Jaarstukken 2019: resultaat zal hard nodig zijn voor dit jaar

De gemeente Utrecht heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief saldo van 82 miljoen euro. Dit komt doordat een aantal geplande uitgaven naar 2020 is verschoven, er inkomsten waren die in 2019 binnen kwamen maar in 2020 (en later) worden uitgegeven en door een aantal boekhoudkundige wijzigingen die door de nieuwe accountant van de gemeente zijn geadviseerd. Hierdoor kwam eenmalig geld eerder vrij.

Verantwoording
Met de jaarstukken legt het college van b en w verantwoording af over de gemeentefinanciën in het jaar 2019. Het resultaat van 82 miljoen euro in de plus moet deels worden gezien in het perspectief van de vele projecten die in de groeiende stad Utrecht lopen. Een belangrijke oorzaak van het resultaat is dat een deel van de geplande uitgaven enigszins is vertraagd. Daarnaast ontving de gemeente eind 2019 middelen vanuit het Rijk, bedoeld voor specifieke (meerjarige) activiteiten en maatregelen. Het betreft hier bijvoorbeeld extra geld voor de jeugdzorg. Dit geld wordt in het huidige en de komende jaren uitgegeven. Ook is sprake van een aantal meevallers zoals de opbrengsten van de erfpachtconversie. Tot slot heeft de gemeente op advies van de accountant een andere boekhoudkundige beoordeling gedaan waardoor eenmalig geld eerder vrij komt dat deels weer gereserveerd wordt voor risico’s op grote ontwikkelingen.

Behoedzaam
Wethouder Anke Klein (Financiën): ‘Het is fijn dat we 2019 met een positief saldo afsluiten. Tegelijkertijd moeten we ons niet rijk rekenen, omdat een deel van de 82 miljoen euro al een bestemming heeft omdat bedragen geoormerkt zijn, of omdat de gemeenteraad een deel van deze gelden eerder voor een specifiek doel heeft bestemd en er reeds verplichtingen zijn aangegaan. Als er al sprake is van geld dat terugvloeit in de algemene middelen, zullen we dit hard nodig hebben voor de financiering van de maatregelen als gevolg van het coronavirus. We zijn op zoek naar financiële mogelijkheden om deze extra uitgaven te kunnen betalen en zullen scherp prioriteiten moeten stellen.’

Vervolg
Het college en de gemeenteraad spreken de komende tijd over de jaarstukken. De gemeenteraad stelt de stukken naar verwachting op 16 juli vast. Vervolgens worden de stukken naar de provincie gestuurd, die houdt toezicht op de gemeentefinanciën. Gelijktijdig spreken de raad en het college over de kaderbrief, die in de plaats komt van de gebruikelijke voorjaarsnota. In deze brief geeft het college een overzicht van de maatschappelijke en financiële impact van het coronavirus op de stad tot nu toe en doet het een voorstel voor oplossingsrichtingen om deze effecten te kunnen dragen. Dit wordt vervolgens verder uitgewerkt. De gemeenteraad beslist hierover bij de behandeling van de begroting, die na de zomer wordt gestuurd, behandeld en vastgesteld.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht