Lunettenpark

We gaan van het Lunettenpark een park maken waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten, de Vier Lunetten, centraal staan. We knappen de forten op en maken ze zo toegankelijk voor iedereen. Het Lunettenpark met daarin Lunet I en II ligt in Maarschalkerweerd.

Activiteiten in het Lunettenpark en rond de forten

In het Lunettenpark komen natuur en erfgoed samen. Er is van alles te ontdekken en beleven: natuur, cultuur, bewegen en verschillende activiteiten. Meer weten? Kijk op www.lunettenparkutrecht.nl.

Wat gaan we doen?

Het nieuwe Lunettenpark ligt tussen de Waterlinieweg, de Kromme Rijn en de sportparken aan de Koningsweg, Zoudenbalch en het treinspoor naar Arnhem. In het park komt ruimte voor bewegen, ontmoeten, stadslandbouw en verschillende fiets- en wandelroutes in een gevarieerde groene omgeving.

Lees meer over de plannen voor Parklandschap Maarschalkerweerd

Lees de raadsbrief en het startdocument Lunettenpark

Van plan naar ontwerp

De plannen en uitgangspunten voor het Lunettenpark staan in het Integraal Programma van Eisen (IPvE) deel 1. Dit document is sinds 22 november 2022 definitief. We gaan het plan nu verder uitwerken tot een ontwerp. Dat doen we in overleg met bewoners en andere betrokkenen. We realiseren de ontwerpen in fases. Eind 2023 gaan we aan de slag met deel 2 van het IPvE.

Lees het definitieve IPvE deel 1 Lunettenpark

U kon tussen 9 juni en 11 juli 2022 reageren op het IPvE deel 1. De ontvangen reacties en ons antwoord daarop staan in een reactienota. Door de reacties hebben we het plan nog aangepast en aangevuld. Ook dit staat in de reactienota.

Bekijk de reacties en antwoorden

Opknappen Vier Lunetten

We knappen de Vier Lunetten (forten) op en maken ze beter zichtbaar. De forten zijn straks openbaar voor publiek.

Aanpassen openbare ruimte in het park

Ook maken we de openbare ruimte in het Lunettenpark aantrekkelijk en toegankelijk. Dit doen we door:

 • het maken van een (recreatieve) fiets- en wandelverbinding achter de forten langs (achterland)
 • het verbeteren van het groen in het achterland van Lunet I
 • het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap
 • het aanleggen van wandelpaden en groen in het gebied voor de forten (voorland)
 • het herstellen van historische elementen in het gebied voor de forten (voorland)
 • het vergroten van de kwaliteit van het bestaande groen 
 • te onderzoeken of overbruggen Koningsweg tussen gracht van Lunet I en II mogelijk is.

Damsluisbrug in de Koningsweg

In de Koningsweg lag ter hoogte van de forten Lunet I en Lunet II tot 1962 een damsluisbrug. Deze brug was een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het water onder deze brug kon met houten balken worden tegengehouden. Zo konden stukken land onder water worden gezet.

Gebruik fundering oude brug

Bij het slopen van de brug hebben ze de fundering niet weggehaald. Een tijdje geleden is deze basis van de oude brug onderzocht. Deze blijkt nog goed te gebruiken, daarom hebben we besloten de brug opnieuw aan te leggen en deze oude fundering hierbij te gebruiken. De nieuwe brug wordt geen kopie van de oude brug, maar laat wel ongeveer zien hoe hij er uit heeft gezien. Voor de bouw van deze nieuwe brug is een paar weken geleden een bouwvergunning gegeven.

Kabels en leidingen

Op de plaats waar de brug moet komen, liggen in de grond heel veel kabels en leidingen. Deze moeten verhuizen naar een andere plaats. Om te zien waar deze kabels en leidingen precies liggen, graven we vanaf 22 mei 2023 een aantal gaten. Dit gaat vooral gebeuren in de bermen naast de weg. Mensen in de omgeving zullen hier weinig last van hebben. De bouw van de brug start later dan gepland in verband met deze werkzaamheden aan kabels en leidingen. Waarschijnlijk wordt dit eind 2023, begin 2024. We delen hierover later informatie.

Oud Wulverbroekwetering: aanleggen pad, oever en brug

We leggen een wandelpad en een natuurvriendelijke oever aan langs de Oud Wulverbroekwetering. Ook leggen we een aan wandelburg over de wetering naar de Stadsjochies aan. Op dit moment werken we het ontwerp uit. Dit ontwerp stemmen we af met de omwonenden en aangrenzende bedrijven. Eind 2023 stelt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp vast. Daarna beginnen we met het vergunningentraject, de aanbesteding en opdrachtverlening voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Wij verwachten de werkzaamheden in het 1e helft van 2024 te starten en af te ronden. 

Achterland Lunet I: plaatsen brugbank, nieuwe trap en weghalen schotbalkstuwconstructie

Bij het Achterland Lunet I plaatsen we op de plofduikerbrug bij de Kromme Rijn een brugbank. Bij deze brug leggen we ook een nieuwe trap in de stijl van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan. Ook halen we de schotbalkconstructie aan de Kromme Rijn weg, om de doorgang te verbreden voor kano’s en bootjes. Daarnaast zullen we ook het voetpad iets aanpassen. We verwachten deze zomer met de werkzaamheden te beginnen en ze in het najaar af te ronden.

Ter verbetering van de vaarroute van de Kromme Rijn naar de fortgracht Lunet I verwijdert de aannemer de schotbalkconstructie. Hiervoor is op 19 mei een watervergunning verleend door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl.

Werkzaamheden starten na de zomer

De werkzaamheden zullen na de zomer van start gaan. Tot en met 3 juli kon u bezwaar indienen. Wij hebben geen bezwaren ontvangen.

Nieuw plan voor Koningsweg 135

De initiatiefnemers van Koningsweg 135 hebben een nieuw plan voor deze plek. Het bestemmingsplan wat het nieuwe plan mogelijk maakt staat vast (onherroepelijk vastgesteld. De kassen zijn al weg. Het plan is om ook een bedrijfswoning te slopen. Er komen 2 nieuwe woningen voor in de plaats. Het terrein achter de woningen krijgt een groene inrichting. Hier komen 7 vrij liggende recreatiewoningen die goed bij het open landschap passen. Tussen deze ontwikkeling en de Oud Wulverbroekwetering komt een pad, een natuurvriendelijke groene oever en een wandelbrug.

Lees meer over de nieuwe inrichting van Koningsweg 135

Voorland Lunet II

Begin 2024 beginnen we met het opnieuw inrichten van het gebied voor Lunet II (het voorland). We verwachten dat Lunettenpark deel 1 in de eerste helft van 2024 klaar is.

Omgevingsvergunning

Om te kunnen bouwen is de omgevingsvergunning op 16 februari 2023 verleend voor 1 vrijstaande woning en 7 recreatiewoningen. Hier zijn geen bezwaren op ontvangen. De werkzaamheden zijn begonnen en we verwachten dat de bouw in 4e kwartaal 2023 klaar is.

Meedenken

We werken samen met buurtbewoners aan betere plannen voor het Lunettenpark. Op 8 juli 2021, 14 december 2021 en 20 april 2022 zijn we in gesprek gegaan met bewoners en belanghebbenden over de ontwikkeling van het park. Op de DenkMee pagina kunt u de samenvatting lezen en geven we via Vraag en Antwoord meer informatie.

Voor de zomer van 2021 hebben we een enquête over het Lunettenpark verstuurd. De resultaten van de enquête vindt u op de DenkMee pagina van het project.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
1e helft 2024Start terugbrengen Damsluisbrug in Koningsweg
1e helft 2023Opknappen en herstellen van fort Lunet 1 en starten met Lunet II
2022-2023Maken voorlopig ontwerp Lunettenpark deel 1
2023-2024Concept Programma van Eisen Lunettenpark deel 2
Zomer 2023Achterland Lunet I Fase II realisatie brugbank, trap en verwijderen schotbalkconstructie ter verbetering van kanoroute
2e helft 2023 / 1e helft 2024Oud Wulvenbroekwetering aanleg wandelbrug, natuurvriendelijke oever en wandelpad
2e helft 2023Realisatie Damsluisbrug
1e helft 2024Inrichting Voorland Lunet II

Wat is er al gebeurd?

 • 28 juni 2023: gemeente organiseert een grote informatiemarkt over dit project en alle andere projecten in Maarschalkerweerd. 
 • 22 november 2022: college van burgemeester en wethouders stelt IPvE deel 1 vast.
 • 22 juni 2022: inloopbijeenkomst bij Lunet I om te reageren op concept deel 1 van het Programma van Eisen
 • 9 juni 2022: deel 1 van het Programma van Eisen vrijgeven ter reactie
 • 16 mei 2022: start aanleg wandelpaden en verbetering fietspad in het achterland van Lunet 1
 • 14 februari 2022: start snoei- rooi- en plantwerkzaamheden in het achterland van Lunet 1
 • Najaar 2021 - voorjaar 2022: Opstellen Programma van Eisen Lunettenpark deel 1
 • 20 april 2022: Bewonersavond betrokken personen Lunettenpark
 • Vanaf half 2021: In gesprek met betrokken personen over ontwerp achterland Lunet 1
 • 14 december 2021: Bewoners- /informatieavond Lunettenpark
 • 26 juli 2021: Nieuwe Hollandse Waterline, onderdeel van Vier Lunetten, is uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed
 • 8 juli 2021: Bewoners-/informatieavond Lunettenpark
 • Juni 2021: Online enquête Het nieuwe Lunettenpark
 • Voorjaar 2021: Start Programma van eisen Lunettenpark en in gesprek met Lunettenpark
 • Eind 2020 –begin 2021: Groot onderhoud in het gebied achter Lunet I, zoals: snoeien bomen, struiken en oeverbegroeiing, 1e fase aanplant struiken, bloembollen, bomen
 • November 2020:  start werkzaamheden bij de forten

Hulp en contact Lunettenpark

Telefoon

14 030

E-mail

lunettenpark@utrecht.nl