nieuwsbericht gemeente Utrecht

In Utrecht registreerden we in november 2021 een kleine 900 personen met een ‘nationaliteit onbekend’. Dat zijn de mensen die wel een verblijfsvergunning hebben, dus hier legaal zijn, maar niet aan hebben kunnen tonen of zij staatloos zijn of een nationaliteit hebben. Utrecht wil maximaal gebruik maken van haar lokale uitvoeringsruimte en beleidsvrijheid om mensen te ondersteunen die moeite hebben met het aantonen van hun nationaliteit of staatloosheid. Utrecht wil deze groep met de ‘nationaliteit onbekend’ maximaal terugbrengen en trekt 700.000 euro uit om deze mensen te helpen.

Persoonlijk aanpak: van nationaliteit onbekend naar staatloos

Samen met de IND wordt dit najaar het uitvoeringsplan opgesteld om de dossiers met nationaliteit onbekend verder te onderzoeken. Utrecht nodigt haar inwoners uit om na te gaan welke mogelijkheden en wenselijkheden er zijn tot aanpassing van de registratie ‘Nationaliteit onbekend’ en welke dossiers er mogelijk sprake is van staatloosheid.

Wethouder Maarten van Ooijen: “Dat lijkt wellicht een juridisch detail, maar het heeft grote impact voor mensen en gezinnen. Zij wonen al lang in Nederland, gaan hier naar school, werken; maar zijn geen Nederlander.” Bij erkend staatloos is het mogelijk om het naturalisatieproces eerder te doorlopen. “Overigens kan de gemeente op voorhand geen garanties geven. Het kan zijn dat het alsnog niet lukt vanwege het ontbreken van cruciale informatie of dat de uitkomsten of consequenties van een wijziging niet altijd wenselijk wordt geacht door de inwoner”, aldus van Ooijen. “Het vraagt om maatwerk per casus, en de juiste informatie kunnen geven zodat mensen goed geïnformeerd zijn over mogelijke uitkomsten, is daarbij onontbeerlijk.”

Knelpunten in regelgeving in kaart brengen

Ook neemt Utrecht een landelijke voortrekkersrol met de oprichting van een landelijke expertgroep. De Expertgroep bouwt met elkaar een kennisnetwerk op, bespreekt complexe casussen en twijfelgevallen met elkaar en kijkt of er mogelijkheden zijn om te helpen bij het verzamelen van bewijs en ondersteuning bij praktische belemmeringen. Daarnaast worden knelpunten in de wet- en regelgeving gesignaleerd en nieuwe inzichten gedeeld. Dit alles om na te gaan of het lokale uitvoeringskader – alles binnen de geldende wet- en regelgeving – meer in lijn gebracht kan worden met het UNHCR-handboek en er meer duidelijkheid komt ten aanzien van de mogelijkheden om staatloosheid in de Basisregistratie Personen (BRP) te kunnen registeren.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht