Nieuw ontwerp herinrichting Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat

Utrecht gaat de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat opnieuw inrichten. De straten worden aantrekkelijker als woon- en winkelstraten en er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het college heeft de plannen hiervoor vastgesteld. De herinrichting start naar verwachting eind 2019 of begin 2020.

De fietser wordt de hoofdgebruiker op de rijbaan waar ook auto en bus blijven rijden. Dit moet de doorstroom voor met name fietsers verbeteren. Er komen meer fietsparkeerplekken, meer groen en meer en betere oversteekplaatsen. De voetganger krijgt meer ruimte doordat obstakels op het trottoir zoveel mogelijk verdwijnen. Het pleintje op de hoek met de Oudwijkerdwarsstraat wordt een groene ontmoetingsplek.
Afgelopen maanden konden belanghebbenden reageren op het voorstel. Deze reacties hebben er voor gezorgd dat het ontwerp op onderdelen verbeterd kon worden.

Toekomstbeeld samen bepaald
In nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is het toekomstbeeld voor de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat bepaald. Uitkomsten van bijeenkomsten, overleggen en onderzoeken zijn vertaald in een uitgewerkt ontwerp. Belanghebbenden hebben daarop schriftelijk kunnen reageren en er zijn inloopbijeenkomsten geweest om het ontwerp in te zien en vragen te beantwoorden. Er zijn 23 reacties ontvangen op het conceptontwerp en er is een extra analyse naar de veiligheid van het ontwerp uitgevoerd. Beide zijn beoordeeld en waar mogelijk verwerkt. De beantwoording van de reacties is gebundeld in een reactienota.

Uitwerking
Bij de aanleg van de infrastructuur en de openbare ruimte zullen zo veel mogelijk materialen circulair worden ingekocht. Al deze zaken worden meer in detail uitgewerkt in het zogenoemde Voorlopig Ontwerp. Tijdens deze ontwerpstappen worden belanghebbenden wederom geraadpleegd. Op www.utrecht.nl/nachtegaalreiger staat het vastgestelde ontwerp, de reactienota en het veiligheidsaudit-rapport.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht