Gemeentebelasting

Wilt u uw gemeentebelasting of belasting voor het waterschap regelen? Wilt u bezwaar maken? Of hebt u vragen? Bijvoorbeeld over de Afvalstoffenheffing, de Woz-beschikking of het Woz-taxatieverslag.

Neem contact op met BghU

BghU voert de belastingen uit

BghU doet dit voor de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. (Kijk voor het laatste nieuws op de website van BghU.)

 • Afvalstoffenheffing
 • Automatische incasso, machtiging of machtiging intrekken
 • Betalingsregeling
 • BIZ-bijdrage
 • Forensenbelasting
 • Hondenbelasting
 • Kopie van aanslag
 • Kwijtschelding
 • Onroerendezaakbelasting
 • Parkeerbelasting
 • Precariobelasting
 • Reclamebelasting
 • Reinigingsrecht, reinigingsheffing
 • Rioolheffing
 • Roerendezaakbelasting
 • Toeristenbelasting
 • Woz-beschikking (Wet waardering onroerende zaken) en taxatieverslag

Uw afvalstoffenheffing wijzigt in 2024

De gemeente verhoogt de afvalstoffenheffing voor huishoudens met 2, 3 of meer personen. We verhogen de bedragen met 7,8%. Dit is nodig vanwege hogere kosten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Ook heeft de gemeenteraad gevraagd om een eerlijke kostenverdeling, waarbij huishoudens met meer afval meer betalen. Eenpersoonshuishoudens betalen ongeveer hetzelfde bedrag als voorheen.

Dit zijn de nieuwe bedragen voor 2024

Het aantal personen dat op1 januari 2024 op uw huisadres ingeschreven staat, bepaalt welk bedrag u betaalt. We veranderen de bedragen in 2 stappen: in 2024 en in 2025 opnieuw nadat we weten welke kosten we hebben voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval.

Aantal personen op huisadresBedrag in 2024
1 persoon€ 313,00
2 personen€ 387,35
3 personen€ 425,30
4 of meer personen€ 442,20

Meer informatie leest u in de bijlage bij de afvalstoffenheffing die u binnenkort van BghU op uw huisadres ontvangt.

Hogere onroerendezaakbelasting (OZB) in 2023

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een algemene belasting. De gemeente gebruikt de OZB voor algemene uitgaven: voor onderwijs, wegen, riolen, verlichting, cultuur, recreatie en brandweer.

Utrecht wil komende komende jaren aan de slag met de groeiende kansenongelijkheid, woningnood en klimaatcrisis. Dat staat in het coalitieakkoord met de titel ‘Investeren in Utrecht: kiezen voor kansengelijkheid, betaalbaar wonen en klimaat’.

Daarom is het noodzakelijk dat we geld blijven steken in de stad en de inwoners. We rekenen op extra geld van het Rijk hiervoor. Maar er zijn ook andere maatregelen nodig om de voorzieningen in de gemeente op peil te houden. Zoals een bijdrage van inwoners en ondernemers. Daarom heeft de gemeenteraad de OZB in 2023 opbrengst verhoogd met 18%. Daar zit nog geen inflatie bij in. Meer daarover leest u op pagina 4 van het Coalitieakkoord 2022 Investeren in Utrecht.

Bent u eigenaar van een woning en/of bedrijfsgebouw in Utrecht? Dan krijgt u vanaf februari uw aanslag OZB.

Later betalen of gespreid betalen

Bent u door corona direct (financieel) getroffen? Dan kunt u een afspraak maken om in delen te betalen of pas later. Dit kan alleen als u zelf daarom vraagt. Belt u de BghU voor een afspraak op maat.

Neem contact op met de BghU

Bezwaar maken tegen WOZ of OZB

Bent u het niet eens met de hoogte van uw WOZ-waarde of de aanslag OZB? Dan kunt u bij de BghU bezwaar maken. Op uw aanslag OZB staat hoe dat moet.

Lees meer over bezwaar maken

Ondernemersfonds

De gemeente heeft sinds 2012 een Ondernemersfonds. Alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen een bijdrage aan dit fonds. Dit gebeurt via de aanslag OZB. Het geld uit het fonds is er voor het betalen van voorzieningen van ondernemers samen, zoals cameratoezicht.

Lees meer over het Ondernemersfonds

Hogere vermogensgrens voor kwijtschelding vanaf 2023

Het Rijk biedt gemeenten nieuwe ruimte om de vermogensgrens te verhogen voor de kwijtschelding van lokale belastingen. De gemeenteraad heeft het voorstel vastgesteld om die ruimte maximaal te benutten. Zo komen ook Utrechters met een beperkte hoeveelheid spaargeld in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Na verhoging van de vermogensgrens komt het maximale banktegoed voor Utrechters uit op:

 • ongeveer € 4.350 voor echtparen
 • ongeveer € 3.950 voor alleenstaande ouders
 • ongeveer € 3.275 voor alleenstaanden

Lees meer over kwijtschelding

Hogere toeristenbelasting in 2023

Financieel gezien is er sprake van onzekere tijden. Vanaf het jaar 2026 is nog niet duidelijk welke inkomsten de gemeente Utrecht precies van de Rijksoverheid krijgt. Daarnaast is er sprake van economische onzekerheid en oplopende inflatie. Dat komt ook door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

In het coalitieakkoord is een aantal waarborgen ingebouwd, zodat de risico’s voor de gemeentefinanciën beheersbaar blijven. Er zijn ook 4 bezuinigingen voorzien. Om toerisme ook bij te laten dragen aan de stad, is de toerismebelasting per 1 januari 2023 verhoogd met 1%. Het nieuwe tarief is 7% van de overnachtingsprijs. Dit kunt u teruglezen op bladzijde 4 van het Coalitieakkoord 2022 Investeren in Utrecht.

Lees meer over toeristenbelasting

Hogere rioolheffing vanaf 2022

In de wijken van na de oorlog vervangen we tot 2050 bijna 500 kilometer riolering. We moeten wateroverlast en negatieve gevolgen van droogte en hitte voorkomen. Daarom zorgen we dat de openbare ruimte tegen verandering van het klimaat kan. We vervangen asfalt, stenen en beton door bomen en planten. We plaatsen systemen voor het opvangen en bewaren van water. Zo houden we Utrecht gezond en leefbaar.

Hiervoor is veel extra geld nodig. We verwachten dat de rioolheffing elk jaar zal stijgen met 1,5 à 2 %. Daar zit nog geen inflatie bij in.