Ontwerp voor vernieuwing NRU naar raad

Bij de vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) worden de drie gelijkvloerse kruisingen vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. De voorkeur van het college en bewoners gaat hierbij uit naar drie onderdoorgangen. Vooralsnog is er budget voor één onderdoorgang, bij het Robert Kochplein. Voor het Gandhiplein en het Dunantplein is daarom rekening gehouden met een viaduct als terugvaloptie. Het college heeft het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp hiervoor aangeboden aan de gemeenteraad.

Utrecht heeft sterke voorkeur voor onderdoorgangen omdat dit tot minder geluid leidt voor omwonenden. Ook blijft hierbij vanuit Overvecht goed zicht op het Noorderpark en kunnen er aantrekkelijke oversteekplaatsen komen voor fietsers en voetgangers. Gemeente en provincie maken zich bij het Rijk sterk voor extra geld dat hiervoor nodig is, gesterkt door het regeerakkoord en een motie die de Tweede Kamer in december 2017 heeft aangenomen over de NRU.

In overleg met wethouder Lot van Hooijdonk (mobiliteit) en gedeputeerde Dennis Straat heeft de minister aangegeven dat zij geen mogelijkheden ziet om binnen de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat extra geld vrij te maken voor de NRU en dat zij rekening moet houden met precedentwerking van bovenwettelijke maatregelen. Wij blijven ondanks de uitkomst van dit gesprek inzetten op het bij elkaar brengen van het benodigde extra geld voor meer onderdoorgangen.
 
Ook heeft de gemeente vrijdag samen met de provincie Utrecht, gemeente Amersfoort, Universiteit Utrecht en Economic Board Utrecht een voorstel voor een Regio Deal ingediend bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin wordt op drie projecten samenwerking en cofinanciering gevraagd om de leefomgeving in en rond Overvecht te versterken. Het gaat om het Groene Lint door Overvecht, het Noorderpark, en het verbeteren van de verbinding tussen Overvecht en Noorderpark via een onderdoorgang bij het Dunantplein.

Doorstroming
Een goede doorstroming op de NRU is nodig om het verkeer zonder herkomst en bestemming in de stad via de ring te laten rijden in plaats van door de stad. Ook autoverkeer van en naar de stad moet zo lang mogelijk via de ring rijden om alleen het eerste en laatste stuk door de stad te rijden. Op deze manier worden zo min mogelijk mensen in de stad blootgesteld aan geluidoverlast, slechte luchtkwaliteit en onveiligheid als gevolg van druk autoverkeer.

Het deel van de ring rond Utrecht ter hoogte van Overvecht blijft een weg met twee rijstroken in beide richtingen. De maximumsnelheid gaat naar 80 km/uur en er komt stil asfalt. Er komen rotondes met ongelijkvloerse aansluitingen zonder verkeerslichten bij het Gandhi- , Henri Dunant- en Robert Kochplein. De oversteekbaarheid van de NRU voor fietsers en voetgangers verbetert.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht