nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het college neemt de adviezen en aanbevelingen over van de Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024 en van de Commissie Gehrels over TivoliVredenburg. Volgens het rapport van de Adviescommissie Cultuurnota zorgen de plannen van 63 Utrechtse culturele organisaties samen voor een kleurrijk, veelzijdig en kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod, waarbij er voor iedereen wat te genieten, te beleven of te doen is.

Het college bedankt beide commissies voor hun deskundigheid, betrokkenheid en zorgvuldigheid. De adviescommissie, met Ernestine Comvalius als voorzitter, heeft scherpe keuzes moeten maken. Het college neemt het advies over van de commissie over de verdeling van de subsidie en het bedrag per organisatie. In totaal gaat het om 13,95 miljoen euro voor 4 jaar. ‘Met de plannen van deze cultuurorganisaties kunnen we rekenen op een periode vol prikkelende, inspirerende en vernieuwende activiteiten voor iedereen’, aldus wethouder Anke Klein (Cultuur).

Op 1 punt wijkt de gemeente af van het advies. Het Literatuurhuis zou gedeeltelijk buiten het ‘budgettair kader’ vallen. De gemeente wil echter alle cultuurnota-instellingen een financieel gezonde start in de nieuwe cultuurnotaperiode bieden. Daarom is besloten ook het Literatuurhuis het geadviseerde bedrag toe te kennen.

Ten opzichte van de vorige cultuurnotaperiode zijn er 10 nieuwe culturele organisaties die de meerjarige subsidie ontvangen. De adviescommissie gebruikte het door de gemeenteraad vastgestelde criterium ‘betekenis voor de stad’ uit de cultuurnota om de subsidiabele aanvragen te prioriteren. Op basis van deze rangschikking is de subsidieverdeling gemaakt. 2 organisaties zijn wel subsidiabel, maar komen door de rangschikking niet in aanmerking voor de subsidie. De commissie adviseert de gemeente Utrecht met hen in gesprek te gaan om te zoeken naar eventuele andere financieringsmogelijkheden, zodat ze toch kunnen worden behouden voor de stad. Volgens de adviescommissie voldeden 22 aanvragen onvoldoende aan de voorwaarden van artistieke en zakelijke kwaliteit. Zij werden als niet-subsidiabel beoordeeld.

TivoliVredenburg
Het college kan zich inhoudelijk goed vinden in het advies van de Commissie Gehrels over TivoliVredenburg over de bestaande structurele bijdragen in de exploitatie en de gebouwgebonden kosten na 2023. De adviescommissie heeft de gemeente Utrecht ook geadviseerd aanvullende bedragen (incidenteel en structureel) beschikbaar te stellen voor innovatieve programmering en het continueren van de zakelijke versterking. Deze aanvullende bedragen worden betrokken in de integrale afweging bij de Programmabegroting 2021.

COVID-19
De bekendmaking van de subsidies voor 2021-2024 valt in een periode met veel onzekerheden in verband met COVID-19. Het maakt de toekomst onvoorspelbaar. Anke Klein zegt hierover: ‘Ik weet dat juist de culturele sector, met al haar creativiteit en vernieuwingsdrift, de samenleving antwoorden zal bieden voorbij het nu denkbare. Onze opdracht als gemeente is voor deze sector een stabiele, betrouwbare en voorspelbare partner te zijn en te blijven.’

Lees de nota subsidieverdeling op www.utrecht.nl/cultuurnota2021-2024

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht