Rol van de gemeente in nieuw stedelijk aanmeldbeleid

Na de zomervakantie 2021 moet het aanmelden op de basisschool voor alle ouders in Utrecht open, eerlijk en eenvoudig zijn. De schoolbesturen en gemeente werken aan een voorstel voor concrete veranderingen dat in januari 2021 aan alle schoolbesturen en medezeggenschapsraden voor advies wordt voorgelegd. Aanvullend hierop vraagt het college nu aan de raad om de kaders voor de rol van de gemeente vast te stellen en het college de opdracht te geven te verkennen welke mogelijke structurele kosten vanuit de gemeente hierbij horen.

Rol van de gemeente
Uit het onderzoek ‘Naar een gelijk speelveld voor ouders in het basisonderwijs’ dat in mei 2020 verscheen bleek dat niet alle kinderen en ouders gelijke kansen hebben om zich in te schrijven op de school van hun keuze. De uitkomsten van het onderzoek waren schokkend. Het toelaten van leerlingen op de basisschool is wettelijk een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, maar het maatschappelijk belang van gelijke kansen in het onderwijs en de uitkomsten van het onderzoek waren voor de gemeente reden om als partner de schoolbesturen bij elkaar te brengen en samen te werken een gezamenlijke afspraken. De gezamenlijke afspraken moeten leiden tot een stedelijk aanmeldbeleid dat bijdraagt aan gelijke kansen voor ieder kind. De raad stelt de kaders vast voor de toekomstige rol van de gemeente, waaronder het ontwikkelen en faciliteren van een centraal aanmeldsysteem en voorlichting en ondersteuning bieden aan ouders bij het proces van aanmelden op de basisschool.

Wethouder Anke Klein (Onderwijs): “Samen met het voorstel dat half januari volgt hebben we straks een compleet plan liggen voor een nieuwe manier van aanmelden op de basisschool in Utrecht. We willen dat dit een plan is waar de schoolbesturen, die dit straks moeten uitvoeren en hard aan hebben meegewerkt, achter staan. We leggen nu één onderdeel van het geheel voor aan de raad, om met elkaar vast te leggen waar we als gemeente een rol in kunnen spelen. Het nieuwe aanmeldbeleid moet vanaf het nieuwe schooljaar daadwerkelijk verandering gaan brengen in echte leven van ouders en kinderen”.

Kosten
De raad is gevraagd opdracht te geven aan het college om te verkennen wat de mogelijke structurele kosten zijn van een nieuw stedelijk aanmeldbeleid. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de voorjaarsnota 2021.  

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht