Marco Pololaan 111-117: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2023

Het plan is om de bestaande gebouwen aan de Marco Pololaan 111-117 te slopen en daar een nieuw gezondheidscentrum en appartementen te bouwen. We verwachten dat de bouw eind 2023 begint.

Wat komt er?

In de nieuwbouw komt een nieuw en verbeterd gezondheidscentrum. Hier is onder andere ruimte voor: een huisartsen-, tandartsen-, fysiotherapie- en verloskundigenpraktijk, apotheek, thuishulporganisatie en fitness. Samen met de al bestaande basisschool, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal is dit een afwisselend aanbod aan voorzieningen in de wijk.

Ook komen er 240 huurappartementen met een mix in de sociale, midden en vrije sector huur. Een deel van de sociale appartementen is alleen bestemd voor begeleid wonen en een deel is speciaal voor ouderen. Door een deel van de woningen voor ouderen te maken willen we de doorstroming van ouderen naar een geschikte, betaalbare woning mogelijk maken.

Het woningbouwprogramma bestaat uit:

 • 240 huurappartementen, waarvan:
  • 22% (53 stuks) sociale huurwoningen
   • 21 (circa 50m2 BVO) sociale huurwoningen voor ouderen (liberalisatiegrens)
   • 32 (circa 25-30m2 BVO) sociale woningen voor begeleid wonen
  • 33% (79 stuks) middenhuur, volgens het actieplan middenhuur
   • daarvan is 25% (20 stuks) bestemd voor ouderen
  • 45%  (108) vrije sector huur(55-80m2 BVO)
   • daarvan is 25% (27 stuks)bestemd voor ouderen

Parkeren

 • Het tarief voor parkeren op straat valt onder parkeerzone B. Hier gelden de nieuwe normen en beleidsregels, zie ook parkeernormen Auto 2021.
 • Er komt een ondergrondse parkeerkelder. Op het plein komt ruimte voor maximaal 9 parkeerplekken (invalide parkeerplaatsen, parkeren huisartsen en laden en lossen).

Duurzaamheid, milieu en groen

 • De daken worden gebruikt voor energieopwekking, waterberging of groen. Geen dak blijft onbenut.
 • Bij het ontwerp en inrichting van de tuin wordt er rekening gehouden met hittestress, klimaatadaptatie, flora en fauna. Dit doet de ontwikkelaar door het extra toevoegen van groen in het gebied. Ook de openbare ruimtes worden daar waar mogelijk groen ingericht.

Dit plan zorgt voor een verbetering van de gezondheidszorg in de wijk. Ook zorgt het voor meer woningen en voor verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

Eisen plan Marco Pololaan 111-117

Om de nieuwbouwplannen mogelijk te maken is een plan geschreven waarin staat waar de nieuwbouw aan moet voldoen. Denk hier aan eisen voor het programma, verkeer en parkeren en openbare ruimte. Maar ook bijvoorbeeld hoe de ideeën voor dit plan onderbouwd zijn, welke onderzoeken hiervoor gedaan zijn en hoe het zit met de financiële kant. Dit noemen we de bouwenvelop.

U kon van 14 januari tot en met 11 februari 2022 op de voorlopige eisen (concept bouwenvelop) voor het plan reageren. De reactie op de voorlopige eisen voor het plan hebben tot het aanpassen van de eisen geleid. Het college van burgemeester en wethouders hebben kennisgenomen van de reactienota en hebben op 31 mei de definitieve eisen, wensen, uitgangspunten en voorwaarden voor het plan vastgesteld in een definitief bouwenvelop.

Bekijk hier de definitieve bouwenvelop en reactienota voor het plan Marco Pololaan 111-117

De ontwikkelaar heeft op 25 januari tijdens een online informatiebijeenkomst het plan gepresenteerd. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen. Op de website van de ontwikkelaar www.marcopolopark.nl kunt u de presentatie en het verslag met de veel gestelde vragen en antwoorden teruglezen.

Tijdens het reactietermijn op voorlopige eisen is aan ons een petitie toegestuurd. Hierin stond dat er zorgen waren over het behoud van buurtactiviteiten in de wijk.

We zijn met de opstellers van de petitie in gesprek gegaan. Op 23 maart 2022 hebben we samen met hen, Het Leger Des Heils, Maatschappelijke Ontwikkeling en JOU een extra bijeenkomst georganiseerd in het Bij Bosshardt buurtcentrum.

De ontwikkelaar was als toehoorder bij deze bijeenkomst aanwezig. In totaal hebben ruim 30 personen uit de wijk aan deze bijeenkomst deelgenomen. Er is gesproken over het behoud van de buurtactiviteiten in de wijk, de verhuizing van de buurtactiviteiten naar Marco Pololaan 10 en over de nieuwbouwplannen van de Marco Pololaan 111-117. Deze avond is goed verlopen en de opgehaalde reacties zijn ook in de reactienota bij de bouwenvelop opgenomen en voorzien van een antwoord.

Alle buurtactiviteiten die op dit moment in Bij Bosshardt georganiseerd worden, keren niet terug in de nieuwbouw. Het behoud van deze activiteiten zijn van groot belang voor de wijk en verhuizen naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar naar een andere locatie in de wijk Marco Pololaan 10. Jongerenwerk JOU krijgt daar ook een plek in de wijk. Hiermee is er invulling gegeven aan de behoefte uit de omgevingsvisie Kanaleneiland.

We hebben in totaal 16 (waarvan 2 buiten de termijn) reacties op de voorlopige eisen (concept bouwenvelop) ontvangen. Deze reacties hebben we in een reactienota voorzien van een reactie.

In de reacties komen vooral zorgen naar voren over:

 • Het houden van de buurtfunctie
 • leefbaarheid
 • groen
 • verkeer en parkeren

Ook zijn er positieve geluiden. Mensen zijn blij dat er op deze plek nieuwe woningen komen. Ze verhuizen graag in de wijk door naar de nieuwbouw.

Wilt u de reactienota met de reacties op de concept bouwenvelop opvragen? Stuur een e-mail naar marcopololaan@utrecht.nl.

Op de hoogte blijven en meedenken

De ontwikkelaar informeert de omwonenden en andere belanghebbenden over het verdere proces en de plannen. Meer projectinformatie en verslagen leest u op de website van de ontwikkelaar: www.marcopolopark.nl.

Wilt u het proces en de plannen voor nieuwbouw blijven volgen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief Marco Polo Park.

Volg ontwikkelingen in de wijk

In Kanaleneiland zijn er nog meer ontwikkelingen. U kunt deze ontwikkelingen volgen door u bijvoorbeeld in te schrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente Utrecht. Of door regelmatig de projectpagina’s van de bouw-, verkeers- en groenprojecten te bekijken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Planning

Wanneer gebeurt wat en door wie?
WanneerWieWat
2e kwartaal 2022Ontwikkelaar/Gemeente

Opstelling en ondertekening anterieure overeenkomst

3e kwartaal 2022Ontwikkelaar/GemeenteBestemmingsplan procedure en aanvraag omgevingsvergunning
2023OntwikkelaarStart sloop en bouwwerkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • 31 mei 2022: Reactienota opgesteld en definitieve eisen (definitieve bouwenvelop) voor het plan vastgesteld.
 • 23 maart 2022: bijeenkomst over het houden van buurtactiviteiten in de wijk.
 • 14 januari tot en met 11 februari 2022: reageren op de voorlopige eisen, wensen, uitgangspunten en voorwaarden (concept bouwenvelop) mogelijk.
 • 25 januari 2022: online informatiebijeenkomst (door ontwikkelaar)
 • 4e kwartaal 2021: ontwikkelaar en gemeente stellen de eisen, wensen, uitgangspunten en voorwaarden voor het plan op. Denk hier bijvoorbeeld aan de vorm van de nieuwbouw, inpassing in de omgeving en hoe het plan bijdraagt aan gezonde verstedelijking.
 • 16 februari 2021: het college stelt de uitgangspunten voor het programma vast
 • 4 februari 2021: het college van B en W stelt het intentiedocument voor de Marco Pololaan (pdf, 451 kB) vast.

Hulp en contact Marco Pololaan 111-117

Telefoon

14 030

E-mail

marcopololaan@utrecht.nl