nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht blijft maatregelen nemen om de woningbouwproductie op peil te houden. Voor de gemeentelijke investeringen in mobiliteit, groen en maatschappelijke voorzieningen is in de komende jaren minder geld beschikbaar. Bezuinigingen vanuit het Rijk zijn daarvan de oorzaak. Het college stelt daarom voor om het ruimtelijke investeringsprogramma voor de komende jaren aan te passen.

Dat is te lezen in het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) dat aan de gemeenteraad is aangeboden. Het MPR is onderdeel van de Voorjaarsnota 2024.

De woningnood in Utrecht blijft groot. Veel mensen hebben moeite om een geschikte woning te vinden. Ondertussen is het voor heel veel mensen een urgent probleem geworden. Door de hogere rente en gestegen bouwkosten blijven projecten vertraging oplopen. Daarnaast is er een flinke bezuinigingsopgave in de gemeente Utrecht, vanwege de teruggelopen inkomsten vanuit de Rijksoverheid. De toevoeging van nieuwe voorzieningen, de vergroening van de stad en de omslag naar duurzame vormen van mobiliteit zal meer tijd vergen en we zullen vaker genoegen moeten nemen met iets minder hoge kwaliteit. Netcongestie, een vol stroomnet, vormt een risico voor veel bouwprojecten. We houden de vinger aan de pols en werken binnen onze mogelijkheden aan oplossingen. Woningbouw mag niet stil komen te liggen.

Utrechtse aanpak

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ordening): “In Utrecht hebben we meer betaalbare woningen nodig. En daar blijven we vol op inzetten. Komende jaren verwachten we weer meer bouwprojecten die gaan starten. Daar is soms iets extra’s voor nodig. Daarvoor blijven we de “Utrechtse aanpak” toepassen. Per project bekijken we welke maatregelen nodig zijn om het verschil te maken tussen net-niet en net-wel kunnen beginnen met bouwen.”

Zonder maatregelen zijn er niet alleen onvoldoende koop- en huurwoningen, maar is er ook minder financieel draagvlak voor betaalbare woningbouw of voor investeringen in groen, maatschappelijke voorzieningen, duurzame mobiliteit, kwaliteit of leefbaarheid in de stad. Voortgang van woningbouw is daarnaast nodig om de bijdragen van de rijksoverheid veilig te stellen, die zijn toegezegd via de woningbouwimpuls of versnellingsafspraken.

Utrecht wil gemiddeld jaarlijks 3.000 woningen bijbouwen om aan de behoefte van 60.000 extra woningen t/m 2040 te voldoen zoals beschreven in de RSU2040. In 2023 zijn er circa 3.850 woningen gestart met bouwen, hiermee hebben we onze doelstelling gerealiseerd. Op dit moment verwachten we dat ongeveer 2.500 woningen in 2024 starten met de bouw, inclusief tijdelijke woningen, dit is het gevolg van het stilvallen van projecten in de afgelopen tijd. Afgelopen jaar zien we wel een toename van het aantal verleende vergunningen en onder andere de Utrechtse Aanpak en de Startbouwimpuls (SBI) subsidie van het Rijk, waarbij 8 projecten het laatste zetje hebben gekregen.

Op basis van de prognose is onze inschatting dat er in 2025 een toename te verwachten valt in de woningbouwproductie. Daarnaast realiseren we in 2024 en 2025 op verschillende locaties tijdelijke woningen om de grote krapte in de sociale huursector op korte termijn tegen te gaan.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht