Basiszorg daklozen per 1 januari 2021 onder 1 organisatie

De gemeente Utrecht heeft de Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht geselecteerd om vanaf 1 januari 2021 de basiszorg te bieden aan alle daklozen in regio Utrecht. Dat is de uitkomst van een subsidie uitvraag die de gemeente heeft gedaan. Stadsteam Herstel en Back UP dragen de zorg over aan Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. Het uitgangspunt is dat cliënten zoveel mogelijk hun vertrouwde hulpverlener behouden. Binnen de aanpak zijn twee teams; een team voor jongvolwassenen en een team voor volwassenen. De naam wordt nog bepaald in overleg met de professionals en clientvertegenwoordigers. De subsidie is verleend voor de duur van 5 jaar, tot 1 januari 2026.

De hulp en ondersteuning aan dakloze inwoners wordt op dit moment uitgevoerd door het Stadsteam Herstel voor volwassenen en door Back UP voor jongvolwassenen. De gemeente heeft grote waardering en dankbaarheid voor de inzet van deze partijen, waarin zij de hulp en ondersteuning aan daklozen hebben vormgegeven in Utrecht.

Belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe contractperiode zijn het voortbouwen op de kennis, kunde en de succesvolle aanpakken van Back UP en het Stadsteam Herstel en haar netwerken. Op basis van het stevige fundament dat er ligt wil de gemeente een vervolgstap zetten in de doorontwikkeling van de basiszorg. Dit zal stapsgewijs worden doorgevoerd, samen met de partners in de stad, waaronder de huidige partijen en clientvertegenwoordigers. Door het onder te brengen bij 1 organisatie creëren we voorwaarden voor het borgen van de zorgcontinuïteit voor alle cliënten. Jongvolwassenen die volwassen worden blijven in beeld bij dezelfde organisatie en kunnen terugvallen op dezelfde hulpverlener waar zij een vertrouwensrelatie mee hebben opgebouwd. Met de subsidieverlening ambieert de gemeente meer samenhang en integraliteit in de ondersteuning ten gunste van het herstel van dakloze inwoners binnen de U16.

Continuïteit van zorg
Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe subsidieperiode in. Voor daklozen die nu al hulp of ondersteuning ontvangen worden afspraken gemaakt over de continuïteit van de hulpverlening. Uitgangspunt is dat zij waar mogelijk hun huidige hulpverlener behouden en daardoor zo min mogelijk merken van de overgang. Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zet in op behoud van de huidige professionals en een herkenbare plek. In het najaar ontvangen de cliënten van hun eigen zorgverlener meer informatie, toegespitst op hun specifieke situatie.

Subsidietraject
Maart 2020 publiceerde de gemeente de uitvraag voor de basiszorg daklozen. 3 partijen hebben een aanvraag ingediend. Een beoordelingscommissie bestaande uit cliëntvertegenwoordigers vanuit de doelgroepen dakloze jongvolwassenen en volwassenen, een onderzoeker op het gebied van dakloosheid en vakinhoudelijke experts vanuit de gemeente, heeft de aanvragen beoordeeld. De aanvraag van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht werd als beste beoordeeld.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht heeft de ambitie en de gewenste doorontwikkeling van de basiszorg aan dakloze inwoners in haar aanvraag volledig en als beste invulling gegeven. De visie op normaliseren en herstel, zorg dichtbij met als uitgangspunt de leefwereld van daklozen en de concrete vertaling hiervan naar de uitvoering zijn doorslaggevend geweest. Zo heeft de stichting goed omschreven met welke problematiek daklozen te maken hebben, maakt onderscheid tussen verschillende vormen van dakloosheid en is reëel in de haalbaarheid van gewenste oplossingen.
Het gaat om een voorlopige subsidieverlening, met een bezwaartermijn van zes weken.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht