Nieuws

In de Voorjaarsnota 2023 stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor nú keuzes te maken voor de toekomst van de stad. Het college wil gericht blijven investeren in de grote uitdagingen waar inwoners mee worden geconfronteerd. Daarnaast is het noodzakelijk een fundamenteel andere weg in te slaan in de zorg om kwetsbare Utrechters ook in de toekomst de zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben en die betaalbaar te houden. De belastingen worden, in lijn met het coalitieakkoord, niet verhoogd.

Koers houden in onzekere tijden

Ook Utrecht bevindt zich in een tijd van aanhoudende financiële en maatschappelijke onzekerheid.

De stad ziet zich geconfronteerd met een groot tekort aan betaalbare woningen, kansenongelijkheid en de klimaatcrisis. Daarnaast zien we een snelgroeiende vraag naar zorg en blijft er nog altijd onduidelijkheid over de financiële ondersteuning vanuit het Rijk voor gemeenten. Dit betekent dat de financiële situatie van de gemeente anders is dan de afgelopen jaren en keuzes nodig zijn om te voorkomen dat het tekort op de gemeentelijke begroting in 2027 kan oplopen tot 72 miljoen euro.Wethouder SusanneSchilderman (Financiën):Dit college houdt koers in deze onzekere tijd. We blijven investeren op de plekken waar dit het hardst nodig is. Om dat te kunnen, moeten we nu ingrijpen en keuzes maken voor de toekomst. We willen bestaanszekerheid bieden aan mensen die dit nodig hebben, bijdragen aan passende en betaalbare woningen voor iedere Utrechter en maatregelen nemen om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan”.

Fundamenteel andere keuzes in de zorg

Het college ziet de noodzaak om in de zorg een andere weg in te slaan. Er is een groot tekort aan zorgmedewerkers. Tegelijkertijd neemt de vraag naar zorg, met name in de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), al jarenlang sterk toe. Daarnaast dalen de inkomsten vanuit het Rijk. Het lukte de gemeente Utrecht de afgelopen jaren nog om de kosten te financieren binnen de begroting. Zowel op gebied van zorg als over de gehele begroting heeft de gemeente altijd een sluitende begroting gehad en voldoende financiële ruimte om risico’s goed op te kunnen vangen. Nu is ook voor Utrecht het gat onoverbrugbaar geworden als gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen en door Rijksbeleid. De gemeente wordt naast een tekort aan mensen en de oplopende zorgvraag geconfronteerd met financiële tekorten die oplopen tot tientallen miljoenen euro’s, met als gevolg dat de zorg voor kwetsbare Utrechters onder druk komt te staan. Het college maakt bij deze voorjaarsnota daarom fundamentele keuzes voor een toekomstbestendige zorg, waarbij de uitgaven stevig moeten worden teruggedrongen en de middelen gericht worden ingezet in de zorg voor Utrechters en buurten die dat het hardste nodig hebben. In het najaar volgt een nadere uitwerking van deze plannen die opgesteld worden in samenwerking met maatschappelijke organisaties in de stad. De gemeenteraad besluit over de uitwerking bij de programmabegroting.

Investeren in wonen, kansengelijkheid en klimaat

“We blijven prioriteren op het gebied van wonen, kansengelijkheid en klimaat. Het grote woningtekort in de stad maakt dat het college  de woningbouwproductie op peil wil houden en andere maatregelen neemt om de woningmarkt weer toegankelijker te maken. Zowel permanente als tijdelijke woningen” aldus wethouder Schilderman. “Daarnaast blijft het college zich onverminderd hardmaken voor kansengelijkheid door hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare mensen”. Om klimaatverandering tegen te gaan wil het college blijven inzetten op verduurzaming van energie en mobiliteit, vergroening en zorgen voor een duurzaam huis en betaalbare energierekening. Ook komt er tussen 2024 en 2026 een extra investering om de overbelasting van het elektriciteitsnet (netcongestie) op veel plekken in de stad te verminderen. Door slimme netoplossingen, innovaties en nieuwe samenwerkingen moet het mogelijk blijven om grote ontwikkelingen in de stad door te laten gaan. Vanaf 2025 moet de bevoorrading in de binnenstad emissievrij zijn. De gemeente gaat alle gemeentelijke vaartuigen elektrisch maken, om ook bij te dragen aan een gezondere leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers van de stad.

Financiële maatregelen

Utrecht wil een financieel gezonde gemeente zijn. Dat lukt met een sluitende meerjarenbegroting en voldoende financiële buffers om tegenvallers op te vangen. De gemeente moet wel moet extra financiële risico’s nemen omdat er geen zekerheid is over inkomsten van de rijksoverheid. Dit betekent dat de gemeente rekent op een oplossing van het Rijk voor de structurele problemen vanaf 2026. De belastingen worden zoals gezegd volgens afspraak in het coalitieakkoord niet verhoogd.

Vervolg

De Voorjaarsnota wordt in de commissievergaderingen van 27, 28 en 29 juni in de gemeenteraad besproken. Het slotdebat over de Voorjaarsnota 2023 vindt plaats op 6 juli.

Meer informatie vindt u op www.utrecht.nl/voorjaarsnota.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht