nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht ontvangt voor drie projecten 22,1 miljoen euro van het Rijk vanuit de Woningbouwimpuls. Daarmee zijn alle drie de aangevraagde projecten voor deze subsidie ook toegekend. Het gaat in totaal om bijna 4000 woningen waarvan ruim 2.400 betaalbaar (sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen tot de NHG-grens).

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ordening): “Ik ben ontzettend blij dat alle projecten waar we nu een subsidie voor aanvragen deze enorme impuls krijgen. In onze Utrechtse aanpak nemen we al langer maatregelen om de woningbouw op peil te houden en daar hoort ook een stevige lobby richting het Rijk bij. Dat dit, na de 19 miljoen euro startbouwimpuls in november, heeft geresulteerd in ruim 22 miljoen euro voor Beurskwartier, Zuilense Vecht en Galgenwaard is fantastisch nieuws voor deze projecten, de stad als geheel en in het bijzonder alle woningzoekenden.”

De woningbouwimpuls van het Rijk is in verschillende rondes uitgekeerd. Het ging dit keer om de zesde en laatste ronde om een aanvraag te kunnen doen. Voor de verschillende projecten betekent het een bijdrage van 13,5 miljoen euro voor Beurskwartier, 1,8 miljoen euro voor Zuilense Vecht en 6,8 miljoen euro voor Galgenwaard. De projecten die in aanmerking kwamen moesten onder meer minimaal 200 woningen hebben en voor minimaal de helft uit betaalbare woningen bestaan. Het project moest ook een aantoonbaar publiek financieel tekort hebben. De bijdrage van de Woningbouwimpuls bedraagt maximaal 50% van het publiek financieel tekort en de andere 50% wordt door de gemeente gedekt. 

De Utrechtse Aanpak 

Er is een groot woningtekort in Utrecht en de druk op de woningmarkt blijft de komende jaren hoog. Er is een grote behoefte om meer passende woningen in Utrecht te realiseren voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen en andere woningzoekenden. De nieuwbouw van woningen gaat helaas minder hard dan we zouden willen. De gemeente neemt daarom sinds begin 2023 maatregelen om de woningbouw op peil te houden: de Utrechtse aanpak. Hierbij worden projectgericht maatregelen genomen die voor specifieke projecten leiden tot het vlottrekken van het project (maatwerk). De aanpak is gericht op betaalbaar wonen en er moet sprake zijn van wederkerigheid. 

“De WBI-subsidie zorgt ervoor dat wij, samen met de Utrechtse aanpak, een groot aantal woningen een enorme impuls kunnen geven om de woningbouwproductie met voorzieningen te blijven versnellen. Met name het grote percentage betaalbare woningen levert een positieve bijdrage aan onze doelstellingen. Maar ik roep het Rijk ook op om instrumenten zoals de Woningbouwimpuls, Startbouwimpuls of vergelijkbare regelingen structureel mogelijk te maken voor gemeenten. Alleen op die manier kunnen we landelijk en regionaal het hoofd bieden aan de stagnerende woningbouw.”

Toegekende projecten

Beurskwartier 

In het Beurskwartier zijn minimaal 2500 woningen geprogrammeerd, waarvan ongeveer 975 sociale woningen, 250 middenhuur, 375 betaalbare koop en verder woningen in de overige categorie samen met diverse andere (maatschappelijke) functies. In het gebied komen naast woningen ook plekken om te werken, onderwijs, horeca en twee parken.

Zuilense Vecht 

De gemeentes Utrecht en Stichtse Vecht werken samen om het gebied gelegen tussen Stichtse Vecht en Utrecht met verouderde, monofunctionele en niet openbaar toegankelijke sportparken te verbeteren. Op het Utrechtse deel wordt het sportpark vernieuwd en verduurzaamd en worden er 300 woningen gebouwd, waarvan 105 sociale huurwoningen, 39 woningen in de middenhuur, 69 in de betaalbare koop en 87 in de vrije sector.

Galgenwaard 

In dit project werken we samen met 3 partijen (waaronder eigenaar stadion) aan de vernieuwing en herontwikkeling van Galgenwaard en de directe omgeving. In het stadionpark Galgenwaard komen 990 woningen en tussen de 30.000 - 40.000 m² werk/voorzieningen. Het programma bestaat uit: 339 sociale huurwoningen, 250 middenhuurwoningen, 401 vrijesectorwoningen. Daarnaast wordt het gebied vergroend.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht