Parken en groen Groenonderhoud

parkje

Dagelijks zijn we bezig met onderhoudswerkzaamheden aan stadsparken, bomen, groenstroken en gras- en hooilanden. Zoals het snoeien van bomen, maaien van grasvelden en het knippen van hagen. Zo zorgen we voor een mooie plek om te leven en te werken.

We onderzoeken regelmatig hoe inwoners over het groen in hun omgeving denken. Daar houden we zo veel mogelijk rekening mee. Meer informatie: Utrecht Monitor.

We hebben afspraken over hoe goed we het groen onderhouden. Een beplanting met heesters bijvoorbeeld moet er minimaal uitzien zoals op de middelste afbeelding (officieel: CROW niveau B) of links daarvan. Er zijn soms enkele kale plekken tussen de heesters te zien. Bedrijventerreinen worden op een iets lager niveau onderhouden (officieel: CROW niveau C); dat komt overeen met het tweede plaatje van rechts of een van de plaatjes links daarvan.

Proef met plantenbakken onder water

Op Rotsoord doen we een proef met plantenbakken onder water. Hier zijn stalen damwanden en het water van de Vaartse Rijn is diep. Er kunnen hier geen planten groeien. Daarom 'plakken' we op de damwand speciale plantenbakken die we met onderwaterplanten vullen. Deze planten zijn goed voor de kwaliteit van het water en voor de vissen. En ze trekken namelijk kleine waterdiertjes aan, en vissen eten die waterdiertjes graag op. Ook zorgen de planten voor een schuilplek en een plek om voort te planten voor de vissen. Een deel van de planten komt boven het water uit en is te zien voor buurtbewoners en voorbijgangers. De proef doen we samen met startup ReefSystems en duurt 1 jaar. Daarna kijken we of we de onderwaterplantenbakken ook op andere plekken kunnen ophangen.

Meer duurzaam groen

In de plantsoenen en parken gebruiken we zo veel mogelijk duurzaam gekweekt groen. We proberen eerst om biologisch groen in te kopen. Is de boom, plant of bol die we zoeken niet in een biologische variant te krijgen of niet op voorraad? Dan bestellen we de gezochte soort met Milieukeur-certificaat. Is het groen er ook niet met Milieukeur-certificaat? Dan kopen we die planten en bomen zonder keurmerk. Wij noemen dit de ‘duurzame drietrapsraket’. Bekijk de raadsbrief over duurzame groeninkoop.

Meer groen bij groot onderhoud

Is er groot onderhoud aan wegen en rioleringen? Dan vervangen we waar dat kan stukken stoep of verharding door gras of struiken. Ook als we bomen in de straat vervangen, zetten we planten daaronder. Zo groeit de boom beter en ziet de straat er gelijk groener uit. We maken daarvoor gebruik van kansenkaarten. Daarop staat op welke plekken meer groen mogelijk is. Bekijk als voorbeeld de vergroeningskaart van Zuidwest (pdf, 3,5 MB).

Verwijderen van onkruid

Onkruid in het openbaar groen verwijderen we met de schoffel. Zoals in boomspiegels of bij struiken en vaste planten. Op sommige stukken verwijderen we het zelfs met de hand. Op verhardingen zoals stoepen en pleinen verwijderen we onkruid met hitte ('thermisch'). Op deze manier komen geen schadelijke bestrijdingsmiddelen in de bodem terecht. We gebruiken al sinds 1992 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer.

We gebruiken 2 manieren om onkruid met hitte weg te halen. Beide manieren herhalen we meerdere keren.

  • WAVE (heet water): de WAVE spuit bijna kokend water op het onkruid.
  • HOB (hete lucht): de plant wordt aan alle kanten met hete lucht bewerkt.

Gebruik van bladblazers

We gebruiken bladblazers voor het opruimen van blad en zwerfvuil op plekken waar we lastig bij kunnen. Daarbij is het gebruik van een bladblazer lichamelijk minder zwaar dan een hark of bezem. Vaak zetten we bladblazers in samen met veegmachines. Met een bladblazer halen we makkelijker blad en zwerfvuil weg op moeilijk bereikbare plaatsen dan met een hark of bezem.

In Utrecht gebruiken we elektrische- en tweetakt bladblazers. De laatste hebben een benzine motor. We maken zoveel mogelijk gebruik van elektrische bladblazers. Dat is beter voor het milieu en zorgt voor minder geluidsoverlast. De elektrische bladblazer werkt goed bij ‘normale’ vervuiling. In de blad- en bloesemperiode (voorjaar en herfst) zetten we nu ook nog de tweetakt bladblazer in. De hoeveelheid blad/bloesem is dan zo groot dat een elektrische bladblazer dit niet meer vooruit kan blazen. Vooral wanneer het blad/bloesem platgereden of nat is. Omdat de tweetakt bladblazer hogere blaaskracht heeft gebruiken we deze ook bij hele erge vervuiling.

De technologische ontwikkelingen rond bladblazers houden we goed in de gaten. Nieuwe machines die minder vervuilend, lichter en/of stiller zijn, testen we in de praktijk. Wanneer deze geschikt zijn voor onze werkzaamheden, schaffen wij ze waar mogelijk aan.

Herfstbladeren

We houden de wegen, paden en grasvelden in de herfst vrij van blad. Het blad wordt zo mogelijk onder struiken en bomen geblazen waar het niet door de wind weer uitgeblazen wordt. Daar blijft het dan liggen tot de eerste onderhoudsbeurt in het voorjaar. Zo zorgen we er ook voor dat insecten en egels een plek vinden voor een winterslaap. In het bosplantsoen en de bospercelen op de landgoederen kan het blad het hele jaar door blijven liggen.

Ecologisch beheer

In het stadse groen staan inheemse planten (planten die van nature in Nederland voorkomen) en niet-inheemse soorten. Ook planten we veel siergroen (zogenoemde 'cultivars') met bijvoorbeeld extra grote bloemen of een bijzondere bladkleur. Het beheer van het stadse groen zorgt ervoor dat ook wilde planten en dieren in de stad kunnen leven en zich voortplanten. Nu het beheer speciaal gericht is op wilde planten en dieren noemen we het ook wel 'ecologisch beheer'.

Maaien van voor meer planten en dieren

In Utrecht maaien we vanaf het voorjaar tot en met het najaar. We maaien gazons, grasvelden, hooilanden en bermen. De manier van maaien heeft invloed op welke soorten planten en dieren er in een gebied voorkomen. Sinds 2015 zijn we in Utrecht minder gaan maaien. Door minder te maaien, komen meer bloemen tot bloei. En hier komen bijen, vlinders, andere insecten en vogels op af. In Utrecht maaien we niet overal op dezelfde manier. Lees meer hoe, wanneer en waarom we in Utrecht maaien.

Verwilderde niet-Nederlandse planten

Sommige planten komen van nature niet in Nederland voor. Veel van deze planten zijn een verrijking. Maar sommige soorten overgroeien andere planten, zoals de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw. Deze planten halen we wij daarom actief weg. Daarnaast pakken we de reuzenberenklauw aan omdat deze plant bij aanraking brandblaren kan veroorzaken.

Ziet u de grote waternavel of andere woekerplanten in het water? Meld dit bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Regels

Meerdere planten en dieren die voorkomen in Utrecht zijn beschermd onder de wet Natuurbescherming. Wij werken volgens de gedragscode bestendig beheer en onderhoud, en de bijbehorende leidraad. We houden rekening met de soorten die genoemd zijn in de Utrechtse soortenlijst.

De gedragscode, de leidraad en de soortenlijst vindt u bij groenbeleid.

Veldgids beschermde planten en dieren

De Veldgids beschermde planten en dieren in Utrecht (pdf, 4,88 MB) helpt bij de herkenning van beschermde planten en dieren. Ook staan er situaties in waarin de planten en dieren kunnen voorkomen. Zo weten beheerders - bij de gemeente of bewoners - wat ze kunnen verwachten.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier