Extra miljoenen voor nieuw inburgeringsstelsel

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn overeengekomen om zowel incidenteel als structureel meer budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe inburgeringsstelsel. Per 1 juli 2021 gaat de regie over inburgering van het Rijk over naar gemeenten. Zij krijgen structureel 35,2 miljoen euro extra voor de taken die uitgevoerd zullen worden onder de nieuwe wet Inburgering en eenmalig 36,5 miljoen euro voor de invoeringskosten voor het nieuwe stelsel. De G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) zijn positief over de uitkomst van de intensieve onderhandeling.

Maarten van Ooijen, in Utrecht wethouder asiel en integratie: "Eind januari schreven we in een brandbrief naar minister Koolmees dat we als G4 grote zorgen hadden over de nieuwe wet inburgering. Met name over de handhaving, voorinburgering, het overgangsrecht, de maatschappelijke begeleiding en de groep gezinsmigranten. De inburgeraar werd in de nieuwe conceptwet niet centraal gesteld. En financiƫle tekorten werden opgelost door de begeleiding van nieuwkomers te verminderen. Met de nieuwe afspraak hebben we er vertrouwen in dat we de inburgeraar centraal kunnen stellen. Wel blijven gezinsmigranten een groep die we goed zullen moeten blijven monitoren in het nieuwe stelsel."

Gemeenten willen dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig kunnen meedoen in de Nederlandse maatschappij, door de taal te leren en het liefst met betaald werk. Essentieel is dat de regierol van gemeenten binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is verstevigd. Gemeenten krijgen een centrale rol bij het Plan Inburgering en Participatie (PIP) voor elke nieuwkomer. Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel kunnen inburgeraars vanaf de start van hun inburgering de Nederlandse taal leren in combinatie met betaald werk of vrijwilligerswerk.

Kosten inburgeringsstelsel
De eenmalige 36,5 miljoen euro voor de invoering van het nieuwe stelsel geeft gemeenten de kans om zich goed voor te bereiden op de nieuwe regietaak. De structurele 35,2 miljoen euro komt bovenop het geld dat het kabinet bij het regeerakkoord beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Deze financiƫle afspraken zijn gebaseerd op het kostenonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de VNG en SZW.

Voor de begeleiding van de inburgeraars die nog onder de huidige wet vallen, wordt vanaf 2021 eenmalig een totaalbedrag van 25,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Inburgeraars die nog onder de oude wet moeten inburgeren, krijgen hierdoor een extra impuls voor taal en begeleiding.

Proces
De gemeente heeft tot de invoering op 1 juli 2021 voldoende tijd om de uitvoering van de wet goed voor te bereiden. Utrecht wil daarbij samenwerken met de regiogemeenten. Voor de kerst zal het college een raadsvoorstel over de invoering aan de gemeenteraad voorleggen.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht