nieuwsbericht gemeente Utrecht

Rijne Energie heeft een omgevingsvergunning en een natuurvergunning aangevraagd voor vier windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Met deze vier windmolens worden de nu beschikbare grondposities maximaal benut. Het college wil in Rijnenburg zoveel mogelijk schone energie opwekken om de energie- en klimaatcrisis tegen te gaan. In een volgend plan kan het energielandschap uitgebreid worden tot maximaal acht windmolens en met zonnevelden. De windmolens worden volgens de vergunningaanvraag niet hoger dan 270 meter. Vier windmolens produceren genoeg elektriciteit voor 27.000 huishoudens. Dat is een verdubbeling van de hoeveelheid groene stroom die we op dit moment in Utrecht produceren met zonnepanelen op daken.

In juni presenteerde het college van burgemeester en wethouders hun coalitieakkoord met daarin de ambitie om een permanent energielandschap te realiseren in het noorden van Rijnenburg en woningen in het zuidelijk deel. Utrecht wil een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat betekent dat het college zich maximaal zal inzetten om zoveel mogelijk schone energie op te wekken in Rijnenburg.

Wethouder Lot van Hooijdonk: “We zijn blij met deze vergunningaanvraag van Rijne Energie, het is een belangrijke concrete stap in dit grote en complexe project. Er is een wereldwijde klimaatcrisis, dus tempo maken is belangrijk.”

De stap die Rijne Energie nu samen met haar partners De Windvogel, Eneco en BHM Solar zet is de uitkomst van een proces dat in 2016 is gestart. Eerst maakten ze samen met bewoners en belanghebbenden scenario’s voor een mogelijk energielandschap dat woningbouw niet onmogelijk maakt. In 2019 stelde de gemeenteraad een visie en een uitnodigingskader vast op basis waarvan geïnteresseerde ontwikkelaars zich konden melden. Rijne Energie en haar partners werden geselecteerd. Dit voorjaar presenteerden deze partijen hun plan voor vier windmolens en de resultaten van de milieuonderzoeken. Nu worden voor dit plan de vergunningen aangevraagd. De gemeente en de provincie toetsen de komende maanden de vergunningaanvragen aan de geldende beleidskaders.

De gemeente streeft ernaar om eind 2022 een ontwerpbesluit over de vergunningen en een wijziging van het bestemmingsplan ter inzage te leggen. Belanghebbenden kunnen daarop dan een zienswijze indienen. In 2023 wordt aan de gemeenteraad een voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan voorgelegd. Er is twee tot drie jaar nodig voor de detailuitwerking en financiering van het plan en eventuele bezwaarprocedures.

Voor de aansluiting van de windmolens op het elektriciteitsnet is een vernieuwing van hoogspanningsstation Oudenrijn nodig. Hiervoor loopt op dit moment een procedure voor een bestemmingsplanwijziging. Volgens de huidige planning kunnen de vier windmolens in 2026 draaien. Dat is onder voorwaarde dat er op dat moment voldoende capaciteit is op het elektriciteitsnet om de elektriciteit te kunnen transporteren. Vooralsnog lijkt dit project te passen binnen de restcapaciteit die in het bestaande net gecreëerd wordt door de door TenneT en Stedin aangekondigde congestiemaatregelen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht