nieuwsbericht gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht zet samen met Hogeschool Utrecht in op vernieuwende leerwerktrajecten voor statushouders, waarbij specifieke vakkennis, praktijkervaring en het leren van de Nederlandse taal gecombineerd worden. Mobiliteitsbedrijf Transdev Nederland is de eerste partner in dit nieuwe traject. Door de start van de leerwerktrajecten worden tekorten op de arbeidsmarkt aangepakt en werken statushouders tijdens de inburgering al gericht en versneld naar een vaste baan.

Wethouder Streefland: "Veel sectoren kampen momenteel met tekorten, terwijl er ontzettend veel talent en ervaring aanwezig is onder statushouders. Omdat structurele financiering vaak ontbreekt is het aanbod van duale trajecten voor statushouders, ondanks de positieve resultaten van eerdere pilotprojecten, momenteel nog beperkt. Duale trajecten waarbij nieuwkomers tegelijkertijd de Nederlandse taal leren, ervaring opdoen én een netwerk opbouwen, zijn van meerwaarde voor alle betrokken partijen."

Minder tekorten door project U-Match
Het doel van project U-Match is om drie nieuwe leerwerktrajecten op te zetten voor statushouders, gericht op sectoren die met tekorten worstelen op de arbeidsmarkt, in regio Utrecht. Met behulp van Europese AMIF subsidies wordt project het U-match uitgevoerd om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten draaien in onze samenleving, gecombineerd met hun inburgeringstraject. Naast dat tekorten op de arbeidsmarkt worden aangepakt leveren duale trajecten tijdswinst op bij inburgeraars, verblijven inburgeraars korter in de bijstand en doen ze sneller mee in de maatschappij doordat ze een netwerk opbouwen en beter toegerust zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. De ambitie is om in de toekomst een structureel breed aanbod van leerwerktrajecten in tekortsectoren aan te kunnen bieden aan een grote groep nieuwkomers. Vervolgens zal er onderzocht worden of deze aanpak op landelijk niveau ingezet kan worden.

HU Lector Leendert de Bell: "Uit eerdere evaluaties van leerwerktrajecten voor statushouders blijkt dat het ontwikkelen hiervan als complex en kostbaar ervaren wordt door de vele partijen die in het proces betrokken moeten worden. Daarom hebben we een instrument ontwikkeld waarin de belangrijkste componenten voor zo’n leerwerktraject helder uiteengezet wordt, om concrete handvatten te bieden bij de ontwikkeling hiervan, en om deze duurzaam in te bedden en opschaling mogelijk te maken. Dit vraagt om een helder, gezamenlijk doel, waarin de rollen en het gemeenschappelijk belang voor alle betrokken partijen duidelijk zijn; een gezamenlijke investering in commitment, tijd en middelen, en een flexibel en continu leerproces waar eventueel tussentijds bijgestuurd kan worden.”

Personeelstekorten
De directeur HR van Transdev Nederland, Minke Jansma, is blij met dit initiatief: “U-Match sluit prachtig aan bij onze behoefte als werkgever. Als mobiliteitsbedrijf zijn we onderdeel van de samenleving en verzorgen we elke dag weer openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en acute zorg. Maar het is natuurlijk geen geheim dat ook onze sector te maken heeft met personeelstekort. Zelf hebben we al op kleine schaal statushouders opgeleid tot chauffeur. Deze collega’s zijn blij dat ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij en wij zijn blij met deze betrokken medewerkers. Samen met U-Match gaan we een stap verder en kunnen we ten behoeve van de statushouders en Transdev versnellen en verbeteren.”

Interculturele communicatie
In het voortraject maken inburgeraars kennis met de verschillende branches en wordt er eventueel kennis bijgeschaafd. Ook wordt hier samen met diverse talenscholen aandacht besteed aan taalondersteuning. Vroeg in het project wordt er een training interculturele communicatie aangeboden aan zowel deelnemende werkgevers als inburgeringscoaches en de bedrijfsadviseurs van WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht. Met deze training wordt inzicht verkregen in cultuurverschillen, communicatie- en begeleidingsstijlen. Ook worden er handvatten aangereikt om uitval te voorkomen en nog betere matches te behalen met als gevolg een duurzamere relatie tussen alle betrokken partijen.


vlnr Rachel Streefland (wethouder Asiel en Integratie, gemeente Utrecht), Nico de Vos (Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht), Minke Jansma (Directeur HR, Transdev) en Hans-Eric van Oers (Unit manager, Sagènn) (fotografie: Liset Verberne)

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht