Krachtstation: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Nog niet bekend

Het Krachtstation aan de Amerikalaan 199 in Kanaleneiland is verouderd en niet duurzaam. De eigenaar wil daarom het gebouw slopen om zo plaats te maken voor nieuwbouw. Ook de gemeentelijke strook ernaast (‘Wisselstrook) wil hij bij dit plan betrekken. Zo komt er meer ruimte in de wijk voor wonen, werken en ontmoeten. We onderzoeken samen met de eigenaar wat kan en wat wenselijk is.

Wat komt er en waarom?

Het vernieuwde Krachtstation wil het middelpunt zijn van de wijk Kanaleneiland. Een plek waar wijkbewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten.

De eigenaar wil:

  • Appartementen/studio's bouwen voor ouderen, studenten en starters in sociale, midden en vrije sector huur of koop.
  • Een woon-zorgcomplex maken met ruimte om te werken, te sporten en elkaar te ontmoeten.
  • Ruimte voor auto en fiets.

Ruimte voor auto en fiets

In de ontwikkeling wil de eigenaar een parkeergarage voor auto’s en fietsen bouwen. De eigenaar onderzoekt ook de mogelijkheden voor deelvervoer (deelauto’s en deelfietsen). De hoofdingang van de parkeergarage moet nog worden bepaald.

Waarom gaan we dit doen?

Utrecht groeit naar ongeveer 455.000 inwoners rond 2040. De behoefte naar woningen neemt toe. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen en het groen meegroeien met de groei en verandering van de stad. De nieuwbouw van het Krachtstation draagt hieraan bij. Het Krachtstation wordt een combinatie van wonen, werken en andere voorzieningen.

Bijeenkomst 16 mei 2022

De eigenaar van het Krachtstation betrekt u graag bij dit project. Op 16 mei 2022 is daarom een bijeenkomst georganiseerd. Het proces, de sloop en nieuwbouwwensen en de planning zijn toegelicht. Daarnaast zijn ideeën, wensen en aandachtspunten opgehaald over openbare ruimte/binnentuin, wonen, deelmobiliteit/parkeren en voorzieningen. 

De presentatie en het verslag van deze bijeenkomst leest u terug op de website van het Krachtstation.

Hoe verloopt het verder?

De eigenaar heeft samen met ons de ambities, wensen en uitgangspunten uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een voorkeursvariant die past binnen de geldende (beleids)kaders, waaronder de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk. Het Krachtstation bespreekt deze voorkeursvariant graag met de buurt om ideeën, wensen en aandachtspunten op te halen over de ontwikkeling.

Bijeenkomst dinsdag 14 mei 2024

Op deze tweede participatieavond toonden we het voorkeursmodel aan buurtbewoners en andere geïnteresseerden. U kon hierop reageren en uw ideeën, wensen en aandachtspunten uitspreken.

Inloop: vanaf 19.00 uur
Start avond: 19.30 uur
Afsluiting: +- 21.00 uur

U vindt de presentatie en het verslag van de avond op de website van het Krachtstation. Uw opmerkingen kunnen leiden tot een aanpassing van de bouwenvelop. 

Concept bouwenvelop

De uitgangspunten verwerkt de eigenaar samen met ons daarna uit in de concept bouwenvelop. In een bouwenvelop staan dingen als bouwhoogtes, woningbouwprogramma, duurzaamheidseisen, parkeren enzovoorts. Dit is de basis voor het bouwplan en omgevingsplan.

We verwachten de bouwenvelop voor de zomervakantie ter inzage te leggen. U kunt tegen die tijd reageren op de concept bouwenvelop. Omwonenden lezen op deze pagina wanneer zij kunnen reageren. Er volgen nog inloopmomenten. 

Vaststellen bouwenvelop en bestemmingsplan

De reacties op het concept verwerken wij in de reactienota. Daarna stellen we de bouwenvelop definitief vast. Om de nieuwbouw mogelijk te maken, passen we het omgevingsplan aan. Vervolgens stelt de raad het omgevingsplan vast.

Op de hoogte blijven en meedenken

Meld u aan voor de verslagen

Wilt u het project en het proces blijven volgen? Schrijf u in op de website van Het Krachtstation en ontvang het verslag van de bijeenkomsten via e-mail.

Volg ontwikkelingen in de wijk

In Kanaleneiland zijn er nog meer ontwikkelingen. U kunt deze ontwikkelingen volgen door u bijvoorbeeld in te schrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente Utrecht. Of door regelmatig de projectpagina’s van de bouw-, verkeers- en groenprojecten te bekijken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerVerantwoordelijkWat
14 mei 2024eigenaarBijeenkomst: terugkoppeling reacties 16 mei 2022 en bespreken voorkeursvariant.
Mei/juni 2024eigenaar/gemeenteOpstellen concept bouwenvelop en de ter visie legging ervan. In combinatie met inloopmomenten en inspraak op concept bouwenvelop, randvoorwaardenkaart en schetsontwerp.
Juli-september 2024eigenaar/gemeenteVerwerking inspraakreactie op concept bouwenvelop.
Juli-september 2024gemeenteVaststelling bouwenvelop (uitwerking eisen, randvoorwaarden, uitgangspunten, wensen en ambities).

Wat is er al gebeurd?

  • 16 mei 2022: 1e informatiebijeenkomst ophalen ideeën, vragen, wensen en zorgen.
  • September 2018: Startdocument herontwikkeling Krachtstation en wisselstrook Amerikalaan.

Waar ligt het Krachtstation?

Het plangebied van het project ligt aan de Amerikalaan 199 ligt in de wijk Kanaleneiland tussen de Amerikalaan, Marco Pololaan en de Churchilllaan.

Wat zit er nu in het Krachtstation?

Het Krachtstation zit in het oude schoolgebouw (ROC) aan de Amerikalaan 199. In het gebouw zitten:

  • 12 bedrijven en instanties zoals: sport, koffie- en lunchroom, dagbesteding en werkruimten
  • ‘De Kuil’, een plek voor kleine evenementen
  • kamers voor 217 jongeren

Hulp en contact Krachtstation, Amerikalaan 199

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur