nieuwsbericht gemeente Utrecht

Wie vanaf 1 juli 2024 een nieuwbouwwoning wil kopen met een verkoopprijs tot € 390.000, heeft daarvoor een huisvestingsvergunning nodig. De gemeente verleent die vergunning als de koper een huishoudinkomen heeft dat niet hoger is dan de landelijke grens voor middeninkomens; € 62.191 voor eenpersoonshuishoudens en € 82.921 voor meerpersoonshuishoudens. Wethouder Dennis de Vries: “Daarmee borgt de gemeente dat betaalbare koopwoningen ook écht gaan naar de mensen voor wie ze bedoeld zijn: mensen met een middeninkomen. Daarnaast kan de vergunningsplicht bijdragen aan doorstroming vanuit de sociale- of middenhuur, wat weer goed nieuws is voor mensen die zijn aangewezen op díe woningen.” De vergunningsplicht is een onderdeel van de Huisvestingsverordening, die het college vandaag naar de raad stuurde.  

De Vries: “Met de Huisvestingsverordening willen we de Utrechtse woonruimte evenwichtig en rechtvaardig verdelen. De verordening is bedoeld om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om een passende, betaalbare woning te vinden. En omdat we voortdurend kijken wat er beter kan, passen we de verordening regelmatig aan.”  
 
Voorrangsregels voor betaalbare nieuwbouw koop 

Het college maakt het per 1 juli ook mogelijk om bestaande voorrangsregels toe te passen op betaalbare nieuwbouw koopwoningen, zoals voorrang aan vitale beroepen of doorstomers uit sociale huur of middenhuur. De gemeente doet dit via een experiment. Zo wordt ervaring opgedaan met de werking in de praktijk en zoekt de gemeente de samenwerking op met marktpartijen. Het experiment heeft een looptijd van twee jaar en betreft maximaal drie nieuwbouwprojecten betaalbare koop. Na twee jaar wordt het experiment geëvalueerd. 
 
Voorrang vitale beroepsgroepen uitgebreid 
Het college stelt daarnaast voor om per 1 juli twee beroepsgroepen toe te voegen aan de vitale beroepen die voorrang krijgen op een sociale huurwoning en op een middenhuurwoning. Naast de sectoren onderwijs, de zorg en politie, worden nu ook de sectoren kinderopvang en brandweer toegevoegd. De gemeente wil het ook mogelijk maken dat deze vitale beroepsgroepen voorrang krijgen op een deel van de toewijzingen in de nieuwbouw middenhuur, naast mensen die al voorrang kregen op een middenhuurwoning omdat zij in de regio een sociale huurwoning achterlaten (doorstromers). 
 
Het uitbreiden van de vitale beroepsgroepen sluit aan op de huidige situatie op de Utrechtse arbeidsmarkt en richt zich op de meest vitale sectoren die van economisch en/of maatschappelijk belang zijn voor de stad. Vóór 1 juli werkt de gemeente nader uit welke beroepen binnen de vitale beroepsgroepen daadwerkelijk gebruik kunnen gaan maken van de voorrang en welke criteria gaan gelden. 
 
Van Groot naar Beter hoger in rangorde 

De bestaande voorrangsregel van Groot naar Beter komt per 1 juli tijdelijk hoger in de rangorde en gaat dan voor op de meeste andere voorrangsregels. Van Groot naar Beter houdt in dat mensen die een sociale huurwoning van een woningcorporatie van minimaal vier kamers achterlaten (in de woningmarktregio), voorrang krijgen op het doorstromen naar een woning van maximaal drie kamers, omdat zij zo een grote woning achterlaten en zelf beter passend gaan wonen.  
 
Buurtvoorrang mogelijk voor corporaties 
Sinds kort hebben corporaties de mogelijkheid om buurtvoorrang toe te passen binnen zowel de sociale als de middenhuur. Dit houdt in dat zij in wooncomplexen met een jongeren- of seniorenlabel – onder voorwaarden – met voorrang woningen kunnen toewijzen aan jongeren of ouderen uit de buurt. Als dit van toepassing is bij een complex, dan zal de corporatie hierover communiceren en ook aangeven hoe mensen daarvoor in aanmerking komen. Op 19 maart 2024 is de Nadere regel Huisvestingsverordening Utrecht voor Buurtvoorrang vastgesteld
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht