Krachtstation: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Nog niet bekend

Het Krachtstation aan de Amerikalaan 199 in Kanaleneiland is verouderd en niet duurzaam. De eigenaar wil daarom het gebouw slopen om zo plaats te maken voor nieuwbouw. Ook de gemeentelijke strook ernaast (‘Wisselstrook) wil hij bij dit plan betrekken. Zo komt er meer ruimte in de wijk voor wonen, werken en ontmoeten. We onderzoeken samen met de eigenaar wat kan en wat wenselijk is.

Wat komt er en waarom?

Het vernieuwde Krachtstation wil het middelpunt zijn van de wijk Kanaleneiland. Een plek waar wijkbewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten.

De eigenaar wil:

  • appartementen bouwen voor ouderen, studenten en starters in sociale, midden en vrije sector huur
  • een woon-zorgcomplex maken met ruimte om te werken, te sporten en elkaar te ontmoeten.
  • ruimte voor auto en fiets

Ruimte voor auto en fiets

Onder de nieuwbouw wil de eigenaar een parkeergarage voor auto’s en fietsen bouwen. De eigenaar wil ook graag mogelijkheden voor deelvervoer (deelauto’s en deelfietsen). De hoofdingang komt op de hoek van de Marco Pololaan/Churchilllaan.

Waarom gaan we dit doen?

Utrecht groeit naar ongeveer 455.000 inwoners rond 2040. De behoefte naar woningen neemt toe. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen en het groen meegroeien met de groei en verandering van de stad. De nieuwbouw van het Krachtstation draagt hieraan bij. Het Krachtstation wordt een combinatie van wonen, werken en andere voorzieningen.

Op de hoogte blijven en meedenken

Meld u aan voor de verslagen

Wilt u het project en het proces blijven volgen? Schrijf u in op de website van Het Krachtstation en ontvang het verslag van de bijeenkomsten via e-mail.

Volg ontwikkelingen in de wijk

In Kanaleneiland zijn er nog meer ontwikkelingen. U kunt deze ontwikkelingen volgen door u bijvoorbeeld in te schrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente Utrecht. Of door regelmatig de projectpagina’s van de bouw-, verkeers- en groenprojecten te bekijken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Bijeenkomst 16 mei

De eigenaar van het Krachtstation betrekt u graag bij dit project. Daarom organiseerde hij op 16 mei een bijeenkomst. Tijdens de avond zijn het proces, de sloop en nieuwbouwwensen en de planning toegelicht. Ideeën, wensen en aandachtspunten opgehaald over openbare ruimte/binnentuin, wonen, deelmobiliteit/parkeren en voorzieningen. Deze ideeën en aandachtspunten verwerkt de eigenaar in het haalbaarheidsonderzoek en de verdere uitwerking van het plan. Ook neemt hij de gesprekken met u hierin mee.

De presentatie en het verslag van deze bijeenkomst leest u terug op de website van het Krachtstation.

Vervolgbijeenkomsten

De eigenaar organiseert meer bijeenkomsten om uw mening te horen. Hierin vertelt hij wat met de opgehaalde wensen, ideeën en aandachtspunten is gedaan.

Hoe verloopt het verder?

Uitgangspunten

De ambities, wensen en uitgangspunten verwerkt de eigenaar samen met ons in de zogeheten ‘programmatische uitgangspunten’. Het college besluit over deze uitgangspunten.

Concept bouwevenlop

De uitgangspunten verwerkt de eigenaar daarna uit in de concept bouwenvelop. In een bouwenvelop staan dingen als bouwhoogtes, woningbouwprogramma, duurzaamheidseisen, parkeren enzovoorts. Dit is de basis voor het bouwplan en bestemmingsplan.

U kunt tegen die tijd reageren op de concept bouwenvelop. Omwonenden krijgen een brief met informatie wanneer zij kunnen reageren. Ook ontvangen zij een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

Vaststellen bouwenvelop en bestemmingsplan

De reacties op het concept verwerken wij in de reactienota. Daarna stellen we de bouwenvelop definitief vast. Om de nieuwbouw mogelijk te maken, passen we het bestemmingsplan aan. Vervolgens stelt de raad het bestemmingsplan vast.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerVerantwoordelijkWat
3e kwartaal 2022gemeenteVaststelling Programmatische Uitgangspunten
3e kwartaaleigenaarBijeenkomst terugkoppeling input 16 mei
3e kwartaal 2022eigenaarOpstelling concept bouwenvelop
4e kwartaal 2022eigenaar/gemeenteInformatiebijeenkomst en inspraak op concept Bouwenvelop, randvoorwaardenkaart en schetsontwerp
1e kwartaal 2023gemeenteVerwerking inspraakreactie op concept bouwenvelop
1e kwartaal 2023gemeenteVaststelling Bouwenvelop (uitwerking eisen, randvoorwaarden, uitgangspunten, wensen en ambities )

Wat is er al gebeurd?

  • 16 mei 2022: 1e informatiebijeenkomst ophalen ideeën, vragen, wensen en zorgen.
  • September 2018: Startdocument herontwikkeling Krachtstation en wisselstrook Amerikalaan.

Waar ligt het Krachtstation?

Het plangebied van het project ligt aan de Amerikalaan 199 ligt in de wijk Kanaleneiland tussen de Amerikalaan, Marco Pololaan en de Churchilllaan.

Wat zit er nu in het Krachtstation?

Het Krachtstation zit in het oude schoolgebouw aan de Amerikalaan 199. In het gebouw zitten:

  • 12 bedrijven en instanties zoals: sport, koffie- en lunchroom, dagbesteding en werkruimten
  • ‘De Kuil’, een plek voor kleine evenementen
  • kamers voor 217 jongeren

Hulp en contact Krachtstation, Amerikalaan 199

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur