Omgevingsvisie Vleuten-De Meern naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ‘Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern’ ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad. In de Omgevingsvisie legt de gemeente vast wat de betrokkenen belangrijk vinden als het gaat om hun fysieke leefomgeving en staan mogelijke ontwikkelingen beschreven. Ook zijn hierin de waarden vastgelegd die men voor Vleuten-De Meern wil behouden.

 

Het dorpsgevoel behouden, voldoende groen, elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten, een fijne woon- en werkomgeving en prettig verplaatsen; op de fiets, lopend, met het openbaar vervoer of met de auto. Dat vinden inwoners en belanghebbenden van Vleuten-De Meern belangrijk. Deze onderwerpen (gebiedsthema’s) staan in de ‘Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern’. Aan de hand van deze omgevingsvisie zal de gemeente bepalen of en onder welke condities er ruimte is om mee te werken aan toekomstige initiatieven van bewoners, ondernemers en organisaties.

 

Anders dan inspraakavond

Bij het maken van de ‘Omgevingsvisie deelgebied Vleuten– De Meern’ is gewerkt met nieuwe vormen van participatie. Op die manier werd een bredere, meer diverse groep bewoners en belanghebbenden betrokken. Ook konden bewoners en belanghebbenden eerder in het proces een bijdrage leveren, en niet pas als een reactie op een conceptnota.

 

Zienswijzen en vervolgstappen

Er zijn in totaal drie reacties (zienswijzen) op de concept-Omgevingsvisie ingediend. Per zienswijze heeft de gemeente beoordeeld in hoeverre de Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern aangepast moet worden. Naar aanleiding hiervan is bijvoorbeeld informatie over klimaatbestendige wateraanvoer toegevoegd. De ‘Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern’ is nu aangeboden aan de commissie Stad en Ruimte van de gemeenteraad.

 

Omgevingswet

De Omgevingswet schrijft voor dat iedere gemeente een omgevingsvisie vaststelt voor haar grondgebied. De Omgevingsvisie benoemt de mogelijke ontwikkelingen en de te behouden waarden voor de fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

 

Gemeentebrede omgevingsvisie en deelgebied Vleuten-De Meern

De omgevingsvisie van de Gemeente Utrecht is een veelomvattend document, waarin de visie op lange termijn (‘koers’), het beleid over stedelijke, sectorale onderwerpen (‘thema’s’) en op de ontwikkeling of het behoud van gebieden, buurten of wijken (‘gebieden’) wordt beschreven. De ‘Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern’ is een van de gebieden en fungeert als toetsingskader voor initiatieven in de wijk die niet passen binnen het bestemmingsplan of omgevingsplan. Bijvoorbeeld een plan om een buurt groener te maken, of een pand te verbouwen tot appartementencomplex.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht