Utrecht sluit 2018 af met positief saldo

De gemeente Utrecht heeft in 2018 minder geld uitgegeven en meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. Het jaar wordt afgesloten met een positief saldo van 26,4 miljoen euro.

Dat staat in de jaarstukken 2018 die het college van B en W vandaag naar de gemeenteraad stuurt. In de jaarstukken, die bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening, wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Het college laat zien wat in 2018 is bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost.

Ontwikkelingen in de stad
Utrecht is een populaire stad en is in 2018 gegroeid met 5.300 inwoners. Daardoor groeit ook de vraag naar woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen. Uit de jaarstukken blijkt de inzet van de gemeente om aan die behoefte te voldoen. Tegelijkertijd past bij solide financieel beleid ook dat er goed op de risico’s wordt gelet.

Coalitieakkoord ‘ruimte voor iedereen’
In 2018 ging het nieuwe college van start. De afspraken uit het coalitieakkoord met de titel ‘Ruimte voor iedereen’ werden in gang gezet. Dat er minder geld is uitgegeven dan voorzien komt doordat sommige projecten minder snel dan gepland zijn gerealiseerd Daarnaast waren de opbrengsten op bijvoorbeeld de grondexploitaties aanzienlijk hoger dan geraamd. Zo kon het positieve saldo over het jaar 2018 ontstaan.

Over de jaarstukken 2018
Wat er in de jaarstukken moet staan, is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de financiële verordeningen. Naast de pdf’s is er meer onderliggende informatie te vinden op de speciale website.

Ook de gemeenteraad vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de verantwoording over het gevoerde beleid. In opvolging op een motie worden de jaarstukken daarom dit jaar eerder verstuurd, zodat behandeling los van de voorjaarsnota (die in mei naar de raad wordt verstuurd) kan plaatsvinden en is een bewonerssamenvatting bijgevoegd. De jaarstukken worden naar verwachting op dinsdag 28 mei behandeld in een gecombineerde vergadering van de raadscommissies Mens & Samenleving en Stad & Ruimte. De raadsbehandeling volgt dan op 6 juni.

 

 

 

 

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht