Aanpak Ledig Erf en omgeving

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
Nog niet bekend

We gaan voor een gezonde stad en maken in Utrecht meer ruimte voor lopen, fietsen, verblijven en groen. Zo houden we de stad leefbaar en bereikbaar. Dat geldt ook voor de Zuidpoort. De Zuidpoort is het gebied tussen het Ledig Erf, de Albatrosstraat, de Vondellaan en de Bleekstraat.

Wat gaan we doen?

Onze stad groeit en daarmee neemt de druk op bestaande wijken en buurten toe. De Zuidpoort is steeds meer een verlenging van het centrum geworden. Dat merken we nog meer sinds het opnieuw ontwikkelen van Rotsoord en de opening van station Vaartsche Rijn in 2016. We willen dit historische stuk Utrecht graag opnieuw inrichten zodat het weer een mooie en aangename plek wordt om te wonen, werken en leven.

Dit betekent meer ruimte voor lopen en fietsen. En we maken de omgeving mooier. Bijvoorbeeld met meer bomen en plantsoenen. Of door meer plekken te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In de binnenstad en het centrumgebied weren we doorgaand autoverkeer zonder bestemming.

Vanuit deze gedachte zijn de Ooster- en Westerkade kortgeleden opnieuw ingericht en richten we in 2024 de Jutfaseweg in als een fietsstraat.

Knip

Begin 2021 konden Utrechters reageren op voorstellen voor de nieuwe Zuidpoort. In juli 2021 vroeg de gemeenteraad om 2 vormen voor de Zuidpoort verder uit te werken. De eerste met een knip op het Ledig Erf en de tweede met het Ledig Erf als fietsstraat. Met een knip bedoelen we dat er geen doorgaand autoverkeer meer over het Ledig Erf kan.

Na de verkiezingen (voorjaar 2022) pasten de coalitie en de meerderheid van de gemeenteraad de opdracht aan. Een knip op het Ledig Erf is nu het uitgangspunt voor het plan voor de Zuidpoort. Dat plan werken we nu uit.

Uitwerken plan

We hebben een integraal plan voor de Zuidpoort gemaakt met een doorkijk (perspectief) naar de toekomst en de maatregelen die hiervoor nodig zijn. Denk daarbij aan mogelijke veranderingen in de verkeerssituatie op de Bleekstraat en de Jutfaseweg. We letten daarbij op de kwaliteit van de openbare ruimte, de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid.

De vorm met het Ledig Erf als fietsstraat onderzoeken we ook om als vergelijking te gebruiken.

Mogelijke maatregelen die we onderzoeken in deze studie

De maatregelen die we hebben onderzocht uit een eerder voorstel voor een knip op het Ledig Erf hebben we ook verder onderzocht:

  • We sluiten de Vaartsche Rijnbrug af en onderzoeken of een slim toegangspunt mogelijk en nodig is. Dat is bijvoorbeeld een beweegbare paal in het wegdek of een kentekencamera.
  • De Twijnstraat blijft vanaf de Venuslaan gewoon bereikbaar.
  • Een afslaggebod (verplicht afslaan) op de Vondellaan ter hoogte van Bleekstraat. Zo houden we doorgaand autoverkeer van oost naar west door de Zuidpoort tegen. Autoverkeer op Vondellaan moet dus verplicht afslaan naar Bleekstraat.
  • Vanaf de Bleekstraat kun je twee kanten op: de Vondellaan richting Albatrosstraat en de Vondellaan richting Balijelaan. De Catharijnesingel is daarmee ook weer goed bereikbaar vanuit het oosten en het westen.

Waar helpt dit project aan mee?

Utrecht gaat voor een gezond stedelijk leven voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. We willen ervoor zorgen dat alle Utrechters nu en in de toekomst fijn en gezond in onze stad kunnen wonen, werken en leven. Het aantal inwoners en het aantal mensen dat in Utrecht werkt groeit snel. We zien dit ook heel duidelijk in de Zuidpoort, als drukke toegang tot de binnenstad. Door dit historische stuk Utrecht opnieuw in te richten, maken we onze stad en uw straat gezond, aantrekkelijk en bereikbaar voor iedereen.  

We zien al dat meer mensen de fiets of het ov gebruiken in de stad in plaats van de auto. Met een andere inrichting van het gebied willen we deze ontwikkeling verder aanmoedigen.

Lees meer over gezond stedelijk leven voor iedereen

Meedenken en op de hoogte blijven

We vroegen bewoners, ondernemers en gebruikers van de Zuidpoort welke wensen, waarden en aandachtspunten voor hen belangrijk zijn. Dit deden we eind 2022 en begin 2023 in buurtbijeenkomsten, straatinterviews, online (Denk Mee enquête) en gesprekken met maatschappelijke belangenorganisaties en een aantal bewonerscomités.

Op basis van de reacties, onderzoeken en studies maakten we een plan met een een doorkijk naar de toekomst (Ruimtelijk Toekomstperspectief Zuidpoort). Ook beschrijven we de herinrichtings- en verkeersmaatregelen die hiervoor nodig zijn. En hoe we deze maatregelen kunnen uitvoeren met zo min mogelijke negatieve gevolgen. Ook op het plan konden bewoners en andere geïnteresseerden reageren in een tweede ronde buurtbijeenkomsten.

Vervolg

We hebben alle ontvangen reacties gebruikt om een nieuwe versie van het plan voor de Zuidpoort op te stellen. Het college heeft op 24 oktober 2023 ingestemd met het raadsvoorstel over dit plan. De raad heeft 18 januari 2024 het plan goedgekeurd. Nu gaan we preciezere plannen maken voor de verschillende onderdelen van de Zuidpoort. Dat worden dan aparte projecten, zoals de herinrichting van het Ledig Erf en de Vondellaan. Ook voor deze plannen vragen we de buurt weer om mee te denken.

Lees de samenvatting van het plan voor de Zuidpoort

Lees het raadsvoorstel over het plan en alle stukken

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Vanaf 2e kwartaal 2024We maken inrichtingsplannen voor een aantal wegen in de Zuidpoort, waaronder het Ledig Erf. Hierbij betrekken we ook bewoners en betrokkenen op basis van het Utrechts Plan Proces.

Wat is er al gebeurd?

WanneerWat
4e kwartaal 2023 tot en met 1e kwartaalBesluitvorming Zuidpoort in gemeenteraad.
24 oktober 2023College stemt in met raadsvoorstel
2e kwartaal 2023Reacties uit participatie verwerken in laatste versie plan, besluitvorming voorbereiden.
2e kwartaal 2023Tweede ronde buurtbijeenkomsten in buurten.
4e kwartaal 2022 en 1e kwartaal 2023Eerst ronde buurtbijeenkomsten, vragenlijsten en gesprekken met bewoners, ondernemers en gebruikers
2022 en 2023Studie naar integrale opgave Zuidpoort (ruimtelijk en verkeerskundig) en uitwerken mogelijkheid Autoluw Ledig Erf.
Voorjaar 2022Coalitie en meerderheid gemeenteraad scherpen opdracht aan: maak een plan voor het gebied Zuidpoort met als uitgangspunt een verkeersknip Ledig Erf.
Zomer 2021Besluitvorming door de gemeenteraad over het mobiliteitsplan 2040. Besluitvorming over de Zuidpoort is uitgesteld.
20 april 2021Het college doet een definitief voorstel. Hierover hebben bewoners en betrokkenen meegedacht. Samen met het mobiliteitsplan 2040 is het voorgelegd aan de gemeenteraad.
Begin 2021Reacties verzameld via een vragenlijst op DenkMee, digitale spreekuren, zienswijzen, klankbordgroep en gesprekken met bewoners, ondernemers en gebruikers. Lees de samenvatting van de vragenlijst, reacties en de gesprekken.

Hulp en contact Verkeer Zuidpoort

Telefoon

14 030

E-mail

zuidpoort@utrecht.nl