Voorrang voor middeninkomens bij nieuwbouw middenhuur

Utrecht wil middeninkomens voorrang geven op nieuwbouwwoningen in de middenhuur. Dit moet ervoor zorgen dat deze groep makkelijker een woning vindt en ook sneller doorstroomt vanuit de sociale huur. Om de doorstroming binnen de sociale huur te bevorderen wil het college verder dat woningzoekenden 75 procent van hun inschrijftijd behouden na het accepteren van een woning, in combinatie met steviger inzetten op loting. Dit maakt de stap naar een volgende woning makkelijker. Ook wordt de voorrangsregeling voor bewoners die naar een kleinere woning willen verhuizen versoepeld en regionaal gemaakt. De voorstellen staan in de nieuwe huisvestingsverordening die het college deze week naar de gemeenteraad stuurde.

Nieuwbouwwoningen in de middenhuur worden toegevoegd aan de huisvestingsverordening omdat huishoudens met een middeninkomen nu tussen de wal en het schip vallen. Ze komen niet in aanmerking voor sociale huur, maar kunnen in de huidige markt meestal ook niet kopen. Daarnaast is de doorstroming binnen en uit de sociale huur laag; slechts 30 procent van de woningen gaat naar een doorstromer. Eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 55.000 euro en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot 65.000 euro komen in aanmerking voor de voorrangsregeling voor middenhuurwoningen. De regeling geldt voor nieuwbouwwoningen die vanaf 1 januari 2020 worden opgeleverd. Voor de inkomensgrenzen komen nadere regels voor mensen die meer verdienen, maar voor wie het besteedbaar inkomen sterk afwijkt door bijvoorbeeld schulden, hoge kosten voor kinderopvang en alimentatie. Zij kunnen daardoor alsnog een beroep doen op de voorrangsregeling middenhuur. De uitwerking en uitvoering van de regeling gaat in overleg met marktpartijen.

De voorrangsregeling voor bewoners die een groot pand achterlaten gold alleen voor bewoners van 55 jaar en ouder, maar gaat voor iedereen gelden. Woningzoekenden met een korte wachttijd hebben minder voordeel van de regeling die zorgt voor 75 procent van het behoud van de inschrijftijd. Om deze groep ook meer kans te laten maken op een woning, gaat er meer worden geloot. Daarnaast komen ook andere type woningen beschikbaar voor huurders met een urgentieverklaring en gaan de regels voor het omzetten en splitsen van woningen gelden voor de hele woningvoorraad, vooral om te voorkomen dat te veel eengezinswoningen verdwijnen.

"Met deze huisvestingsverordening hopen we de schaarste eerlijker te verdelen", zegt wethouder Kees Diepeveen. "Utrecht wil kwaliteit van wonen bieden voor iedereen, zowel bestaande als nieuwe inwoners. Daarbij vinden we het belangrijk dat woningtypen en prijssegmenten evenwichtig over de stad zijn verdeeld, zodat in elke wijk ruimte is voor verschillende doelgroepen. Dit moet voor meer beweging zorgen op de woningmarkt."

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht