Gemeente Utrecht selecteert toekomstige partners voor aanvullende zorg Wmo

Per 1 januari 2020 sluit gemeente Utrecht nieuwe contracten af met 53 partijen die aanvullende zorg en ondersteuning bieden aan inwoners van Utrecht en de vijftien regiogemeenten. In Utrecht en de regio maken op dit moment ongeveer 4.000 inwoners gebruik van een vorm van aanvullende zorg vanuit de Wmo.

De selectie van de 53 partners is het resultaat van de aanbesteding aanvullende zorg Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) die is gehouden door de gemeente Utrecht. Het gaat om een voorlopige gunning, met een bezwaartermijn tot 19 juli. In de gemeente Utrecht gaat het om diverse vormen van zorg, zoals individuele begeleiding, arbeidsmatige activering en dagbegeleiding. Voor de zestien gemeenten samen gaat het om opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties, daklozenopvang en beschermd wonen/maatschappelijke opvang.

Versterken en voortbouwen
Kern van de aanbesteding is de wens van de gemeente om met verschillende (zorg)partners als ‘team in de buurt’ samen te werken en verder te bouwen op wat er de afgelopen jaren al in gang is gezet. Uitgangspunt hierbij is het leveren van maatwerk in ondersteuning en begeleiding, dicht bij de mensen zelf en aansluitend op hun leefwereld. En ervoor zorgen dat inwoners de benodigde zorg en ondersteuning krijgen, zodat zij zo vitaal mogelijk mee kunnen doen in de stad en regio.
Belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe contractperiode waren het voortbouwen op de sterke basis van bestaande netwerken in de zorg; de continuïteit van zorg voor cliënten, aandacht voor de doorgaande lijn en verder werken vanuit het principe van co-creatie en partnerschap.

Gunningstraject
Begin februari 2019 publiceerde de gemeente zeven aparte uitvragen voor de aanvullende zorg Wmo. In totaal hebben 90 aanbieders ingeschreven op één of meerdere uitvragen. Beoordelingscommissies met deelnemers van binnen en buiten de gemeente (o.a. COSBO en Buurtteam Sociaal) hebben alle offertes beoordeeld. Bij de beoordeling van de inschrijvingen waren ook cliënten, ervaringsdeskundigen en mantelzorgers betrokken. Zij hebben de gemeente geadviseerd in het beoordelingsproces. Na dit beoordelingstraject heeft het College besloten om de opdracht te gunnen aan de geselecteerde partijen. Hier vindt u het overzicht van partijen.

Opvang en beschermd wonen
De grootste inhoudelijke verandering zit in de manier van organiseren van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Met deze aanbesteding realiseert de gemeente, samen met de vijftien regiogemeenten, de komende jaren waar mogelijk een afbouw van 24-uursvoorzieningen, en wordt meer begeleiding geboden in een beschermd ‘thuis in de wijk’. Dit past in de gedachte van de regionale koers, namelijk dat maatschappelijke opvang en beschermd wonen veel meer lokaal ‘in de wijk’ georganiseerd wordt. Bij de daklozenopvang voerde de gemeente eerder al in dat cliënten voor een beperkte periode 24 uur per dag in de opvang kunnen verblijven, zodat zij de rust kunnen ervaren van een vaste plek van waaruit zij kunnen werken aan stabilisatie en herstel en deelnemen aan opleiding, werk of activering.

Zorgcontinuïteit voor cliënten
Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe contractperiode in. Vanaf die datum leveren de nieuwe gecontracteerde partijen alle hulp en ondersteuning die vallen onder de aanvullende zorg Wmo voor cliënten in Utrecht en de regio. De komende tijd werken de nieuwe aanbieders samen met de huidige aanbieders en de gemeente aan een zorgvuldige overgang voor alle inwoners die gebruik maken van deze vormen van hulp van aanbieders die niet opnieuw een contract krijgen. Continuïteit van zorg voor cliënten staat hierbij voorop als ook het continueren van netwerken van professionals in de wijken en buurten (voortbouwen op de sterke basis) en de continuïteit van de directe relatie tussen cliënt en hulpverlener.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht