Visie voor gebied Strosteeg

Het college van burgemeester en wethouders wil het gebied rondom de Strosteeg, na sloop van Parkeergarage Springweg (in 2028), in oude glorie herstellen. De Strosteeg moet straks weer een verbinding zijn tussen de Springweg en de Oudegracht en hier qua sfeer op aansluiten. In de Visie Strosteeg staat wat het college belangrijk vindt voor het gebied en hoe het er straks uit kan komen te zien. Het college stuurt de visie nu naar de gemeenteraad die er een besluit over zal nemen.

“Het gaat hier om een zeer markant deel van onze historische binnenstad. De sloop van de parkeergarage biedt ons dé kans om hier iets moois van te maken waarmee we dit gebied weer terug kunnen geven aan de stad door de oude structuur weer herkenbaar te maken”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Daarom willen we de invulling heel zorgvuldig doen en rekening houden met de omgeving, zowel met bewoners als ondernemers, maar zeker ook met de bestaande bebouwing in de omgeving”.

De visie beschrijft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling na de sloop van de garage. Het herstellen van de Strosteeg als verbinding past in de historische structuur van de binnenstad, waarbij grote straten lopen in noord-zuidrichting en kleinere straten in de oost-westrichting. De openbare ruimte rondom de Strosteeg is straks vooral bedoeld voor fietsers en voetgangers. Auto’s zijn er te gast. De visie voorziet in zowel sociale huurwoningen, als middenhuur- en vrijesectorwoningen. De gebouwen die er komen moeten qua sfeer aansluiten bij bijvoorbeeld de panden aan de Oudegracht; middelgroot, tegen elkaar aan en allemaal met een eigen kap of gevelontwerp. Er komen vooral woningen, met her en der een kleine onderneming. Ook wordt het gebied groener en komt er een hof aan de achterzijde van de nieuwe bebouwing. Dit sluit aan bij de hofstructuur van de binnenstad.

Reacties uit de buurt

Het gebied waarop de visie betrekking heeft ligt tussen de Oudegracht, de Haverstraat, de Springweg en het Visschersplein. De Visie Strosteeg lag tot 15 januari dit jaar ter inspraak voor de buurt. Nadat de gemeenteraad in juni dit jaar heeft besloten om Parkeergarage Springweg te laten slopen, is de visie verder uitgewerkt. Naar aanleiding van de reacties uit de buurt is de visie aangepast. Zo zijn de bouwhoogtes deels lager geworden en worden er minder eisen gesteld aan de bebouwing die het hof aan de oostzijde begrenst. Het hof kan hierdoor groter en groener worden waardoor het beter aansluit bij de rest van de openbare ruimte. Op verzoek van omwonenden zijn ook de stedenbouwkundige randvoorwoorden voor het bouwplan aan de Strosteeg 18-36 opgenomen in de visie. Daarnaast is toegevoegd dat er straks meer sociale huurwoningen en woningen in het middensegment komen dan opgenomen in de Woonvisie van de gemeente. Zo ontstaat er een goede mix in de buurt en kunnen verkochte sociale huurwoningen in de binnenstad worden gecompenseerd. 

Visie als basis

De visie kent meerdere modellen voor de invulling van het gebied die geschikt zijn om verder uit te werken. Dat gebeurt in de vorm van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Omdat de garage pas in 2028 wordt gesloopt starten de voorbereidingen voor dit SPvE later, maar wel ruim voor het geplande moment van sloop. Omwonenden en belanghebbenden worden daarbij betrokken.
 


Luchtfoto van gebied Strosteeg

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht