraag van het onderzoek is: Hoe geven de deelnemende decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd aan volksvertegenwoordiging en samenleving, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen?