5.000 huurwoningen erbij en inzet op gemengde wijken

De komende 5 jaar leveren de STUW-corporaties zo’n 5.000 sociale huurwoningen op. In de afspraken die onlangs zijn getekend door gemeente Utrecht, woningcorporaties en huurdersorganisaties, blijft de inzet op de bouw van woningen komende jaren onverminderd groot. Ook zijn er afspraken gemaakt over gemengde wijken, de verkoop van woningen door corporaties, huurbeleid, de huisvesting van kwetsbaren en de inzet op duurzaamheid.

Ieder jaar maken de gemeente Utrecht, woningcorporaties (Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest, SSH, Habion, verenigd in de STUW) en hun huurdersorganisaties de zogeheten prestatieafspraken voor het komende jaar, met een doorkijk naar 5 jaar. Habion, gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen, is dit jaar voor het eerst een van de tekende partijen. Deze corporatie is sinds 2020 deelnemer van de STUW en vormt met haar kennis en ervaring over het huisvesten van deze specifieke groep een belangrijke aanvulling. Ton de Rond, bestuurder Habion: “Wij zijn landelijk actief en daarom is het juist van belang om de lokale verbindingen sterk te houden. De samenwerking in de STUW draagt hieraan bij. Daardoor kunnen wij nog beter samenwerken aan geschikte woningen voor ouderen in de stad Utrecht, voor nu en in de toekomst.”

Om het sociale huuraanbod mee te laten groeien met de groei van de stad, wordt er komende jaren gewerkt aan de ontwikkeling van 5.000 sociale huurwoningen. Corporaties en gemeente zetten zich hier gezamenlijk voor in. Het verkoopbeleid van de woningcorporaties sluit daarop aan. In de prestatieafspraken zijn de betrokkenen overeengekomen om vooral in wijken met een kleiner aanbod, zoals de binnenstad en West, de verkoop van sociale huurwoningen de komende jaren vrijwel volledig ‘on hold’ te zetten. Tot er in deze wijken voldoende nieuwbouw is opgeleverd. Ook over de hele linie gaan de corporaties minder woningen verkopen.

De inzet van corporaties voor realisatie van gemengde woonvormen, zoals MIXIT en LIVIN van Mitros en de Amerhof van Bo-Ex, blijft ook in 2021 groot. Wethouder wonen Kees Diepeveen: “Het is mooi om te zien hoe woningcorporaties hun volkshuisvestelijke rol in deze tijden met een hernieuwd elan oppakken.”

In het oog springend zijn dit jaar de afspraken over experimenten om doorstroming te bevorderen. Daarbij kijken gemeente en een aantal woningcorporaties in 2021 naar de mogelijkheden om via twee experimenten (met GroenWest en SSH) voorrang te verlenen aan een beperkte groep STUW-huurders die van een sociale huurwoning door willen stromen naar een woning die beter bij hen past. Het gaat hier om een experiment waarbij wordt gezorgd dat andere woningzoekenden ook genoeg kans houden om een woning te bemachtigen.

De eerdere afspraken over betaalbaarheid worden voortgezet: de huren voor de mensen met de laagste inkomens binnen de sociale huur (tot € 39.055, prijspeil 2020) zullen gemiddeld maximaal met inflatie stijgen. Ook bevestigen de corporaties dat zij, in deze coronatijd, coulant om zullen gaan met betalingsproblemen en dreigende huisuitzettingen, conform de landelijke afspraken die Aedes heeft gemaakt.

Op het vlak van duurzaamheid behalen de woningcorporaties goede resultaten. De woningen hebben gemiddeld energielabel B of beter. Label B staat voor een laag energieverbruik en is het op één na zuinigste label. De corporaties dragen ook bij aan de gemeentelijke doelstelling om in 2025 op 20 procent van de Utrechtse woningen zonnepanelen te hebben liggen. Uit de zonnemonitor 2020 blijkt dat we stadsbreed al op 14 procent zitten. Tot slot wordt er ingezet op een nauwe samenwerking op de thema’s klimaatadaptatie, groen en circulair bouwen. Om dit concreet te maken zijn er op al deze thema’s pilots gestart.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht