Eerste stap naar omgevingsvisies

Het college van burgemeester en wethouders heeft startnotities voor een aantal omgevingsvisies voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gaat om omgevingsvisies van de binnenstad, het Utrecht Science Park en Kanaleneiland en Transwijk.

De landelijke Omgevingswet treedt begin 2021 in werking. Deze wet schrijft voor dat iedere gemeente een omgevingsvisie vaststelt voor haar gehele grondgebied. Utrecht heeft inmiddels een stedelijke omgevingsvisie. Daarnaast kunnen gemeenten omgevingsvisies maken die specifiek gericht zijn op een gebied, wijk of buurt. Hierin wordt een toekomstvisie opgesteld en het stedelijke beleid op maat vertaald.

Startnotities
Utrecht heeft er voor gekozen om elke omgevingsvisie met een startnotitie te beginnen. De startnotities die nu aan de gemeenteraad zijn voorgelegd, vormen de eerste stap naar de omgevingsvisies voor de binnenstad, het Utrecht Science Park en Kanaleneiland en Transwijk. Deze startnotities beschrijven onder meer het proces van de omgevingsvisies, de te behandelen thema’s en onderwerpen en de inzet van de gemeenteraad en belanghebbenden in de stad. Een belangrijk onderdeel vormen de gesprekken met de stad.

Binnenstad
De druk op de binnenstad neemt toe: de bedrijvigheid en de aantallen bewoners en bezoekers groeien, maar de ruimte blijft hetzelfde. Daarom vraagt de ‘binnenstad van de toekomst’ om keuzes op het gebied van verkeer en inrichting van de buitenruimte. Vorige week heeft al een gesprek met bewoners, ondernemers en bezoekers plaatsgevonden over de historische binnenstad, het stationsgebied en raakvlakken met aangrenzende wijken. Dit gesprek markeert de start voor de omgevingsvisie binnenstad: een concrete agenda om het gewenste toekomstbeeld te schetsen.
In de komende maanden gaan werkgroepen aan de slag met verschillende thema’s. Iedereen die zich betrokken voelt bij de binnenstad krijgt de kans om mee te denken of mee te doen tijdens verschillende activiteiten.

Utrecht Science Park
Het Utrecht Science Park is het grootste science park van Nederland. De concentratie van kennis en hoogwaardige technologie maakt van dit deel van Utrecht een interessante plek voor nationale en internationale bedrijven. Dagelijks komen tienduizenden (internationale) studenten en werknemers naar de universiteit, de hogescholen, ziekenhuizen, bedrijven en instituten. De hoofdthema’s die centraal staan in de omgevingsvisie van het Utrecht Science Park zijn ‘slimme mix van programma’ (daarbij gaat het om diverse functies in het gebied die de verdere ontwikkeling mogelijk maken), ‘groene en gezonde plek voor de stad’, ‘mobiliteit en bereikbaarheid’ en ‘zichtbaar duurzaam en gasloos’. In het participatietraject zullen onder meer kennisinstellingen, bedrijven, woonbesturen, natuurorganisaties, omliggende gemeenten, Rijkswaterstaat, OV-bedrijven worden betrokken, maar ook studenten, medewerkers van instituten, werknemers van bedrijven, bewoners en bezoekers. De startnotitie voor de omgevingsvisie van het Utrecht Science Park is te lezen op www.utrecht.nl/utrechtsciencepark

Kanaleneiland en Transwijk
Ook voor Kanaleneiland en Transwijk is een startnotitie opgesteld voor een omgevingsvisie. In de afgelopen jaren zijn beide wijken in samenstelling, woningaanbod en openbare ruimte sterk veranderd. Kanaleneiland en Transwijk ontwikkelen zich verder. Naar verwachting wordt de wijk Zuidwest in 2040 de grootste wijk van de stad. Samen met partners en de stad wil de gemeente de positieve ontwikkelingen doorzetten. Thema’s zoals wonen, verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid en veiligheid komen aan bod. Bewoners en betrokkenen uit de wijk zullen een belangrijk rol vervullen bij het tot stand komen van de omgevingsvisie. Ook woningbouwcorporaties Mitros, Bo-Ex en Portaal en het waterschap Stichtse Rijnlanden werken mee aan de omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht