Nieuwe werkwijze voor betere beheersing van risicovolle projecten

De gemeente Utrecht stelt voor de werkwijze bij risicovolle projecten te veranderen om (financiële) risico’s beter te kunnen beheersen. Hierdoor kan de gemeenteraad onderbouwd en tijdig besluiten over de (bij)sturing van projecten. De werkwijze geldt voor projecten die bestuurlijk of organisatorisch complex zijn, een grote impact hebben op de stad en/of veel geld kosten. Het college stelt voor om de projecten restauratie van de Domtoren, Overvecht Noord Aardgasvrij, Programma wervengebied, Noordelijke Randweg Utrecht, Merwedekanaalzone (deelgebied 5) en het Berlijnplein onder de nieuwe werkwijze te laten vallen.

De gemeenteraad heeft de gemeente in 2018 in een debat over de Uithoflijn gevraagd om een betere werkwijze bij grote en risicovolle projecten. Aanleiding hiervoor was het rapport Samen Sturen van de Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer [link]. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de interne werkwijze van de gemeente bij de voorbereiding, bemensing en uitvoering van risicovolle projecten. Uit beide onderzoeken bleek dat het beter kan en moet. De nieuwe regeling risicovolle projecten is samen met raadsleden vormgegeven.

Wat betekent dit in de praktijk?
De aangescherpte werkwijze versterkt de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Zo is vastgelegd welke informatie aan de raad wordt aangeboden, op welke momenten. Als de omstandigheden wijzigen rond een risicovolproject, kan de raad op tijd bijsturen. Na afronding van een risicovol project volgt een evaluatie.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht