Aanpak Ledig Erf en omgeving

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
Nog niet bekend

We maken in Utrecht meer ruimte voor lopen, fietsen, verblijven en groen. Zo houden we de stad ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar. Dat geldt ook voor de Zuidpoort. De Zuidpoort is het gebied tussen het Ledig Erf, de Albatrosstraat, de Vondellaan en de Bleekstraat.

Wat gaan we doen?

Het gebied is steeds meer een verlenging van het centrum geworden. Dat merken we nog meer sinds het opnieuw ontwikkelen van Rotsoord en de opening van station Vaartsche Rijn in 2016. We willen dit historische stuk Utrecht graag opnieuw inrichten zodat het weer een mooie en aangename plek wordt.

Dit betekent meer ruimte voor lopen en fietsen en het doorgaand autoverkeer weren op het Ledig Erf. En we maken de omgeving mooier. Bijvoorbeeld met meer bomen en plantsoenen. Of door meer plekken te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

We pakken ook de Jutfaseweg aan en we richten de Ooster- en Westerkade opnieuw in.

Knip

Begin 2021 konden Utrechters reageren op voorstellen voor de nieuwe Zuidpoort. In juli 2021 vroeg de gemeenteraad om 2 vormen voor de Zuidpoort verder uit te werken. De eerste met een knip op het Ledig Erf en de tweede met het Ledig Erf als fietsstraat. Met een knip bedoelen we dat er geen doorgaand autoverkeer meer over het Ledig Erf kan.

Na de verkiezingen (voorjaar 2022) pasten de coalitie en de meerderheid van de gemeenteraad de opdracht aan. Een knip op het Ledig Erf is nu het uitgangspunt voor het plan voor de Zuidpoort. Dat plan werken we nu uit.

Uitwerken plan

In de studie voor de Zuidpoort richten we ons op de invloed van de knip. We letten daarbij op de kwaliteit van de openbare ruimte, de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid. Ook kijken we naar de maatregelen die bij deze vorm nodig zijn.

Denk daarbij aan mogelijke veranderingen in de verkeerssituatie op de Bleekstraat en de Jutfaseweg. De vorm met het Ledig Erf als fietsstraat werken we ook uit om als vergelijking te gebruiken.

Mogelijke maatregelen die we onderzoeken in deze studie

De maatregelen en startpunten uit een eerder voorstel voor een knip op het Ledig Erf nemen we ook mee in de studie:

  • We sluiten de Vaartsche Rijnbrug af met een slim toegangspunt. Dat is bijvoorbeeld een beweegbare paal in het wegdek of een kentekencamera.
  • De Twijnstraat blijft vanaf de Venuslaan gewoon bereikbaar.
  • Er komt een afslaggebod in de Vondellaan ter hoogte van Bleekstraat. Zo houden we doorgaand autoverkeer van oost naar west door de Zuidpoort tegen. Autoverkeer op Vondellaan moet dus verplicht afslaan naar Bleekstraat.
  • De Catharijnesingel is daarmee ook weer bereikbaar vanuit het oosten en het westen.

Waar helpt dit project aan mee?

Utrecht gaat voor een gezond stedelijk leven voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. We willen ervoor zorgen dat alle Utrechters nu en in de toekomst fijn en gezond in onze stad kunnen wonen, werken en leven. Het aantal inwoners en het aantal mensen dat in Utrecht werkt groeit snel. We zien dit ook heel duidelijk in de Zuidpoort, als drukke toegang tot de binnenstad. Door dit historische stuk Utrecht opnieuw in te richten, maken we onze stad en uw straat gezond, aantrekkelijk en bereikbaar voor iedereen.  

We zien al dat meer mensen de fiets of het ov gebruiken in de stad in plaats van de auto. Met het opnieuw inrichten van de Zuidpoort willen we deze ontwikkeling verder aanmoedigen.

Lees meer over gezond stedelijk leven voor iedereen

Op de hoogte blijven en meedenken

We vragen bewoners en gebruikers van de Zuidpoort welke wensen, waarden en  aandachtspunten voor hen belangrijk zijn. Ook onderzoeken we welke kansen er liggen en welke verkeersmaatregelen nodig zijn. Hierover praten we met bewoners en gebruikers.

Wij willen van u graag weten welke kansen u ziet en waar we nog meer rekening mee moeten houden in dit plan. U kent uw omgeving tenslotte het beste. Hoe kunnen we volgens u de omgeving verbeteren? Ziet u bijvoorbeeld graag meer bomen, mogelijkheden om over te steken of juist iets heel anders? Of denk mee over de bereikbaarheid van uw huis of bedrijf.   

Het gaat daarbij niet alleen om het Ledig Erf zelf, maar ook om de plekken eromheen, zoals de Bleekstraat, Balijelaan en Diamantweg.

Invloed knip

In de studie voor de Zuidpoort richten we ons op de invloed van de knip. We letten daarbij op de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid. Ook kijken we naar de maatregelen die bij deze vorm nodig zijn.

Denk daarbij aan mogelijke veranderingen in de verkeerssituatie op de Bleekstraat en de Jutfaseweg. De vorm met het Ledig Erf als fietsstraat werken we ook uit om als vergelijking te gebruiken.

Vervolg participatie

Op basis van de reacties en inspraak, de onderzoeken en de studies maken we een plan voor de hele Zuidpoort. Naast de knip op het Ledig Erf zitten in dit ontwerp ook verkeersmaatregelen voor de route Balijelaan-Balijeplein-Vondellaan-Baden Powellweg-Albatrosstraat-Venuslaan en de route Balijeplein-Rijnlaan-Waalstraat-Diamantweg-’t Goyplein.

We onderzoeken welke verkeersmaatregelen nodig zijn en welke niet en gaan hierover in gesprek met bewoners en gebruikers. Dat plan leggen we in het eerste kwartaal van 2023 voor aan bewoners en bezoekers van de Zuidpoort.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2022Onderzoek naar totale opgave Zuidpoort en uitwerken mogelijkheid Autoluw Ledig Erf.
4e kwartaal 2022Participatie Zuidpoort, onder andere inloopbijeenkomsten in buurten, enquête en gesprekken met stakeholders.
2e kwartaal 2023Besluitvorming Zuidpoort in gemeenteraad.
3e kwartaal 2023We maken inrichtingsplannen voor het Ledig Erf en de route Vondellaan–Baden Powellweg–Albatrosstraat. Hierbij betrekken we ook bewoners en betrokkenen.

Wat is er al gebeurd?

WanneerWat
Voorjaar 2022Coalitie en meerderheid gemeenteraad scherpen opdracht aan: onderzoek uitwerking Autoluw (knip) Ledig Erf.
Zomer 2021Besluitvorming door de gemeenteraad over het mobiliteitsplan 2040. Besluitvorming over de Zuidpoort is uitgesteld.
20 april 2021Het college doet een definitief voorstel. Hierover hebben bewoners en betrokkenen meegedacht. Samen met het mobiliteitsplan 2040 is het voorgelegd aan de gemeenteraad.
Begin 2021Reacties verzameld via een vragenlijst op DenkMee, digitale spreekuren, zienswijzen, klankbordgroep en gesprekken met stakeholders. Lees de samenvatting van de vragenlijst, reacties en de gesprekken.

Hulp en contact Verkeer Zuidpoort

Telefoon

14 030

E-mail

verkeerZuidpoort@utrecht.nl