Integraal Veiligheidsplan 2019-2022: Een veilige stad voor iedereen

Het op orde houden van de veiligheid in de stad is de komende vier jaar het hoofddoel van het Utrechts veiligheidsbeleid. Op basis van gesprekken in de stad en onderzoek zijn vier onderwerpen gekozen die extra aandacht verdienen: ondermijning steviger aanpakken, zorg en veiligheid dichter bij elkaar brengen, een veiliger digitale stad en veiliger verkeer. Dit staat in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, dat door het college ter besluitvorming is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer dan 1.500 mensen deelden hun onderwerpen, suggesties en hartenkreten over veiligheid met de gemeente. De gemeente voerde gesprekken met Utrechtse bewoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals. Er waren groepsgesprekken in alle wijken, straatgesprekken door middel van een ‘luisterpaal’, een sessie met experts en afsluitend een stadsgesprek waar zo’n 160 mensen hun inbreng leverden. Naast deze gesprekken is bij het maken van het IVP is ook gebruik gemaakt van een analyse van de veiligheidscijfers en de veiligheidstrends die naar voren komen uit lokale, regionale en landelijke onderzoeken en plannen.

Huidig veiligheidsniveau behouden
Dankzij het werk van velen is Utrecht in de afgelopen jaren veiliger geworden. De geregistreerde criminaliteit zoals autokraak, woninginbraak en straatroof en geweld is sterk afgenomen. De gemeente houdt de vinger aan de pols in de wijken om te weten wat er leeft. Ze bereidt (mogelijk risicovolle) evenementen en demonstraties voor, gaat polarisatie en radicalisering in de samenleving tegen en is voorbereid op crises en incidenten. De uitvoering van deze op veiligheid gerichte maatregelen functioneert goed. De inspanning is erop gericht dat ook zo te houden. Als op één van deze onderwerpen een stijgende trend is, dan wordt er gehandeld. Indien nodig worden daar andere of nieuwe instrumenten voor ingezet.

Ambities
Niet alle onderwerpen die in de straat-, wijk- en stadsgesprekken zijn genoemd staan in het nieuwe IVP. Het college moet keuzes maken en wil flexibel zijn, zodat ingespeeld kan worden op onverwachte nieuwe ontwikkelingen. De komende vier jaar ligt, naast het behouden van het huidige veiligheidsniveau, de nadruk op deze ambities:

1. Ondermijning steviger aanpakken. Dit jaar zijn er ondermijningsbeelden gemaakt voor Overvecht en de stad. Deze beelden laten zien hoe belangrijk het is om ondermijnende criminaliteit duurzaam te verstoren en terug te dringen. Het is zorgelijk te zien hoe criminelen met hun criminele geld nog steeds relatief vrij in de ‘bovenwereld’ zaken kunnen doen en wat de maatschappelijke impact is van criminele netwerken op wijken en buurten. In de stad, maar ook regionaal, landelijk en internationaal moet meer samen worden gewerkt om ondermijnende criminaliteit krachtiger te bestrijden.
2. Zorg en veiligheid dichter bij elkaar. Intensievere samenwerking tussen zorg- en veiligheidsprofessionals is nodig om de zorg voor kwetsbare mensen en hun omgeving te verbeteren. Het gaat om kwetsbare groepen zoals overlastgevende jeugd, ex-gedetineerden, slachtoffers van huiselijk geweld of mensen met verward gedrag. Professionals die met deze groepen of mensen werken, moeten elkaar de komende vier jaar steeds meer gaan versterken. Daarbij zijn maatwerk en een meer outreachende aanpak (zelf erop af) belangrijke uitgangspunten.
3. Een veiliger digitale stad. Traditionele vormen van criminaliteit raken steeds meer verweven met digitale criminaliteit. Bewoners en ondernemers moeten zich bewust zijn van de toenemende dreiging van cybercriminaliteit. Zodat zij beter weerbaar zijn tegen deze vorm van criminaliteit en met elkaar de digitale veiligheid in de stad vergroten. Daarnaast moeten de gemeentelijke organisatie en de stad zijn voorbereid op de mogelijk ontwrichtende gevolgen van cybercriminaliteit of grootschalige uitval van digitale voorzieningen op de maatschappij.
4. Veiliger verkeer. Het aantal verkeersongevallen en verkeersgewonden is licht afgenomen, maar elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Veel bewoners ervaren hufterig en gevaarlijk rijgedrag in hun buurt als een groot probleem. Dat gedrag tast hun veiligheidsgevoel aan. Volgens veel Utrechters krijgt dit nu te weinig aandacht. Om verkeersveilig gedrag te stimuleren wordt gewerkt aan een optimale mix van de inrichting van de weg, gedragsbeïnvloeding en handhaving.

De gemeenteraad bespreekt het IVP in het eerste kwartaal van 2019.  In de loop van 2019 formuleert het college van B en W voor elk van de vier ambities concrete activiteiten. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de (veiligheids)partners in de stad.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht