nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft bekendgemaakt onder welke voorwaarden de bouw van vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop kan plaatsvinden. Utrecht is een groeiende stad en wil binnen de gemeentegrenzen zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Daarom moeten deze en toekomstige windmolens goed ingepast worden in de omgeving. Om dit zo goed mogelijk te doen, legt de gemeente Utrecht eigen geluidsnormen vast waaraan windmolens moeten voldoen. Deze normen zijn strenger dan de voormalige landelijke normen. Dat heeft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt. Omwonenden en belanghebbenden hebben vanaf vandaag zes weken, tot en met 6 juli 2023, de tijd om te reageren op de ontwerpen voor het bestemmingsplan en de vergunningen die het windpark mogelijk maken. De gemeenteraad zal daarna een besluit nemen.

De Raad van State heeft kortgeleden gemeenten en provincies, die eigen geluidsnormen voor windmolenprojecten op hadden gesteld, in het gelijk gesteld. Om windmolens goed te kunnen inpassen in de omgeving zijn geluidsnormen nodig. Utrecht heeft daarom lokale geluidsnormen vastgelegd. Deze normen bieden een hoge mate van bescherming voor de omgeving. ‘Om zoveel mogelijk schone energie op te wekken in en om de stad zijn windmolens gewoon nodig. Tegelijkertijd zijn ze niet zomaar overal neer te zetten. Door zelf stevige geluidsnormen op te stellen kunnen we deze windmolens zorgvuldig inpassen. Zo komt de bouw van de vier windmolens in Rijnenburg, en daarmee de opwek van heel veel schone energie voor de stad weer een stuk dichterbij’, aldus wethouder Lot van Hooijdonk. 

Utrecht wil een schone en leefbare stad voor iedereen zijn. Eén van de ambities daarbij is om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. De windmolens in Rijnenburg en Reijerscop leveren stroom voor 27.000 huishoudens. Hiermee draagt de stad haar steentje bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Na goedkeuring van de gemeenteraad kan Rijne Energie in 2026 starten met de bouw van de windmolens. 

Geluidsnormen

De nieuwe normen van de gemeente Utrecht voldoen aan de eisen die de rechter hieraan stelt. De maximale geluidsbelasting is 45 dB Lden. Dat is het gemiddelde in decibel (dB) per etmaal (24 uur), waarbij geluid 's avonds en 's nachts zwaarder meetelt dan overdag. De meeste woningen in Rijnenburg en Reijerscop blijven hier ver onder. Uniek is dat de exploitant van de windmolens verplicht is om de stilste molens die op de markt zijn te plaatsen. Daarnaast stelt de gemeente een norm voor zogenaamd momentaan geluid: met geluidsmetingen moet aangetoond worden dat de windmolens op elk moment voldoen aan het geluid dat ze volgens de fabrikant van de molens zouden mogen maken. Als dat niet het geval is, kan de gemeente direct handhavend optreden.

Omwonenden profiteren mee

De gemeente Utrecht wil ook dat omwonenden mee kunnen profiteren van de duurzame energie, die de windmolens opwekken. Om dit te realiseren wordt de lokale energiecoöperatie Rijne Energie 50% eigenaar van het windpark. Rijne Energie heeft op dit moment 750 leden die investeren en meedelen in de winst die met het windpark wordt gemaakt. Leden van Rijne Energie willen een deel van deze winst terecht laten komen bij mensen met energiearmoede. Omwonenden in de polders Rijnenburg en Reijerscop krijgen een vergoeding die varieert tussen ruim honderd en een paar duizend euro per jaar. Ook wordt er elk jaar circa 45.000 euro gestort in een omgevingsfonds onder beheer van direct omwonenden. 

Reageren op het plan 

Vanaf nu kunnen omwonenden en andere belanghebbenden via een zienswijze aangeven wat ze vinden van de nieuwe regels in het bestemmingsplan en het besluit van de vergunning en wijziging van het bestemmingsplan. Ook kunnen ze reageren op de milieueffectrapportage en de andere onderzoeken die ter onderbouwing van het plan zijn uitgevoerd. Hiervoor hebben ze zes weken, tot en met 6 juli 2023, de tijd. Op woensdag 7 juni aanstaande is er gelegenheid om vragen te stellen tijdens een informatieavond in La Place De Meern, van 19.00 tot 21.30 uur. Op maandag 12 juni is er van 19.00 tot 20.30 uur ook nog een online bijeenkomst.  

Meer informatie over het plan en de ontwerpbesluiten die ter inzage liggen, is te vinden  www.utrecht.nl/rijnenburg 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht