nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het college van Utrecht stelt voor om buurt voor buurt betaald parkeren in te voeren. Dat is nodig voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de groeiende stad. De stad start in 2024 met de wijken waar de parkeerdruk hoog is. Het gaat 12 jaar duren voordat betaald parkeren in de hele stad is ingevoerd. Dit staat in het voorstel Aanpak invoeren betaald parkeren dat vanaf 22 maart ter inzage ligt. De gemeenteraad besluit later dit jaar over het voorstel.

In een groot deel van Utrecht betalen automobilisten al voor het parkeren van hun auto in de openbare ruimte. Betaald parkeren is een effectieve manier om parkeeroverlast tegen te gaan en gebruik van duurzame alternatieven voor de auto te stimuleren. In gebieden waar voor parkeren betaald wordt, komen minder rijdende en geparkeerde auto’s. Dit heeft niet alleen een positief effect op de kwaliteit van de openbare ruimte, maar ook op de bereikbaarheid van de stad. Als er minder auto’s op straat parkeren, blijft er ruimte over voor andere functies, zoals lopen, fietsen, spelen, groen en verblijven. Zo dragen we met betaald parkeren bij aan een rechtvaardiger verdeling van de openbare ruimte. Minder rijdende auto’s in de stad betekent bovendien dat de druk op het wegennet afneemt en de kwaliteit van klimaat, lucht en geluid verbetert.  

Blokken

De gemeente voert niet in één keer in de hele stad betaald parkeren in. Op basis van (verwachte) parkeerdruk en kansen voor gebiedsontwikkeling zijn op dit moment drie blokken met gebieden gedefinieerd waar achtereenvolgens betaald parkeren moet worden ingevoerd. Binnen een blok is het voorstel om te prioriteren op basis van (meetbare) criteria en een kwalitatieve onderbouwing. De criteria zijn: de oplevering van bouwontwikkelingen, parkeerdruk en meldingen van parkeeroverlast en verkeersonveilige situaties als gevolg van parkeren.

Bij de prioritering van gebieden in blokken 2 en 3 willen we ook de aanwezigheid van alternatieven voor autogebruik laten meewegen.

Venstertijden

Het voorstel is om in de meeste wijken betaald parkeren in te voeren van maandag tot en met vrijdag van 06:00 tot 11:00 uur 's ochtends. In deze wijken hoeven parkeerders in de middag en avond niet te betalen. Daarmee worden bezoekers van inwoners grotendeels ontzien en we voorkomen negatieve effecten voor bijvoorbeeld mantelzorgers, oppasopa’s en -oma’s, of winkels en sportvoorzieningen. In drukkere buurten met bijvoorbeeld kantoren, bedrijven en winkels kunnen er andere tijden gelden. Per buurt wordt bepaald welke venstertijden logisch zijn.

Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor de meeste wijken zal voor de eerste auto het laagste tarief gelden (dit jaar is dat ongeveer 12 euro per maand). Er is ook een bezoekersregeling, zodat bezoek met korting kan parkeren. Uiteraard kunnen bewoners ook gebruik maken van allerlei alternatieven, zoals deelvervoer of parkeren op afstand. 

Bereikbare wijken

Utrecht is een van de meest bereikbare steden van Nederland. De komende jaren werken we verder aan fietsvoorzieningen, loopvoorzieningen en deelmobiliteit. We willen tegelijk met het invoeren van betaald parkeren in een gebied kijken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld deelauto’s, deelbakfietsen en fietsenklemmen toe te voegen. Voor de lange termijn werken wij samen met de regio aan een schaalsprong van het openbaar vervoer. Deze dragen alle bij aan de verdere bereikbaarheid van een gebied.

Inzage

De komende weken ligt het voorstel ter inzage. Inwoners, ondernemers en bezoekers kunnen reageren op de indeling in blokken, criteria voor prioritering, venstertijden en prioritering van gebieden in het eerste blok. Geïnteresseerden kunnen online, op informatieavonden of per post reageren op het voorstel (www.utrecht.nl/betaaldparkeren). Daarna neemt de gemeenteraad een besluit.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht