nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het eerste Utrechtse burgerberaad heeft verschillende adviezen voor de jaarwisseling opgeleverd. Uit de gemeentelijke toets blijkt dat de adviezen ook juridisch, praktisch en financieel uitvoerbaar zijn. Daarom adviseert het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) aan de gemeenteraad om de adviezen over te nemen en uit te voeren.

De adviezen van het burgerberaad leggen de focus op een nieuw verhaal voor de jaarwisseling, een verhaal dat de saamhorigheid benadrukt. Een nieuwe traditie zonder vuurwerk en met laagdrempelige bewonersinitiatieven, het uitlichten van gebouwen en georganiseerde aftelmomenten. Het lokale vuurwerkverbod is bedoeld als een signaal naar de bewoners van de stad en naar de landelijke politiek.  Pas als er een landelijk vuurwerkverbod is, kan er goed op gehandhaafd worden.   

Stemmen 

De deelnemers stemden tijdens de laatste bijeenkomst op 2 maart over de verschillende adviezen. Het advies ' Utrecht houdt rekening met dier, milieu en mens’ kon rekenen op een ruime meerderheid van de stemmen. Van de 81 aanwezige deelnemers stemden 65 voor en 16 tegen. Dit advies kreeg ook tevens de hoogste prioriteit. Het advies ‘Op weg naar een vuurwerkvrije Oud & Nieuw traditie’ werd met 60 stemmen voor en 21 tegen aangenomen. Dit is het advies dat inzet op een afsteekverbod. Er waren uiteraard ook adviezen die niet werden aangenomen, bijvoorbeeld het advies over een muziekfestival, dit advies kreeg 30 stemmen voor en 51 stemmen tegen. De adviezen, uitslag van de stemming en impressies van de bijeenkomsten zijn te vinden in het eindrapport van het burgerberaad.

Vervolg 

Het college van B&W bevestigt dat de adviezen juridisch, praktisch en financieel uitvoerbaar zijn.  Het verbod is echter niet handhaafbaar vanwege de beperkte capaciteit bij de handhavers.  Wel legt de gemeente het lokale vuurwerkverbod vast in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Er is voor de uitvoering een budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar.  De adviezen zijn niet in detail doorgerekend en het kan zijn dat er onvoldoende budget is voor de uitvoering van alle adviezen.  In dat geval kan de gemeente niet alle adviezen uitvoeren. Het burgerberaad heeft een prioritering aangegeven bij de adviezen. Die prioritering is leidend daarbij.  

De laatste stap in de besluitvorming is nu de gemeenteraad. De raad neemt waarschijnlijk in april het definitieve besluit. Daarna wordt er snel gestart met de uitvoering van de adviezen voor de jaarwisseling 2024-2025.  

Burgerberaad 

Het burgerberaad is een vrij nieuw instrument dat tot doel heeft om de stad meer te betrekken bij grote maatschappelijke vraagstukken. Het burgerberaad bestaat uit een gelote groep deelnemers, die is gevraagd met een advies te komen op de centrale vraag: "Hoe willen we dat de jaarwisseling verloopt in de stad Utrecht vanaf 2024/2025 en daarna?" Het burgerberaad heeft zich vijf bijeenkomsten lang gebogen over deze vraag en bijbehorende deelvragen. Onafhankelijke procesbegeleiding heeft de groep daarin begeleid. Uit de controle op representativiteit blijkt dat er ook bij de eindstemming van het burgerberaad een goede verdeling van de deelnemers was op de kenmerken leeftijd, gender, opleidingsniveau en wijken. De verdeling is ongeveer hetzelfde als in de gehele stad.

Het eindrapport en informatie over de deelnemers zijn te vinden op www.utrecht.nl/burgerberaad.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht