Gemeenteraad akkoord met energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Utrecht biedt de mogelijkheid voor een energielandschap met windmolens en zonnevelden in polders Rijnenburg en Reijerscop. De gemeenteraad ging donderdag akkoord met het voorstel om ruimte te bieden aan maximaal acht windmolens en 230 hectare zonnevelden voor een periode zo lang als nodig is voor een haalbare business case. Initiatiefnemers die zonne- en/of windenergie willen produceren hebben tot 1 november de tijd om voorstellen in te dienen. Het college selecteert vervolgens de initiatieven. De aanleg van het energielandschap kan op z’n vroegst in 2022 starten.

Om hinder voor bewoners van de polder en omliggende wijken zoveel mogelijk te beperken, kunnen de windmolens en zonnevelden alleen in bepaalde delen van de polder komen. Windmolens in het noordelijke deel van het gebied, zonnevelden voornamelijk in het oostelijke deel. De afstand van de windmolens tot de omliggende woonwijken van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein is hierdoor minimaal 800 meter, de afstand tot de lintbebouwing in Reijerscop is minimaal 500 meter. Verder eist de gemeente geluidarme windmolens, moet de slagschaduw beperkt worden tot bijna nul en krijgen bewoners van de polder financiële compensatie. Ook maakt de initiatiefnemer een participatieplan voor bewoners van de polder en een jaarlijkse rapportage over geluid en slagschaduw. Voor bewoners die in de polder wonen, moet bovendien geld beschikbaar worden gesteld voor het isoleren van hun woning tegen eventuele geluidsoverlast.

Duurzame energie en woningbouw
Utrecht wil als grootverbruiker binnen de regio een belangrijke bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES). Met het energielandschap kan bijna 20 procent van de elektriciteitsvraag van de stad opgewekt worden. Het plan laat daarnaast voldoende ruimte voor eventuele woningbouw tijdens de exploitatieperiode van het energielandschap. Een permanente invulling van de polders zal later dit jaar verder worden besproken in het kader van de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU). Het energielandschap houdt ook ruimte vrij voor de eventuele komst van een roeibaan. De haalbaarheid hiervan wordt nog onderzocht.

Bij het opstellen van de plannen heeft de gemeente bewoners en omwonenden, initiatiefnemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden betrokken. Ook is er steeds overleg met de provincie en buurgemeenten geweest. De grootste zorg die werd geuit was het effect van geluid en slagschaduw van de windmolens op bewoners en omwonenden van de polder. Met de huidige voorwaarden die aan initiatiefnemers worden gesteld, worden deze effecten tot een minimum beperkt.

Lees meer
Meer informatie over het plan en de voorwaarden waaronder initiatiefnemers zich kunnen inschrijven, is te vinden op www.utrecht.nl/rijnenburg.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht