Aanpak Ledig Erf en omgeving

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
Nog niet bekend

We maken in Utrecht meer ruimte voor lopen, fietsen, verblijven en groen. Zo houden we de stad ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar. Dat geldt ook voor de Zuidpoort. De Zuidpoort is het gebied tussen het Ledig Erf, de Albatrosstraat, de Vondellaan en de Bleekstraat.

Wat gaan we doen?

Het gebied is steeds meer een verlenging van het centrum geworden. Dat merken we nog meer sinds het opnieuw ontwikkelen van Rotsoord en de opening van station Vaartsche Rijn in 2016. We willen dit historische stuk Utrecht graag opnieuw inrichten zodat het weer een mooie en aangename plek wordt.

Dit betekent meer ruimte voor lopen en fietsen en het doorgaand autoverkeer weren op het Ledig Erf. En we maken de omgeving mooier. Bijvoorbeeld met meer bomen en plantsoenen. Of door meer plekken te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

We pakken ook de Jutfaseweg aan en we richten de Ooster- en Westerkade opnieuw in.

Knip

Begin 2021 konden Utrechters reageren op voorstellen voor de nieuwe Zuidpoort. In juli 2021 vroeg de gemeenteraad om 2 vormen voor de Zuidpoort verder uit te werken. De eerste met een knip op het Ledig Erf en de tweede met het Ledig Erf als fietsstraat. Met een knip bedoelen we dat er geen doorgaand autoverkeer meer over het Ledig Erf kan.

Na de verkiezingen (voorjaar 2022) pasten de coalitie en de meerderheid van de gemeenteraad de opdracht aan. Een knip op het Ledig Erf is nu het uitgangspunt voor het plan voor de Zuidpoort. Dat plan werken we nu uit.

Uitwerken plan

We maken een plan voor de Zuidpoort met een toekomstbeeld en de maatregelen die hiervoor nodig zijn. Denk daarbij aan mogelijke veranderingen in de verkeerssituatie op de Bleekstraat en de Jutfaseweg. We letten daarbij op de kwaliteit van de openbare ruimte, de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid.

De vorm met het Ledig Erf als fietsstraat werken we ook uit om als vergelijking te gebruiken.

Mogelijke maatregelen die we onderzoeken in deze studie

De maatregelen en startpunten uit een eerder voorstel voor een knip op het Ledig Erf nemen we ook mee in deze studie:

  • We sluiten de Vaartsche Rijnbrug af en onderzoeken of een slim toegangspunt mogelijk en nodig is. Dat is bijvoorbeeld een beweegbare paal in het wegdek of een kentekencamera.
  • De Twijnstraat blijft vanaf de Venuslaan gewoon bereikbaar.
  • Een afslaggebod (verplicht afslaan) op de Vondellaan ter hoogte van Bleekstraat. Zo houden we doorgaand autoverkeer van oost naar west door de Zuidpoort tegen. Autoverkeer op Vondellaan moet dus verplicht afslaan naar Bleekstraat.
  • De Catharijnesingel is daarmee ook weer bereikbaar vanuit het oosten en het westen.

Waar helpt dit project aan mee?

Utrecht gaat voor een gezond stedelijk leven voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. We willen ervoor zorgen dat alle Utrechters nu en in de toekomst fijn en gezond in onze stad kunnen wonen, werken en leven. Het aantal inwoners en het aantal mensen dat in Utrecht werkt groeit snel. We zien dit ook heel duidelijk in de Zuidpoort, als drukke toegang tot de binnenstad. Door dit historische stuk Utrecht opnieuw in te richten, maken we onze stad en uw straat gezond, aantrekkelijk en bereikbaar voor iedereen.  

We zien al dat meer mensen de fiets of het ov gebruiken in de stad in plaats van de auto. Met het opnieuw inrichten van de Zuidpoort willen we deze ontwikkeling verder aanmoedigen.

Lees meer over gezond stedelijk leven voor iedereen

Meedenken en op de hoogte blijven

We vroegen bewoners, ondernemers en gebruikers van de Zuidpoort welke wensen, waarden en aandachtspunten voor hen belangrijk zijn. Dit deden we eind 2022 en begin 2023 in buurtbijeenkomsten, straatinterviews en online.

Op basis van de reacties, onderzoeken en studies maakten we een plan met een toekomstbeeld. Ook beschrijven we de maatregelen die hiervoor nodig zijn. En hoe we deze maatregelen kunnen uitvoeren met zo min mogelijke negatieve gevolgen. Ook op het plan konden bewoners op reageren.

Lees de samenvatting van het plan voor de Zuidpoort

Vervolg

Op basis van de reacties uit de tweede ronde buurtbijeenkomsten en vragenlijsten maken we nieuwe versie van het plan voor de Zuidpoort. Daarna kijkt de gemeenteraad naar dit plan. Bij goedkeuring legt de raad een aantal belangrijke punten vast, zoals noodzakelijke veranderingen in het verkeer in de Zuidpoort.

Daarna maken we preciezere plannen voor de verschillende onderdelen van de Zuidpoort. Dat kunnen bijvoorbeeld aparte projecten worden op het Ledig Erf en de Vondellaan. Ook voor deze plannen vragen we de buurt weer om mee te denken.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2022 en 2023Onderzoek naar totale opgave Zuidpoort en uitwerken mogelijkheid Autoluw Ledig Erf.
2e kwartaal 2023Tweede ronde buurtbijeenkomsten in buurten.
2e kwartaal 2023Reacties verwerken in laatste versie plan.
3e en 4e kwartaal 2023Besluitvorming Zuidpoort in gemeenteraad.
1e kwartaal 2024We maken inrichtingsplannen voor het Ledig Erf en de route Vondellaan–Baden Powellweg–Albatrosstraat. Hierbij betrekken we ook bewoners en betrokkenen.

Wat is er al gebeurd?

WanneerWat
4e kwartaal 2022 en 1e kwartaal 2023Eerst ronde buurtbijeenkomsten, vragenlijsten en gesprekken met bewoners, ondernemers en gebruikers
Voorjaar 2022Coalitie en meerderheid gemeenteraad scherpen opdracht aan: onderzoek uitwerking Autoluw (knip) Ledig Erf.
Zomer 2021Besluitvorming door de gemeenteraad over het mobiliteitsplan 2040. Besluitvorming over de Zuidpoort is uitgesteld.
20 april 2021Het college doet een definitief voorstel. Hierover hebben bewoners en betrokkenen meegedacht. Samen met het mobiliteitsplan 2040 is het voorgelegd aan de gemeenteraad.
Begin 2021Reacties verzameld via een vragenlijst op DenkMee, digitale spreekuren, zienswijzen, klankbordgroep en gesprekken met bewoners, ondernemers en gebruikers. Lees de samenvatting van de vragenlijst, reacties en de gesprekken.

Hulp en contact Verkeer Zuidpoort

Telefoon

14 030

E-mail

zuidpoort@utrecht.nl