Utrecht en corona; 1 jaar verder

Vandaag verschijnen het rapport Samenwerken aan een veerkrachtige stad van de Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona en de Utrecht Monitor 2021. Het rapport van de Taskforce Corona geeft een analyse van de maatschappelijke effecten van corona op de ontwikkeling van de stad en adviezen voor sterk herstel uit de crisis. De Utrecht Monitor laat met cijfers en trends zien hoe de stad ervoor staat. Beide rapporten geven inzicht in de gevolgen van de coronacrisis voor Utrecht.

Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona

De analyse van de Taskforce laat zien dat sommige inwoners en ondernemers hard getroffen zijn door de crisis, veel culturele en maatschappelijke voorzieningen in de problemen komen en de complexe zorgvragen vanuit de WMO en Jeugdwet toenemen. Ook de Utrechtse binnenstad is hard geraakt door de coronamaatregelen en de leegstand loopt snel op. De crisis blijkt een grotere bodem voor ondermijning en (drugs)-criminaliteit en er zijn signalen dat de polarisatie toeneemt. Uit de analyse blijkt ook dat er blijvend meer gebruik van en waardering is voor de openbare ruimte, parken en groene omgeving van de stad. En veel werkgelegenheid blijft in Utrecht in stand.

Utrecht is ook een veerkrachtige stad en kent een hoge brede welvaart, is sociaaleconomisch sterk met een gunstige economische structuur en een relatief jonge en hoog opgeleide bevolking, De verwachting is dat dit mogelijkheden biedt voor sneller herstel na de crisis.

Advies Taskforce:

- Benut de veerkracht van de stad voor herstel na de crisis. Investeer samen met partners in de gezonde groei van de stad en houd vast aan de bestaande koers Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.

- Versterk de veerkracht van specifieke groepen die hard geraakt zijn door de crisis en er niet op eigen kracht bovenop komen en zorg dat iedereen kan profiteren van het herstel.

De verwachting is dat de maatschappelijke en economische effecten nog lang voelbaar zijn in de stad. Het is belangrijk om herstel aan te jagen en te blijven investeren in de toekomst van Utrecht. De veranderopgaven op o.a. het gebied van wonen, groen, onderwijs en arbeidsmarkt worden extra urgent in de groeiende stad. De coronacrisis heeft de scheidslijnen in de stad versterkt. Er zijn gerichte maatregelen nodig om te zorgen dat bepaalde groepen, sectoren en gebieden niet achterblijven in het herstel.

De analyse en adviezen van de Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona geven mede richting aan de koers die wordt voorgesteld in de Voorjaarsnota die het college van Burgemeester en Wethouders vandaag aan de raad heeft aangeboden.

Utrecht Monitor

De cijfers uit de Utrecht Monitor geven inzicht in de effecten van één jaar corona in Utrecht op het gebied van welzijn, leefomgeving en economie. Een aantal groepen in de stad ervaart een stapeling van negatieve effecten op gezondheid, individueel welbevinden, onderwijs, werksituatie en/of inkomen. Het gaat deels om bekende groepen maar ook om nieuwe groepen als kinderen, jongeren, zzp’ers en ondernemers. De coronacrisis vergroot problematiek die er vaak al was. In het begin van de crisis zagen we ook positieve effecten: het saamhorigheidsgevoel nam toe en de sfeer in huishoudens veranderde in positieve zin. Recentelijk zien we echter een verslechtering en ook meer mensen voelen zich eenzaam. Het culturele leven in Utrecht is vrijwel tot stilstand gekomen. Utrecht toont in de cijfers ook zijn veerkracht en veel Utrechters doorstaan de huidige situatie goed.

Door cijfers op alle beleidsthema’s in de Utrecht Monitor samen te brengen, worden trends en ontwikkelingen in een langjarige context zichtbaar. Zo groeide de bevolking van de stad met 0,5%, maar de groei halveerde ten opzichte van 2019. Ook scoort Utrecht goed op het gebied van duurzame mobiliteit en nam de verkeersveiligheid in 2020 toe. In 2020 zijn voor het vierde jaar op rij meer dan 3.000 nieuwe woningen opgeleverd. De Utrechtse werkloosheid liep op naar 4,0% en is het laagste van de vier grootste steden. Het aandeel daken met zonnepanelen groeide in 2020 verder naar 17%.

Meer informatie

Het volledig rapport van de Taskforce Utrecht leest u hier. Meer informatie over de Utrecht Monitor kunt u hier vinden.

NOTE:

Het rapport Samenwerken aan een veerkrachtige stad is opgesteld door ambtenaren van de gemeente Utrecht. Er is gebruik gemaakt van kennis uit netwerken in de stad, data uit Utrecht (Utrecht Monitor) en landelijke onderzoeken. Bij het maken van het rapport is een externe review council betrokken.

De Utrecht Monitor is een product van de afdeling Onderzoek & Advies van de gemeente Utrecht. Hiervoor worden uiteenlopende bronnen gebruikt zoals het Utrechtse Bewonerspanel en diverse gemeentelijke en landelijke registraties en van uitkomsten uit kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksrapporten.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht