Voorlopig besluit opvanglocatie minderjarige vreemdelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorlopig besluit genomen om een kleinschalige woonvoorziening voor maximaal 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen toe te staan aan de Meentweg 168 in De Meern. De gemeenteraad spreekt op 9 januari met omwonenden en betrokken organisaties over de voorgenomen beslissing. Het college neemt op 28 januari een definitief besluit.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen, uitbreiden en tijdelijk gebruiken van de woning. In de beoordeling van de aanvraag is gekeken naar de beschikbare ruimte, het effect op de woon- en leefomgeving en naar de zorg en begeleiding die de jongeren nodig hebben. Vanuit deze locatie zijn voorzieningen zoals onderwijs, winkels, sportclubs en het AZC aan de Joseph Haydnlaan goed bereikbaar. De vergunning wordt verleend voor 10 jaar.

Zorgen
Na een eerste bewonersbijeenkomst in mei 2019 is een klankbordgroep opgericht om de ontwikkelingen te bespreken. Hieraan nemen bewoners en vertegenwoordigers van het COA, politie en gemeente deel. Wethouder Maarten van Ooijen (Asiel en integratie): “We zijn ons ervan bewust dat er in de omgeving zorgen zijn over de mogelijke komst van minderjarige vreemdelingen. Alle betrokken partijen doen hun uiterste best om de opvang van de jongeren tussen de 15 en 18 jaar goed te regelen. We maken in de komende weken concrete afspraken met het COA  over de begeleiding en deze worden schriftelijk vastgelegd. Elke jongere in Utrecht moet zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien in een normale woonomgeving met de juiste begeleiding.”

Opvang jongeren
Het gaat om een maatschappelijke woonvoorziening waar 24 uur per dag minimaal twee begeleiders van het COA aanwezig zijn. Het COA heeft duidelijke huisregels opgesteld. De jongeren hebben zoveel mogelijk een normaal dagritme, waarbij ze naar school gaan, huiswerk maken en trainingen volgen. Ook worden vrijwilligers betrokken die de jongeren helpen en begeleiden. De jongeren kunnen gebruik maken van voorzieningen in de omgeving, zoals sportclubs en culturele voorzieningen.

Op de website van het COA en de gemeente staat meer informatie.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht