nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente heeft de aanbesteding voor het zeer duurzame Warmtesysteem in Beursgebied aan Eneco gegund. Hiermee krijgt Eneco het exclusieve recht om een duurzaam warmtesysteem te ontwerpen, realiseren en exploiteren in het gebied dat grofweg bestaat uit Beurskwartier, het Jaarbeursgebied, Lombokplein en de Kruisvaartkade. Eneco gebruikt hiervoor koeling en warmte uit lokale hernieuwbare energiebronnen in bodem, lucht en water. Alle nog te realiseren nieuwbouw en zo mogelijk ook bestaande bouw in het Beursgebied wordt op dit systeem aangesloten.

Het Warmtesysteem Beursgebied is een systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van Warmte- en Koude Opslag (WKO) installaties. Hierbij wordt lokaal warmte en koeling in de bodem opgeslagen. Dit wordt weer gecombineerd met warmte- en koeling uit de lucht. Dit alles wordt gebruikt voor de verwarming (inclusief warm tapwater) en koeling van onder andere woningen en kantoren.

Wethouder Lot van Hooijdonk (Energie) zegt: “Ik ben blij dat we een partij hebben geselecteerd om het Beursgebied op een duurzame manier aan te sluiten op lokale en hernieuwbare energiebronnen. Hiermee zetten we weer een stap in de goede richting voor de energietransitie en zorgen we er bovendien voor dat het betaalbaar blijft voor alle bewoners.”

Complexe omgeving

De realisatie van dit systeem is ingewikkeld. Het Beursgebied is een complexe omgeving waarin meerdere belangen spelen zoals ruimte voor bomen, infrastructuur en waterberging. Daarnaast is de beschikbare bodemenergie schaars. Onderdeel van de concessie is dan ook dat Eneco de opslagcapaciteit van de bodem zo efficiënt mogelijk benut. Daarnaast zijn er ook uitdagingen rond netcongestie (overbelasting van het netwerk) in Utrecht. Eneco, de gemeente en Stedin onderzoeken wat dit voor Beursgebied betekent, waarbij wordt gekeken naar flexibiliteit in het gebied of andere oplossingen. De concessieopdracht voor het ontwerpen, realiseren en exploiteren van het duurzame warmtesysteem is voor een periode van circa 40 jaar aan Eneco gegund. De gemeente blijft eigenaar van het systeem.

Gemeente Utrecht heeft Eneco geselecteerd omdat het warmtesysteem van Eneco een goede duurzame energieprestatie (zo laag mogelijk verbruik van CO2) heeft. Verder was er in de aanbesteding veel aandacht voor kwaliteit, leverzekerheid en klanttevredenheid.

Betrekken bewoners

Eneco gaat afnemers goed bij het Warmtesysteem betrekken, onder meer via klantpanels en informatiebijeenkomsten bij de nieuwbouwprojecten. Maar ook via een digitaal platform (app en website) waarin het individuele verbruik van warmte en koude inzichtelijk wordt gemaakt. Daarbij geeft Eneco tips hoe energie kan worden bespaard en het warmtesysteem optimaal kan worden benut. Ook zijn als onderdeel van de aanbesteding afspraken gemaakt over de te hanteren tarieven en een vaste korting op het vaste tarief voor de levering van warmte en koude aan bewoners.

Bijzonderheid is dat afname van koeling in de zomer gratis wordt. Gebruik van koeling door bewoners en gebruikers is belangrijk, om oververhitting in de zomer te voorkomen en het systeem door het jaar duurzamer te laten functioneren. Door veel koeling uit bodem in de zomer te gebruiken, kan er gedurende de zomer meer warmte in de bodem worden opgeslagen. Deze ondergronds opgeslagen warmte kan vervolgens weer in de winter worden benut om gebouwen te verwarmen. Om dus de warmte in de winter duurzamer te maken wordt het verbruik van koeling gestimuleerd door deze gratis aan te bieden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht