Utrecht presenteert sluitende begroting

De begroting van de gemeente Utrecht voor 2020 is dankzij een bezuiniging van € 6,5 miljoen structureel sluitend. Terwijl volgens het college van b en w belangrijke investeringen moeten worden gedaan in de stad, vallen de bijdragen vanuit het rijk tegen.

Het financiële beeld is heel anders dan 1,5 jaar geleden, toen het huidige college van start ging. Waar destijds nog sprake was van flinke financiële ruimte, is nu een bezuiniging nodig om de begroting sluitend te krijgen. Wethouder Anke Klein (Financiën): ‘Het rijk is traditioneel de meest onzekere factor in de begroting van onze gemeente. Maar de optelsom van negatieve effecten waar we nu mee te maken hebben maakt het wel heel ingewikkeld.’

Optelsom
Daarmee doelt de wethouder ten eerste op de rijksuitgaven die lager uitvallen dan begroot. In de financiële systematiek (‘trap op trap af’) leidt dit voor Utrecht tot minder middelen uit het gemeentefonds dan verwacht. Ook de recente uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een onzekere factor voor bestaande en toekomstige planvorming. Deze uitspraak kan namelijk effect hebben op onder andere bestemmingsplannen, woningbouwprojecten en omgevingsvergunningen in de stad. Tot slot werken de decentralisaties in het sociaal domein uit het verleden nog steeds door.

Investeringen
Toch wordt er ook nog steeds flink geïnvesteerd in de stad. In de programmabegroting krijgen de voornemens van het college uit de voorjaarsnota, die net voor de zomer werd vastgesteld door de gemeenteraad, gestalte. Bij de voorjaarsnota werden bijvoorbeeld investeringen aangekondigd in de zogenoemde ‘werkbeweging’, het mbo en veiligheid.

Maatregelen sluitende begroting
Het pakket structurele besparingen heeft een omvang van € 6,5 miljoen. Wethouder Klein licht toe: ‘We hebben met name gekeken naar de exploitatiebegroting van de gemeente. Wat kan slimmer, wat kunnen we versoberen? Radicale koerswijzigingen levert het vooralsnog niet op’. Voorbeeld van een maatregel is de fietshandhaving, die meer data gedreven wordt. Besparing: € 62.000 per jaar vanaf 2021. In het pakket zitten ook besparingen die bijna vanzelf gaan: zo zijn de gemeentelijke zwembaden drukker bezocht wat leidt tot meer inkomsten (€ 300.000 per jaar vanaf 2019), kan de gemeente in nieuw gemaakte contractafspraken gratis gebruik maken van middelen voor buitenreclame (besparing van € 50.000 per jaar vanaf 2021). Er wordt ook bespaard op het achterstallig onderhoud in de buitenruimte, 250.000 euro vanaf 2021. De gevolgen hiervan worden zo veel mogelijk beperkt door slimme keuzes te maken in de beheerplannen en gebruik te maken van technologische ontwikkelingen.

Vervolg
De programmabegroting wordt eind oktober in de verschillende commissies van de gemeenteraad besproken. Op 14 november volgt dan het slotdebat en, naar verwachting, de vaststelling van de begroting.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht