Utrecht schrijft tender uit voor Nieuwe Zandpad

Het college van B en W schrijft vandaag de tender uit voor de ontwikkeling en exploitatie van het Nieuwe Zandpad. De voorwaarden voor deze tender zijn, mede op basis van onderzoek van de gemeente in 2018 en 2019, veranderd ten opzichte van eerdere tenders. Zo wordt het aantal werkruimten verminderd tot 96, met een maximale uitbreidingsmogelijkheid tot 128. Een deel van de werkruimten wordt ingericht voor sekswerkers die klanten werven via internet. Er komt overdag en ’s nachts meer gemeentelijk toezicht en er komt een nachtsluiting tussen 03.00 en ’s nachts en 07.00 uur ’s morgens.

Met deze gewijzigde voorwaarden speelt het college in op de veranderende markt voor raamprostitutie, om mogelijke knelpunten voor ontwikkelaars en exploitanten deels weg te nemen. Met het Nieuwe Zandpad wil het college een veilige, schone en transparante werkomgeving maken voor sekswerkers in de raamprostitutie, met een minimum aan overlast voor de omgeving.

Uitvraag marktpartijen
Met het uitschrijven van de tender voert het college het raadsbesluit uit van 19 december 2019. Begin 2021 verwacht het college een voorlopige gunning van het Nieuwe Zandpad te kunnen doen aan een of meer marktpartijen. Daarna volgt een onderzoek naar de integriteit van de marktpartijen (een Bibob-onderzoek) dat naar verwachting in het najaar van 2021 is afgerond. Daarna kan de definitieve gunning plaatsvinden. Het moment waarop het Nieuwe Zandpad in bedrijf is, hangt af van de bezwaar- en beroepsprocedures tegen de voorgenomen besluiten rond de vergunningen en het tempo waarin de ontwikkelaars het Nieuwe Zandpad realiseren.

Minder werkruimten
Om het Nieuwe Zandpad beheersbaar te houden is besloten om minder werkruimten toe te staan. Uitgangspunt is dat er voldoende werkruimten zijn voor een gezonde bedrijfsvoering voor minimaal drie exploitanten. Er wordt gestart met 96 werkruimten. Zodra het met deze 96 werkruimten qua bezetting, veiligheid en omgevingsbeheer goed draait, is er op termijn ruimte voor uitbreiding naar maximaal 128 werkruimten. Ontwikkelaars krijgen de ruimte om gefaseerd te bouwen.

Werkruimte voor afspraken online
De praktijk laat zien dat raamprostitutie in omvang wat terugloopt in vergelijking met afspraken die online worden gemaakt. Op het Nieuwe Zandpad wordt daarom een deel van de werkruimten ingericht voor sekswerkers die via internet hun klanten werven. Hiermee kunnen ook zij hun werk doen in een veilige omgeving met toezicht en beheer.

Meer maatwerk
De gemeente stelt een aantal eisen en verplichtingen die ervoor moeten zorgen dat het Nieuwe Zandpad zo schoon, veilig en transparant mogelijk wordt. Een deel van de regels is aangepast. Hierdoor is er meer maatwerk mogelijk in het opleggen van sancties die recht doen aan de verwijtbaarheid van de vergunninghouder, zonder dat dit de mogelijkheden beperkt om in ernstige situaties de vergunning in te trekken. Ook wordt het mogelijk voor exploitanten om de beveiliging van hun bedrijven gezamenlijk te organiseren met een gecertificeerd beveiligingsbedrijf.

Meer toezicht
De gemeente zet zowel overdag als ’s nachts extra (vaste) medewerkers van Toezicht en Handhaving in. Zo kunnen zij een vertrouwensrelatie opbouwen met de sekswerkers die op het Nieuwe Zandpad werken. Dienst- en hulpverlening komen terug op het Nieuwe Zandpad en worden uitgebreid met voorlichting en activiteiten om de positie van de sekswerkers te versterken. Het college stelt daarnaast een vertrouwenspersoon aan voor de sekswerkers in Utrecht en onderzoekt de haalbaarheid van 24-uurs bereikbaarheid van deze persoon en/of de hulpverlening.

Leegstand voorkomen
Onder de nieuwe voorwaarden biedt de gemeente de mogelijkheid om, als een exploitant zijn vergunning verliest, diens werkruimten tijdelijk te verdelen onder de andere exploitanten. De sekswerkers kunnen dan gewoon blijven werken en de ontwikkelaar heeft geen leegstand terwijl er een nieuwe exploitant wordt gezocht.

Nachtsluiting
Tussen 03.00 uur ’s nachts en 07.00 uur ’s ochtends is het Nieuwe Zandpad dicht.

Onderzoek
De voorwaarden voor de ontwikkeling en exploitatie van het Nieuwe Zandpad zijn aangepast na een onderzoek dat het college van B en W in 2018 en 2019 heeft laten doen. Voor dat onderzoek is een groot aantal mensen geïnterviewd over de vraag onder welke randvoorwaarden het kan lukken om aan het Nieuwe Zandpad schone en veilige (raam-)prostitutie te realiseren. Er is gesproken met sekswerkers, professionele hulpverleningsorganisaties, ontwikkelaars en exploitanten, banken, onderzoekers, politie en andere gemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in de rapportage “Het Nieuwe Zandpad: op zoek naar de mogelijkheden”, dat aan de basis ligt van het voorstel voor het vervolg voor het Nieuwe Zandpad.

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht