Nieuwe richtlijnen voor zonnepanelen op monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten

De gemeente Utrecht heeft nieuwe richtlijnen vastgesteld voor het plaatsen van zonnepanelen op beschermde monumenten en op panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze nieuwe richtlijnen geven eigenaren van die panden en monumenten meer mogelijkheden om gebruik te maken van zonnepanelen en zonnecollectoren. Het wordt hiermee vaker mogelijk om zonnepanelen te plaatsen die vanuit de openbare ruimte zichtbaar zijn, indien het niet mogelijk is om ze uit zicht te plaatsen. Belangrijke voorwaarden zijn dat de zonnepanelen de bestaande dakbedekking niet aantasten, dat de monumentale waarde behouden blijft en dat getoetst wordt hoe het in het stadsgezicht past.

De vernieuwing van de richtlijnen die in 2013 zijn opgesteld sluit nu beter aan bij landelijke en gemeentelijke doelstellingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid, waaronder die in het landelijke Klimaatakkoord uit 2019. Daarnaast komen ze beter tegemoet aan de duurzaamheidsambities van de gemeente en de wensen van eigenaren van de monumenten en panden in de beschermde gebieden.

Richtlijnen
Plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren moet ‘omkeerbaar’ zijn, dus na verloop van jaren weer zonder schade te verwijderen. Daarbij wordt bestaande dakbedekking gehandhaafd en rekening gehouden met zorgvuldige inpassing op bestaande dakvlakken. Ook wordt nadruk gelegd op de voorwaarde dat de kwaliteit van het stads- en dorpsgezicht goed moet blijven. De richtlijnen zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen aan eigenaren van de beschermde monumenten en de andere panden over wat hun mogelijkheden zijn. Ze dienen daarnaast als toetsingskader voor de gemeente zelf bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Daarbij wordt ook advies ingewonnen bij de Commissie Welstand en Monumenten.

Eigenaren worden de komende maanden nader geïnformeerd over de nieuwe richtlijnen. Zo volgt informatie op de gemeentelijke website en worden er webinars voor eigenaren georganiseerd. In de dit jaar vast te stellen Erfgoednota wordt in een breder kader aandacht besteed aan energiezuinigheid en duurzaamheidsaspecten van het erfgoed.

Kijk voor meer informatie op: Regels voor zonnepanelen en zonnecollectoren op monumenten | Gemeente Utrecht

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht