Hulp bij Huishouden per 1 januari 2022 anders ingericht in Utrecht

Per 1 januari 2022 organiseert de gemeente Utrecht de hulp bij het huishouden op een andere manier. Er komt meer ondersteuning op maat voor de cliënt en meer samenwerking met andere vormen van zorg en ondersteuning in de buurt. Vier partijen zullen deze vorm van hulp bij het huishouden gaan bieden in de stad: Zorgwacht, Docura Thuiszorg, Emile Thuiszorg en T-zorg. Hiermee zet de stad een belangrijke stap in het verder verbeteren en vernieuwen van de hulp bij het huishouden in Utrecht.

“In Utrecht willen we dat iedereen kan meedoen en kan blijven meedoen, ook als iemand ouder is of ondersteuning nodig heeft”, aldus wethouder welzijn Maarten van Ooijen. “Een schoon huis helpt daarbij. Het is onderdeel van de basis die op orde moet zijn om ruimte te (blijven) voelen om mee te doen, bijvoorbeeld bij het onderhouden van sociale contacten of bij het ondernemen van activiteiten.” 

Een huishoudelijke hulp is iemand die regelmatig over de vloer komt en daarmee ziet hoe het met iemand gaat en of er aanvullende zorg of ondersteuning nodig is. Utrecht wil de hulp bij het huishouden nog beter verbinden met andere vormen van zorg en ondersteuning in de wijk, zodat zij rondom de inwoners een ‘team in de wijk’ zijn voor zorg en ondersteuning op maat voor inwoners. 

Aanbieders
De opdracht voor hulp bij het huishouden is na een aanbesteding gegund aan vier partijen: Zorgwacht, Docura Thuiszorg, Emile Thuiszorg en T-zorg. Deze aanbieders zijn nu ook al actief in Utrecht. De vier partijen zetten zich samen in om de hulp bij het huishouden verder te verbeteren en vernieuwen. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de cliënten zelf, Buurtteams Sociaal en andere partners van zorg en ondersteuning in de buurt. 

Anders dan gebruikelijk
De aanbesteding is op een andere manier dan gebruikelijk vormgegeven. Na een eerste selectie is de gemeente een zogenaamde ‘dialoogfase’ ingegaan met de vier geselecteerde partijen. Bij deze gesprekken met de aanbieders zijn ook de Wmo cliëntenraad, Solgu en het Buurtteam Sociaal betrokken. Samen hebben zij de opdracht verder uitgewerkt in thema’s als partnerschap, keuzevrijheid en wijkgericht werken. Door deze manier van aanbesteden is een basis van openheid en vertrouwen ontstaan tussen de vier partijen onderling en de gemeente. Deze vorm van dialooggericht aanbesteden zal in de toekomst vaker worden ingezet.

Continuïteit voor cliënten en medewerkers
Voor Utrechtse inwoners die gebruik maken van hulp bij het huishouden en voor wie deze ondersteuning na 2021 ook belangrijk is, zijn afspraken gemaakt over de continuïteit in de ondersteuning. Uitgangspunt is dat cliënten hetzelfde aantal uren hulp in het huishouden blijven ontvangen en zoveel mogelijk hun eigen vertrouwde hulp behouden. De vier aanbieders zetten zich ook maximaal in om medewerkers van de partijen die afscheid nemen over te nemen met behoud van arbeidsvoorwaarden. In het najaar van dit jaar ontvangen cliënten en medewerkers hierover meer informatie.

Meer informatie over de overgang naar de nieuwe situatie is te vinden op www.utrecht.nl/hulpbijhuishouden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht