Cultuurnota 2021-2024: eigenzinnig karakter blijft Utrecht onderscheiden

De Utrechtse culturele sector ontwikkelt zich de komende jaren, net als de stad, verder en schuwt daarbij het experiment niet. Dat is het toekomstbeeld dat het college van b en w schetst in de cultuurnota, het vierjaarlijkse document met de actuele visie op de Utrechtse culturele sector en op basis waarvan culturele instellingen subsidie kunnen aanvragen.

De cultuurnota schetst een ambitieus beeld van het culturele klimaat in Utrecht. “De kleinschaligheid en intimiteit die Utrecht karakteriseert, is behouden gebleven zonder dat we als stad behoudend geworden zijn”, schrijft het college in de toekomstvisie op de culturele sector in 2030, die onderdeel is van de cultuurnota.

Visitatiecommissie en meedenksessie
Een onafhankelijke commissie onder leiding van Ernestine Comvalius constateerde vorig jaar dat Utrecht het in zich heeft een ‘inclusieve culturele metropool’ te worden. De commissie bezocht 58 culturele instellingen die vanuit de cultuurnota 2017-2020 subsidie ontvangen van de gemeente Utrecht. De commissie was erg positief, en gaf tegelijkertijd ook aan dat er zaken zijn die nog beter kunnen. Zo loopt Utrecht in de ogen van de commissie achter als het gaat om 'cultuur voor iedereen' en pleit zij voor meer ruimte voor de ontwikkeling van talentvolle makers. In januari 2019 vond een meedenksessie plaats waarbij een groot aantal culturele partijen in de stad hun do’s, dont’s en dreams voor het culturele leven in Utrecht formuleerde. Deze en andere aanbevelingen hebben mede de basis gevormd voor de cultuurnota 2021-2024.

Groeiende stad
In het coalitieakkoord schreef het college van b en w reeds op dat “Cultuur meegroeit met de groei van de stad”. In de Voorjaarsnota 2019, die vorige week werd vastgesteld door de gemeenteraad, vertaalt zich dit in een bedrag van €883.000 per jaar extra voor de culturele sector vanaf 2021 – het jaar waarin de nieuwe cultuurnota van kracht wordt.

Buiten de lijntjes kleuren
Wethouder Anke Klein (Cultuur) over de nota: “Als gemeente willen we kunstenaars en culturele instellingen de middelen en ruimte geven om zo goed mogelijk mee te groeien met Utrecht. We moedigen hen aan buiten de lijntjes te kleuren.” Het college geeft aan de culturele sector te koesteren, deze draagt in belangrijke mate bij aan het karakter van de stad. “Niet voor niets is de titel ‘kunst kleurt de stad’”, aldus de wethouder. Deze nadruk op het experimentele komt in de gehele nota terug.

Tweejarige regeling
Om ruimte te bieden aan vernieuwing wordt met deze cultuurnota ook een tweejarige subsidieregeling geïntroduceerd die bedoeld is voor talentvolle makers en nieuwe culturele initiatieven die zich verder willen ontwikkelen.

Inclusiviteit
Veelzijdigheid betekent volgens Klein ook dat kunst en cultuur van, voor en door iedereen zijn. “Zo’n ‘inclusieve’ cultuursector houdt in dat bewoners en kunstenaars samen cultuur maken, tonen en beleven en dat er ruimte is voor verschillende perspectieven. Inclusiviteit is een belangrijke pijler van het Utrechtse beleid voor de komende jaren. Daarnaast moet er volop ruimte zijn voor artistieke en internationale ontwikkeling, het stimuleren van creatief vermogen en het verstevigen van de verbindingen met publiek.“

Vervolg
In de cultuurnota schetst het college wat er nodig is om in de periode 2021 tot en met 2024 de culturele infrastructuur die onze stad rijk is, nog meer kleur te geven. Deze informatie is  belangrijk voor culturele instellingen zoals musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen die een vierjarige subsidie willen aanvragen. De cultuurnota is ook de leidraad voor de externe Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024 die deze aanvragen moet beoordelen. In het najaar neemt de raad een besluit over de cultuurnota. De partijen in de culturele sector kunnen tot en met 30 januari 2020 een vierjarige subsidieaanvraag indienen.

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht