Utrecht wil kansen benutten in Overvecht

Kansen voor Overvecht staan centraal in de wijkaanpak die gemeente samen met betrokken bewoners en partijen heeft ontwikkeld. De aanpak richt zich op vijf ambities: kwaliteit van wonen, perspectief voor jongeren, veilige buurt, zorg dichtbij en op maat en meedoen en ondernemen. Het college stelde het raadsvoorstel 'Samen voor Overvecht' deze week vast, de gemeenteraad bespreekt het dit voorjaar.

Samen voor Overvecht is een doorontwikkeling van de Versnelling naar een brede wijkaanpak. Met de 'Versnelling Overvecht' is de afgelopen jaren door bewoners, maatschappelijke partners en de gemeente samengewerkt aan verbetering van de leefbaarheid en de veerkracht. Hierdoor ligt er een stevige basis om op verder te bouwen. "Er zijn veel positieve ontwikkelingen en initiatieven in de wijk", zegt wethouder Overvecht Kees Diepeveen. "We willen die energie benutten door gericht samen te werken en de wijk nog verder te brengen."

Brede wijkaanpak
Eerder geleerde lessen neemt de gemeente hierin mee, zoals het belang van samenwerking met allerlei partijen en bewoners en het werken op buurt- en zelfs portiekniveau. Een voorbeeld daarvan is de renovatie van de hoogbouwflats die in Overvecht altijd gecombineerd gaat worden met sociale versterking van de buurt.
Uit de geleerde lessen blijkt ook dat het nodig om is op meerdere fronten tegelijk aan de slag te gaan: met de kwaliteit en het aanbod van woningen, de openbare ruimte, met veiligheid en met zorg en ondersteuning. Zo gaat de gemeente samen met ontwikkelaars en corporaties meer woningen in het midden- en duurdere segment toevoegen. "De sleutel van meer variatie in het woningaanbod ligt in de hele stad, door sociale huur toe te voegen aan andere wijken en de woningmarkt in balans te brengen. Ook in die zin is het samen voor Overvecht", aldus Diepeveen.

Het gunstige economische tij biedt kansen om juist nu de volgende stap te zetten. Ontwikkelaars, corporaties en ondernemers hebben interesse in Overvecht en willen zich verbinden aan de wijk. Dit biedt de mogelijkheid om samen te werken op verschillende terreinen. Denk aan het opzetten van een techniekcentrum om jongeren te interesseren voor een loopbaan in de techniek. En ook aan het voorzetten van de pilot Bouw = Wouw, waarbij de gemeente verschillende partners vraagt hun investeringen te koppelen aan concreet werkperspectief voor jongeren.

Plek-kans-coalitie
 De kern van de aanpak is het verbinden van kansen en partijen vanuit een concrete plek in Overvecht, volgens het principe: ‘plek, kans, coalitie’. Plek: we werken op buurt-, straat- of portiekniveau om maximaal aan te sluiten bij bewoners. Kans: door kansen met elkaar te verbinden hebben ze gezamenlijk meer effect dan ieder apart. Coalitie: per kans sluiten we een coalitie van betrokken partijen om samen een zo groot mogelijk effect te realiseren. Bewoners worden actief betrokken, in klankbordgroepen, als wijkambassadeur en als deelnemer in de coalities.

Concrete kansen 2019
In 2019 richt de aanpak zich op 10 kansen. Dit zijn onder andere het bedrijventerrein, een groen lint door de wijk en de ontwikkeling van het centrumgebied Overvecht. Kees Diepeveen: “We gaan de komende jaren belangrijke stappen zetten in Overvecht en een doorbraak bereiken. Het economisch tij, de positieve energie in de wijk en de inzet van alle betrokken partijen maken dit mogelijk.”

Zie voor meer informatie het ambitiedocument Samen voor Overvecht.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht