Utrecht wil dak- en thuisloosheid onder jongeren terugbrengen

De gemeente Utrecht wil dat geen enkele jongere thuisloos is, op straat zwerft of in de nachtopvang zit. Daarom starten we een pilot gericht op het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid onder Utrechtse jongeren van 16-27 jaar. De pilot is onderdeel van het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het Ministerie van VWS, waar nog elf andere gemeenten aan meedoen.

Met de pilot willen we jongeren die risico lopen beter leren kennen en herkennen, en onderzoeken we wat nodig is om dak- en thuisloosheid onder hen terug te brengen en te voorkomen. ‘We laten deze jongeren niet los’, aldus Victor Everhardt, wethouder Jeugd- en jeugdzorg. ‘Samen met onze partners in de stad werken we aan een stabiele woonplek voor iedere jongvolwassene in Utrecht, met begeleiding op maat.’ Jongeren krijgen hulp op het gebied van inkomen, school en werk, sociaal netwerk en welzijn. De pilot richt zich op zo’n 25 tot 30 Utrechtse jongvolwassenen uit diverse doelgroepen. De pilot start uiterlijk 1 juli en duurt tot eind 2021.

Utrechtse invulling pilot
In Utrecht coördineren een projectleider én een ervaringsdeskundige jongere de pilot. Wat verder uniek is aan de Utrechtse aanpak, is dat we twee sleutelfiguren een grote rol geven: de coach en de Belangrijke Ander. De coach is een professional, die de vaste contactpersoon is voor de jongere en de link vormt tussen de jongere en alle organisaties om hem/haar heen. De Belangrijke Ander is iemand uit het netwerk van de jongere die zich voor langere periode aan de jongere bindt en hem/haar helpt op weg naar zelfstandigheid. Daarnaast kijkt Utrecht in de pilot ook naar betaalbaar wonen voor jongeren in een kwetsbare positie en naar experimenteerruimte binnen de huidige huurtoeslagregels.

Groeiplan Jongvolwassenen
In Utrecht werken we al langer met het ‘Groeiplan Jongvolwassenen’. Met dit groeiplan helpen we iedere Utrechtse jongere met het bereiken van een zo stabiel mogelijke situatie op het gebied van inkomen, leren en werken, veiligheid, wonen en zorg. De landelijke pilot sluit goed aan op de uitgangspunten van het Groeiplan.

Landelijke aanpak
Naast Utrecht doen de gemeenten Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden, Purmerend en Rotterdam mee aan de pilot. Kijk voor meer informatie over het landelijke Actieprogramma op de website van het ministerie van VWS.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht