Omgevingsvisie Vleuten-De Meern naar raad

Het college heeft de omgevingsvisie Vleuten-De Meern ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. In de omgevingsvisie hebben bewoners, ondernemers en organisatie uit de wijk aangegeven wat behouden moet worden en wat mogelijke ontwikkelingen zijn. De wijk wil vooral het dorpsgevoel behouden, voldoende groen en een fijne woon- en werkomgeving die goed bereikbaar is voor zowel voetgangers, fietsers, automobilisten als openbaar vervoer. Aan de hand van de omgevingsvisie zal de gemeente toekomstige initiatieven toetsen.

 

Vleuten-De Meern is de eerste wijk met een omgevingsvisie in de geest van de nieuwe omgevingswet, die regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving moet bundelen en vereenvoudigen. De omgevingsvisie benoemt de mogelijke ontwikkelingen en te behouden waarden, en gaat in op de samenhang tussen onder meer ruimte, water, verkeer en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie van de wijk is onderdeel van een bredere gemeentelijke visie.

In de inzageperiode zijn drie zienswijzen ingediend, die onder meer hebben geleid tot meer aandacht voor klimaatbestendige wateraanvoer. De omgevingsvisie is te vinden op https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/omgevingsvisie/gebiedsbeleid/deelgebied-vleuten-de-meern.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht