Maliebaan: verbeteren straat

We werken aan de aanpak van de Maliebaan en de kruising Maliebaan-Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. Ook willen we de inrichting van het groen verbeteren. Daarnaast moet het een fijne plek worden om tijd door te brengen.

Wat komt er?

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad het Integraal Programma van Eisen (IPvE) vastgesteld. In het IPvE geven we aan welke eisen we stellen aan de nieuwe inrichting voor de Maliebaan. De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • De middenbaan wordt een promenade voor fietsers en voetgangers
 • We versmallen de ventwegen over de hele lengte en er komen een aantal extra versmallingen in de vorm van groene entrees van de ventwegen naar het park. De versmalling zorgt ervoor dat auto's minder hard rijden.
 • Op de kruising met de Nachtegaalstraat-Burgemeester Reigerstraat krijgt de fietser prioriteit.
 • Er komen geen verkeerslichten terug op de kruising.
 • Op de verhoging in het midden van de kruising komen nieuwe bomen.

Bij het IPvE hoort een Functioneel Ontwerp (FO). Dat is een ontwerptekening waarop u kunt zien hoe we de eisen uitwerken.

Voorlopig Ontwerp

Het Integraal Programma van Eisen (en FO) gaan we nu uitwerken tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Daarbij gaan we ook aan de slag met onderstaande punten:

 • We behouden de 4 wandelpaden, in plaats van 2 zoals in het IPvE omschreven.
 • Er komen geen parkeerplaatsen in de groenstrook langs het spoor.
 • We bekijken of we meer parkeerplaatsen langs de Maliebaan kunnen maken door de hoek waarin geparkeerd wordt te veranderen.
 • We gaan ook een eerste schetsontwerp maken voor een mooiere aansluiting van de Maliebaan op de Snellenlaan (waar nu een rotonde ligt). Hoe zou dat er uit kunnen zien? En wat zou dat gaan kosten? Op dit moment is er alleen geld beschikbaar voor een eenvoudige inrichting van de aansluiting van de nieuwe Maliebaan op de huidige rotonde.

Ook betrekken we de participatie rond de Maliebaan bij de evaluatie van ons participatieproces Samen Stad Maken.

Bekijk het vastgestelde IPvE (pdf, 6.7 MB)

Bekijk de situatietekening (pdf, 816 kB)

Bekijk het raadsvoorstel en bijlagen

Reacties op het concept-IPvE

Tot 16 augustus 2021 kon iedereen reageren op het concept-IPvE. In totaal kregen we van 163 mensen en organisaties reacties op het concept-IPvE. Hieronder leest u per onderwerp een samenvatting van de reacties en ons antwoord.

Reacties zijn onder andere:

 • Het raadsbesluit wordt niet goed uitgevoerd.
 • De Herenroute wordt niet verbeterd.
 • Onnodige ingreep. Hou het zo, het gaat toch goed.  
 • Het historisch karakter wordt niet goed behouden of zelfs aangetast.
 • Goed dat de Maliebaan in oude luister wordt hersteld.
 • Goed dat de focus op voetganger en fietser komt; de fiets verdient meer ruimte.
 • Goed dat er meer ruimte is voor groen.

Antwoord

Het raadsbesluit vraagt om uitwerking van 3 punten: kruising, middenbaan en ventwegen. De uitwerking is in dit plan toegelicht, waarbij we de consequenties hebben aangegeven. We versterken het historisch karakter met oog voor het tegenwoordige gebruik. We zorgen ervoor dat het fietsnetwerk wordt uitgebreid, de Herenroute beter gevonden en makkelijker gebruikt kan worden (met name vanaf de Burgemeester Reigerstraat linksaf).

De uitwerking geeft invulling aan het raadsbesluit en aan de ambitie voor de stad in de komende jaren: meer ruimte voor langzaam verkeer en voor groen. Het is voor de huidige situatie van belang om de groei van het fietsverkeer goed te verwerken, en zeker voor de komende jaren waarin we zien dat het fietsverkeer blijft groeien

 

Reacties zijn onder andere:

 • Goed om het historisch karakter te versterken, maar kies een periode/referentiekader. Sluit dan aan bij het Malieblad en de ontwerpuitgangspunten van Zocher.
 • Te veel doorsteken schaden de rechte zichtlijnen; doe minder doorsteken.
 • Malieblad is beschermd stadsgezicht, hou daar rekening mee.

Antwoord

De Maliebaan is bijna 400 jaar oud en heeft veel periodes meegemaakt. De Maliebaan bestond al 2 eeuwen voordat Zocher een (beperkt) advies over de inrichting van de trottoirs van de Maliebaan deed.

In tegenstelling tot het Malieblad is de Maliebaan geen rijksmonument. Het Malieblad is onderdeel van het Zocherplantsoen, de Maliebaan is dat niet.
In 2013 is de Maliebaan aangewezen als Rijks Beschermd Stadsgezicht. De in het bestemmingsplan vastgelegde cultuurhistorische waarden zijn de driedubbele bomenrij en het monumentale groene laankarakter van de Maliebaan, inclusief de groene aansluitingen (Malieblad en Hogeland/ Oorsprongpark).

Het straatprofiel van de Maliebaan met rijbaan, bomenrijen, fiets- en halfverharde wandelpaden en (vent)wegen moet aan weerszijden worden behouden en het aantal parkeervakken mag niet worden uitgebreid. De essentie is hierbij dat paden tussen de bomen halfverhard zijn, de bescherming betreft niet het aantal paden.

Reacties zijn onder andere:

 • Sommigen vinden de berekende afname van autoverkeer niet realistisch.
 • Een deel pleit voor behoud van de middenbaan voor doorgaand autoverkeer. We horen zorgen over de doorstroming van autoverkeer op de ventwegen en kruising.
 • Bewoners van de Wolter Heukelslaan zijn bang dat hun straat als sluiproute gebruikt wordt als de Maliebaan wordt heringericht.

Antwoord

De komende jaren werken we verder aan het invoeren van 30km-regime in heel Utrecht-Oost, van de Biltstraat tot het Ledig Erf. Dat betekent dat autoverkeer andere routes zal kiezen. Daardoor neemt het autoverkeer per saldo met ca 30% af, zo blijkt uit modelberekeningen. Ervaringen elders (bv Maliesingel/Tolsteegsingel) laten zien dat dat een realistische verwachting is. Sommige straten in de omgeving worden inderdaad drukker, maar die toename is beperkt en binnen de wegcapaciteit voor woonstraten.

We vinden de berekende verkeerscijfers betrouwbaar en goed onderbouwd. Onderbouwing staat in paragraaf 4.2 en in rapport RHDHV. We zien geen aanleiding voor fundamentele wijzigingen. We zien in actuele berekeningen bevestiging voor de afname van doorgaand autoverkeer bij inrichting tot 30-km-gebied.

We zien uit de analyse van RHDHV dat het auto- en fietsverkeer bij vervallen van de verkeerslichten op de meeste momenten van de dag de kruising met minder wacht- en rijtijd kan passeren dan in de huidige situatie. Alleen in het drukste moment in de spits is er op de ventwegen kans op langere wachttijd dan de huidige situatie. Dat vinden we voor een stedelijke weg die geen doorstroom-functie heeft acceptabel.

 

Reacties zijn onder andere:

 • Het is nu al druk op de ventwegen (bijvoorbeeld bij uitgaan school, ophalen dagverblijven). Straks komt er nog meer verkeer op de ventwegen.
 • De stoepen worden smaller, dat is niet wenselijk.
 • Er zijn onvoldoende maatregelen om de snelheid van het autoverkeer te remmen en verkeer te reduceren.
 • Aansluitingen Korte Baanstraten veilig maken.
 • Stoep wordt te veel gebruikt door busjes en bouwverkeer, dat wordt bij versmalling nog erger.
 • Wat wordt er gedaan om geluid- en trillingsoverlast te verminderen?
 • Fietsers rijden nu al over de stoep of tegen verkeer in. Gaan dat straks ook doen op een drukkere weg; dat is onveilig.
 • Hoe kom je veilig met de fiets van de middenbaan naar bestemming aan de Maliebaan? Haakse bochten in snelle stroom fietsers, dan moet je afstappen, dat is onveilig. En daarna moet je de drukke(re) ventweg oversteken naar je bestemming.

Antwoord

We zien door de ingrepen aan de Maliebaan per saldo een afname van autoverkeer met ca 30%. Dat autoverkeer rijdt via de ventwegen, die daarmee drukker worden dan nu: 2 tot 3 keer zo druk. Deze omvang is verkeerskundig goed te verwerken. We zorgen door de inrichting van de ventwegen dat het autoverkeer beter dan nu wordt gestimuleerd om maximaal 30 km/uur te rijden. We plaatsen daarvoor regelmatig versmallingen (doorsteken) onder andere nabij de school en de kinderdagverblijven.

Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is de opdracht om de ventweg zo in te richten dat de rijsnelheid niet hoger is dan 30 km/u en liefst lager. Als fysieke en visuele versmalling voor snelheidsremmende werking voor autoverkeer maken we gebruik van enerzijds een smalle ventweg en anderzijds een aantal doorsteken die uitmonden in een groenvak aan de rijbaan. Belangrijk is een evenwicht tussen het aantal doorsteken, de onderlinge afstand en de snelheidsremmende werking. We hanteren in het ontwerp een afstand tussen de doorsteken die iets kleiner is dan de afstand die we anders voor drempels zouden toepassen.

De aansluitingen op de 1e en 2e Korte Baanstraat wordt als inritconstructie weergegeven. In de ontwerpfase gaan we dat detailleren, waarbij we uiteraard een verkeersveilig ontwerp zullen maken.

Ter hoogte van de school en de kinderdagverblijven zullen we een passende inrichting maken, met indien nodig attentie-verhogende elementen (bv de huidige rood-gele-paaltjes).

We gaan geen maatregelen nemen tegen laden en lossen op de stoep. Gebruik voor korte duur hoort bij een stedelijke omgeving.

We gaan, na de rioleringswerkzaamheden, de onderbouw van de ventwegen zodanig maken (verdichten, stevige onderbouw) dat de belasting door trillingen en geluid verminderd wordt. Zie ook verderop, alinea Geluid en trillingen.

De middenbaan kan de aantallen fiets en voetgangers goed verwerken; er blijft alle ruimte om de doorsteek naar de ventwegen te gebruiken. De doorsteek mondt uit in een versmalling van de ventweg, zodat je te voet en met de fiets (aan de hand) daar makkelijk kan oversteken naar de stoep.
We nemen in het IPvE een toelichting op over de breedte van de stoepen. De westelijke ventweg wordt niet versmald, de oostelijke ventweg kent een beperkte versmalling (ca 20cm). De stoep houdt overal een royale maat (minimaal 3,5m, ter plaatse van uitbouwen/erkers minimaal 2,5m breed).

Reacties zijn onder andere:

 • Zorgen over lange wachtrijen en wachttijden voor autoverkeer op de ventwegen.
 • Zorgen dat automobilisten lang moeten wachten en onveilig gedrag gaan vertonen. De wachttijd voor automobilisten op de ventwegen kan oplopen tot wel 5 minuten.
 • De ambitie van de gemeente wordt niet gehaald vanwege te lange wachttijden en gevaarlijk gedrag.
 • Zorgen over ‘wangedrag’ van fietsers als de verkeerslichten vervallen.
 • Bij voorrang voor de fietsers geen gelegenheid om in te voegen in de drukke fietsstroom.
 • Goed dat de veiligheid wordt vergroot, huidige VRI is schijnveilig.
 • Voetpaden liggen niet direct naast de kruising, en zorgen zo voor te lange looproutes (omlopen).
 • Bomen op het middeneiland verslechteren het zicht.
 • Zichtlijn oost-west wordt doorbroken. Dat is slecht voor de middenstand, want de winkelstraat is niet meer intact.

Antwoord

De zorgen over de wachtrijen en wachttijden delen we niet. De huidige verkeersregeling heeft voor vrijwel alle stromen nu een vertragend effect, is niet altijd verkeersveilig en logisch, en veel fietsers rijden door rood. In de nieuwe situatie neemt de reistijd buiten de spits sterk af voor al het verkeer in alle richtingen. Dit geldt zowel voor voetgangers, fietsers, auto’s, vrachtauto’s als voor bussen. Ook in de spits neemt de reistijd over de kruising sterk af op de meeste verbindingen. Uitzondering daarop is de route Maliebaan ventweg Noord/Zuid en Zuid/Noord in de avondspits. Doordat verkeer niet netjes gespreid aankomt kunnen er zich in de avondspits inderdaad momenten voordoen dat zich op de ventwegen incidenteel een lange wachtrij vormt. Gemiddeld genomen is de reistijd in de avondspits van ventweg zuid naar noord (de hoogste waarde) 130 seconden, ten opzichte van 50 seconden in de huidige situatie. We vinden dat voor deze ene beweging binnen het grote geheel van alle bewegingen over de kruising in de avondspits, in een gebied grenzend aan de binnenstad, over de hele dag gezien een acceptabele reis- en oversteektijd. Per saldo wordt de kruising overzichtelijker en verkeersveiliger. Dat autoverkeer hier niet meer het primaat heeft, beoordelen we als passend binnen ons Mobiliteitsbeleid (A-zone).

We hebben er in het concept-IPvE voor gekozen om het voetpad niet direct naast de kruising te leggen, daar is immers een bomenrij. Het voetpad ligt op 2,5m resp 5,5m van de rijweg af, aan de andere kant van de eerste bomenrij. De extra loopafstand voor voetgangers oost-west vinden we acceptabel, zeker gegeven het feit dat de voetgangers straks bij de oversteek over de ventwegen voorrang hebben en geen verkeerslichten meer tegenkomen. De voetgangers noord-zuid krijgen in de nieuwe situatie een veel betere oversteek over de kruising dan in de huidige situatie, waar ze, via 3 verkeerslichten, moeten uitwijken naar de stoep langs de ventweg om te kunnen oversteken.

De kruising wordt voorzien van extra bomen, wat naast een groen ook een snelheidsverlagend effect heeft. Met de extra bomen wordt de Maliebaan geaccentueerd, zodat de weggebruikers op de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat veel meer dan in de huidige situatie voelen dat ze een bijzondere en historische laan oversteken.

We horen echter ook de reacties waarin wordt aangegeven dat de extra loopafstand voor voetgangers als punt wordt gezien dat voetgangers niet centraal zouden staan in het ontwerp. Daarom hebben we beoordeeld wat het effect is als we het voetpad toch direct langs de rijbaan zouden leggen. We zien dan dat voetgangers, kinderwagens, mensen met boodschappen tussen de bomen door moeten slingeren. Rondom de bomen komt ter bescherming van de wortels ca 2m onverharde ruimte. Dit bij elkaar levert een voor de bomen kwetsbare situatie en voor voetgangers slingerende beweging op; dat vinden we geen verbetering. We houden vast aan het voorstel zoals in het concept-IPvE opgenomen.
De nieuwe bomen komen in de zichtlijn over de lengte van de Maliebaan. We zorgen ervoor dat de bomen het zicht op andere verkeersdeelnemers niet belemmeren. In een 30-km-omgeving zal daar overigens niet snel sprake van zijn. We menen dat de bomen juist zullen zorgen voor het aantrekkelijker maken van de omgeving ten opzichte van de huidige kruising. Vanwege de kleine knik in de Burgemeester Reigerstraat is het doorzicht nu al beperkt, bomen zullen daar geen afbreuk aan doen.

Reacties zijn onder andere:

 • Zonde om 2 van de 4 wandelpaden weg te halen; behoud alle 4 de paden, voor wandelaars.
 • Het bestaande padenstelsel is een wezenlijk element van de Maliebaan.
 • Fietsers en voetgangers door elkaar op de middenbaan is verkeersonveilig.
 • De middenbaan wordt een fietssnelweg. Voor kwetsbare verkeersdeelnemers (ouderen, kinderen) is dat onaantrekkelijk en onveilig.
 • Hoe kun je straks veilig van de middenbaan naar de ventweg afslaan?
 • Suggestie: gescheiden fiets- en voetpaden, zoals bij de Oosterspoorbaan.
 • Er zijn vragen over de breedte en de verharding van de middenbaan.
 • De middenbaan moet geen evenemententerrein worden, geen tweede Lepelenburg.
 • Behoud de hondenuitlaatstrook.
 • Graag bankjes en een fontein rond de middenbaan.

Antwoord

Het stelsel van 4 paden is niet vanaf het begin onderdeel van de Maliebaan; de paden zijn in de loop der tijd ontstaan. In het bestemmingsplan is het beschermd stadsgezicht vastgelegd, met als cultuurhistorische waarden de driedubbele bomenrij en het monumentale groene laankarakter van de Maliebaan, inclusief de groene aansluitingen (Malieblad en Hogeland/ Oorsprongpark). Het straatprofiel van de Maliebaan met rijbaan, bomenrijen, fiets- en halfverharde wandelpaden en (vent)wegen moet worden behouden en het aantal parkeervakken mag niet worden uitgebreid. Het aantal paden wordt niet vastgelegd, de essentie is dat er wandelpaden zijn, in halfverharding.

Met het toevoegen van de middenbaan als structuur voor wandelaars en fietsers ontstaat er nieuwe capaciteit voor beide. Dan zijn de 4 wandelpaden niet meer allemaal nodig, en kunnen we er 2 laten vervallen. We behouden dan de wandelcapaciteit, voegen variatiemogelijkheden voor wandelaars toe en kunnen de sfeer van vroeger deels herstellen door gras tussen de bomen toe te voegen.

We behouden de huidige breedte van de middenbaan, die is vergelijkbaar met het Lint in het Maximapark. Dat is een goede maat voor combinatie van wandelaars en fietsers. Onze ervaring met dergelijke wandel- en fietsstructuren is dat wandelaars en fietsers goed rekening met elkaar houden, zich goed aan elkaar aanpassen en elkaar de ruimte geven die nodig is. Voor zowel wandelaars als fietsers geldt bovendien dat er een alternatief voorhanden is als de middenbaan te druk wordt bevonden. Het aantal fietsers op de middenbaan zal veel lager blijven dan de aantallen op de route Nachtegaal – Burgemeester Reigerstraat. We zijn dan ook niet bang voor de sfeer van een ‘fietssnelweg’. De aantallen zijn zodanig dat ook kwetsbare fietsers hier goed kunnen fietsen, en dat afslaan goed mogelijk is.

De doorsteken tussen de middenbaan en de ventwegen, en de groene entree daarvan op de ventwegen, zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers veilig kunnen doorsteken en oversteken naar het trottoir.

In de volgende fase geven we verdere uitwerking aan de verharding en inrichting zoals hondenuitlaatstrook en bankjes. Net als het Lint en de promenades in Wilhelminapark en Vondelpark (Amsterdam) maken we de verharding in asfalt. We willen de huidige grijze deklaag vervangen door een laag in een andere kleur; een kleur die beter past bij de sfeer van de Maliebaan, bijvoorbeeld zandkleur. We vinden het toevoegen van een markering als suggestie voor scheiding (net als op het Lint) hier niet nodig.

De evenementen op de Maliebaan zullen in dezelfde sfeer blijven als de afgelopen jaren, Het locatieprofiel geeft aan: sport, kunst, cultuur. Daarbinnen passen bijvoorbeeld de singelloop, de Maliebaanloop, een boekenbeurs, culturele seizoensopening, een paardendraverij.

In de volgende (ontwerp-)fase geven we aan hoe en op welke locatie de bankjes, de fietsenrekken, ondergrondse vuilcontainers, laadpalen, watertappunten etc worden ingepast.

Reacties zijn onder andere:

 • Wat moet er bij het Malieblad nog aangepast worden?
 • De huidige fietsbeweging is oncomfortabel, wordt dat beter?

Antwoord

Bij de recente herinrichting van het Malieblad is een aansluiting gerealiseerd op de huidige inrichting van de Maliebaan, dus met op de middenbaan autoverkeer 50km/uur. Bij de herinrichting van de Maliebaan wordt de aansluiting passend gemaakt bij de nieuwe situatie van de Maliebaan. Dat betekent ook dat de in-/uitrit van beide ventwegen iets verruimd wordt, zodat vrachtwagen en touringcars de randen niet kapotrijden.

Er wordt een nieuwe fietsbeweging toegevoegd: van de singel naar middenbaan (vv). Dit zal de meest gebruikte fietsbeweging worden. We zullen in de detaillering ook kijken naar optimalisering van de fietsbeweging singel – oostelijke ventweg.

 

Er zijn enkele vragen over wat er bij de aansluiting op de Snellenlaan wel en niet wordt opgepakt.

Antwoord

We zullen in het IPvE beter aangeven dat we met deze herinrichting de Maliebaan aansluiten op de bestaande rotonde bij de Snellenlaan. De aansluiting van de ventwegen en de middenbaan op de rotonde wordt alleen aangepast waar nodig voor de nieuwe situatie.

West 8 schetst een langetermijnvisie voor inrichting van een markante entree. Dat willen we niet onmogelijk maken. We hebben nu echter geen budget voor deze aanpassing. Daarom nemen we dat voorstel niet mee in de komende fase waarin we het ontwerp uitwerken.

 

Reacties zijn onder andere:

In het concept-IPvE hadden we als resultaat van de versmalling van de ventwegen en de inrichting van de doorsteken een voorstel opgenomen dat uitkwam op ca 311 parkeerplaatsen, waar er nu ca 350 zijn. We lezen als reactie op dit voorstel in de reactieformulieren bijna 110 opmerkingen over parkeren. Daarvan zijn er ongeveer 40 positief over de voorgestelde vermindering van het aantal plaatsen, en een klein aantal mensen is neutraal. Ongeveer 60 mensen hebben via de reactieformulieren aangegeven dat zij het huidige aantal parkeerplaatsen willen behouden. Bij de reacties via e-mail overheerst het verzoek voor behoud van het huidig aantal (15 keer genoemd). We zien daarmee in totaal ongeveer 2 keer zoveel reacties voor behoud van het aantal parkeerplaatsen dan reacties die vermindering van het aantal parkeerplaatsen een goed idee vinden. En we zien dat bewoners en kantoren aan de Maliebaan overwegend vragen om behoud van het aantal parkeerplaatsen, mensen uit de buurt vinden het enerzijds prima als het parkeren vermindert, maar anderzijds horen we ook zorg voor verplaatsen van de parkeerdruk.

Ook horen we een enkele vraag om parkeren voor bewoners te bestemmen, en om parkeren voor kantoren op eigen terrein te regelen. Als suggestie om te komen tot méér parkeerplaatsen suggereert een bewoner om de hoek waaronder de parkeerplaatsen zijn ingetekend te vergroten, zodat er in de lengte méér parkeerplaatsen kunnen worden ingepast.

Antwoord

Het aantal parkeerplaatsen nam in het concept-IPvE af vanwege 2 redenen: het toevoegen van doorsteken tussen de parkeervakken als snelheidsremmende maatregel (verkeerveiligheid) en het beter inpassen van parkeercapaciteit (huidige parkeervakken zijn soms smaller dan wenselijk gegeven de huidige voertuigmaten). In het concept-IPvE hebben we toegelicht waarom we menen dat vermindering van het aantal parkeerplaatsen niet tot problemen leidt. Verminderen van het aantal parkeerplaatsen past in de geest van het bestemmingsplan.

Het parkeerbeleid is al gericht op parkeren voor kantoren zoveel mogelijk op eigen terrein.

De suggestie om de hoek van de parkeerplaatsen (45%) ‘rechter/haakser’ te maken, volgen we niet op. Haakser parkeren vraagt een bredere ventweg voor in- en uitdraaien, daar waar we de breedte juist zo veel mogelijk willen beperken om de snelheid laag te houden. We willen de parkeerplaatsen ook niet verder in het groen laten uitsteken.

 

Reacties zijn onder andere:

We lezen veel zorgen over de toename van geluid en trillingen door het verkeer op de ventwegen.

Antwoord

Bureau M+P heeft het huidige niveau van geluid en trillingen in beeld gebracht. Die meting is weliswaar in ‘corona-tijd’ uitgevoerd, maar is gecorrigeerd voor de verkeersaantallen en daarmee een goede meting. Uit de meting blijkt onder andere dat de huidige geluidbelasting vooral wordt bepaald door het autoverkeer op de middenbaan (50km). Met de uitkomsten van de meting van M+P hebben we ons geluidrekenmodel verbeterd. We gebruiken het verbeterde geluidmodel voor de komende geluidberekeningen voor de toekomstige situatie. Uit de laatste berekeningen blijkt dat op 3 van de 4 ventwegen de geluidbelasting afneemt, omdat het 50-km-autoverkeer van de middenbaan vervalt. Op de ventweg noordoost neemt de geluidbelasting toe met 1.5 dB, dat wordt binnen de regels aanvaardbaar geacht. We gaan de komende periode het ontwerp verder uitwerken en opnieuw geluidberekeningen maken. Verwacht wordt dat ook de nieuwe berekening laat zien dat op 3 van de 4 ventwegen een afname waarneembaar zal zijn en dat op de ventweg noordoost de toename beperkt blijft tot onder de plandrempel van 1.5 dB.

Bovenstaande methode geldt tot de invoering van de Omgevingswet op 1-7-2022. Daarna vallen ook 30 km/u wegen onder het toepassingsbereik van de nieuwe wet en is de toetsingsmethodiek beperkt anders. De gevolgen daarvan worden nog onderzocht.

Bureau M+P raadt ons aan om in de uitvoering aandacht te schenken aan de vlakheid van de weg en te zorgen voor een stabiele wegfundering. Dat nemen bij de uitvoering ter harte: in de opbouw van de wegondergrond na de rioleringswerkzaamheden en het aanbrengen van nieuwe wegverharding. M+P verwacht dat als de weg voldoende vlak is, de kans op schade aan gebouwen als gevolg van trillingen niet zal toenemen.

 

Reactie:

 • Het plan voldoet niet aan de normen voor luchtkwaliteit.

Antwoord

De berekende concentratie fijnstof ligt ver onder de De berekende luchtkwaliteit (fijnstof) ligt ver onder de huidige wettelijke normen. We voorzien voor de komende jaren een aanpassing van de normen naar een strenger niveau, en hebben daarom als toekomstige richtlijn de advieswaarden van de WHO toegevoegd. Op basis van de meest recente berekeningen en inzichten blijkt dat in de toekomstige situatie (2030) overal ruim wordt voldaan aan de advieswaarden vanuit de WHO. Door de groei van het aandeel elektrische auto’s verwachten we een verbetering van de luchtkwaliteit op termijn. Daarnaast worden er landelijk, regionaal en lokaal in het kader van het Schone-lucht-akkoord verschillende maatregelen getroffen (o.a. het inzetten van schone werktuigen, uitbreiden van milieuzones en bronmaatregelen in de landbouw en industrie) die zorgen voor een daling van de concentraties richting de toekomst.

We actualiseren het IPvE door ook rekenresultaten van 2021 toe te voegen. Deze bevestigen de constatering dat de uitstoot ver onder onze eigen drempelwaarde ligt, en ook nu al in de buurt van de WHO-advieswaarden voor 2030.  

 

Reacties zijn onder andere:

 • Een erg duur plan.
 • Geef het geld elders uit waar het meer nodig is, Oost is al groen en mooi. “Bezint eer ge begint”.

Antwoord

Het vervangen van de riolering is gepland; deze werkzaamheden zijn noodzakelijk en dragen bij aan klimaatadaptatie (grotere capaciteit voor opvang van zware regenval, vasthouden regenwater in de bodem). Door het combineren met de nieuwe inrichting van de ventwegen gaan we efficiënt met het budget om. Het asfalt op de kruising is heel slecht en toe aan vernieuwing. Daarnaast is inzet nodig om fietsers te spreiden, om verblijfsruimte te maken, het groen te versterken, om de ambities van Gezond Stedelijk Leven te realiseren. De kosten van de in het IPvE voorgestelde uitwerking worden geraamd op ongeveer € 5 miljoen. Het nog resterende budget bedraagt € 4 miljoen. We stellen aan de raad voor om het tekort van € 1 miljoen als knelpunt op een lopend project met voorrang te programmeren voor het Meerjaren Programma Bereikbaarheid 2022

Reactie:

 • Neem de herinrichting van de aansluiting op de Snellenlaan meteen nu mee en voeg de visie van West 8 toe aan het IPvE. Dat is efficiënter dan het na enkele jaren uitvoeren van deze ambitie.

Antwoord

Voor nu is er niet genoeg budget voor deze aanpassing. Mocht het in de loop van de tijd mogelijk blijken te zijn dit deel toe te voegen aan het budget, dan zullen we dat zeker doen. De werkzaamheden zullen enkele jaren in beslag nemen, misschien dat er die tijd mogelijkheden ontstaan.

 

Reacties zijn onder andere:

 • verleng de reactietermijn
 • vragen over de in oprichting zijnde stichting De Maliebaan en waarom die stichting zoveel aandacht krijgt
 • er is geen draagvlak voor deze ingreep
 • de gemeente drukt haar zin door en er wordt niets gedaan met de wens van omwonenden

Antwoord

We vinden een reactietermijn van 2 maanden in combinatie met de intensieve reeks bijeenkomsten in het afgelopen jaar een acceptabele reactietermijn, ondanks de zomervakantie.
Stichting De Maliebaan is inderdaad nog in oprichting. Deze stichting heeft als doelstelling om fondsen te werven voor het toevoegen van voorzieningen aan het toekomstige Maliepark. Het gaat dan bijvoorbeeld om verlichting, beelden, meubilair, maar ook activiteiten en bijdragen in beheer. We zien dit als een interessante aanvulling in de toekomst. We staan open voor hun initiatieven en bijdragen in bijvoorbeeld het uitvoeren van beheertaken. De contacten tot nu toe hadden tot doel om de vorm van samenwerking in de toekomst te verkennen. We overwegen om met deze stichting vergelijkbare afspraken te maken als met bijvoorbeeld de Stichting Wilhelminapark en de Stichting Vrienden van het Maximapark.

We lezen gemengde reacties uit de omgeving. We hebben in de loop van het proces verschillende suggesties overgenomen om het plan beter te maken. Waar nodig hebben we externe expertise ingeschakeld om metingen uit te voeren of een verkeerskundige analyse te maken. Desondanks horen we dat verschillende bewoners en belanghebbenden bezorgd blijven. In de afweging die we als gemeente maken spelen ook gebieds¬overstijgende belangen mee. Om aan de zorgen tegemoet te komen, gaan we na een jaar monitoren. Als we op dat moment constateren dat het niet werkt zoals we voorzien hadden, gaan we in overleg met bewoners en belanghebbenden maatregelen overwegen.

Bekijk de hele reactienota (pdf op website met raadsstukken, 923 kB)

Aanpassingen in het concept-IPvE

Naar aanleiding van de reacties passen we de volgende dingen aan in het concept-IPvE:

 1. We leggen sommige dingen duidelijker uit. Bijvoorbeeld:
  • over de breedte van de middenbaan en dat op de middenbaan geen speed-fietsen, bromfietsen en snorfietsen zijn toegestaan
  • over de breedte van de stoepen
  • over verkeersmaatregelen in heel Utrecht Oost (30km)
  • over de aansluiting op de bestaande rotonde Snellenlaan
  • waarom we het voetpad en de stoep op de kruising niet direct naast de rijbaan leggen en waarom we 2 halfverharde wandelpaden laten vervallen
 2. We geven aan wat onderdeel uitmaakt van de basisvariant, dus wat we gaan uitvoeren: de riolering, ventwegen, middenbaan, kruising en aansluitingen op Malieblad en op rotonde Snellenlaan. We gaan niet de door West 8 voorgestelde inrichting van de aansluiting op de Snellenlaan uitvoeren.
 3. We versmallen de inritconstructie naar de Wolter Heukelslaan.
 4. We passen de doorsteken van de ventwegen naar de middenbaan ‘onopvallend’ in.
 5. We brengen het aantal doorsteken op het noordelijk deel van de Maliebaan terug van 8 naar 7.
 6. De huidige rij parkeerplaatsen aan het noorden van de oostelijke ventweg blijft.
 7. We voegen een rij parkeerplaatsen langs het spoor toe.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
februari 2022Gemeenteraad neemt besluit over het IPvE en situatieschets
2022Definitief ontwerp klaar
2023Start uitvoering

Wat is er al gebeurd?

Dit is de situatie zoals het nu is mét verkeerslichten. (Op de afbeeldingen zijn de auto’s in absolute aantallen per 24 uur aangegeven). De netwerkanalyse laat zien wat de verwachtingen voor de verkeersbewegingen zijn in 2025 als de verkeerssituatie op de Maliebaan niet verandert. Voor het hele gebied wordt wel 30 km per uur ingevoerd. Hierdoor neemt het verkeer af in bijna alle straten. Alleen in de Van Ostadelaan is een kleine toename van verkeer te zien.

Bekijk de tekening voor de Nulvariant (pdf)

De 'ovonde' is een langgerekte rotonde zonder verkeerslichten, op de kruising van Maliebaan, Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. De Maliebaan blijft hetzelfde. Op de afbeelding ziet u in procenten de af- en toename van het aantal auto’s per straat ten opzichte van de nulvariant 2025. Bij de variant met een ovonde verwachten we geen toe- of afname, de aantallen blijven gelijk aan de nulvariant.

Bekijk de tekening voor de ovonde (pdf)

Dit houdt in dat de zuidelijke en noordelijke hoofdrijbaan van de Maliebaan een wandelpromenade worden. Autoverkeer en busverkeer tussen Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat is mogelijk. De kruising is zonder verkeerslichten. De afbeelding laat in % de af- en toename zien van het aantal auto’s per straat ten opzichte van de nulvariant 2025).

Variant A en B

Voor beide varianten geldt dat op de omliggende wegen het verkeer toeneemt. Op de parallelwegen (de straten die er naast lopen) neemt het verkeer toe. Er is onderzocht is of dit beïnvloed kan worden door het fysiek minder aantrekkelijk maken van deze parallelwegen voor doorgaand verkeer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld drempels en plateaus. Dit is alleen  niet gewenst. Dit komt omdat dit trillingen kan opleveren voor omliggende gebouwen. Het smaller maken van de parallelwegen is niet mogelijk in verband met het parkeren in schuine vakken, in combinatie met de fietsroute. De ruimte is nodig voor veilig in- en uitparkeren.
Bekijk de tekening voor variant A: Maliebaan Promenade met afslagverboden voor links- en rechtsafslaand verkeer (pdf)
Bekijk de tekening voor variant B: Maliebaan Promenade met alleen een afslagverbod voor linksafslaand verkeer (pdf)

In dit plan wordt alleen de zuidelijke hoofdrijbaan van de Maliebaan  een wandelpromenade. De zuidelijke parallelwegen worden doodlopend voor autoverkeer. De T-splitsing is zonder verkeerslichten.

De afbeelding laat in % de toename zien van het aantal auto’s per straat ten opzichte van de nulvariant 2025).

De parallelwegen Maliebaan Zuid worden gebruikt door bestemmingsverkeer dat tweemaal over de parallelweg moet: heen en terug. Ondanks een toename van het aantal bewegingen over de parallelwegen, blijft het gemiddelde aantal auto’s gelijk. Afhankelijk van de keermogelijkheden rijden bestuurders vanaf hun bestemming immers zo snel mogelijk weer terug naar het beginpunt (zie grafiek in de afbeelding). Ten opzichte van hoe de situatie nu is, neemt het verkeer af bij deze variant op de parallelwegen. Zie de afbeelding van de nulvariant.

Voor de Oosterstraat en de Oudwijkerdwarsstraat is in % een toename van verkeer te zien. Omdat nu aantal auto’s per dag laag is (zie de afbeelding van de nulvariant) zal ook na de toename in deze straten het aantal auto's meevallen.

Bij de Maliesingel (2025) is een lichte toename van verkeer te zien ten opzichte van de nulvariant (2025). Maar in 2025 is 40% afname te zien ten opzichte van hoe het nu is. In totaal komen er minder auto's.

De toename van verkeer in de Schoolstraat en de Parkstraat kan niet in het model berekend worden, daarom hebben we een schatting gemaakt. Op basis daarvan zijn 2 varianten getekend.

T-splitsing Maliebaan Promenade variant A

Bekijk de tekening voor variant A: T-splitsing Maliebaan Promenade (pdf)

Alleen afsluiten van de zuidelijke parallelwegen bij de T-splitsing. Dit leidt tot een sterke toename van verkeer op de Schoolstraat en Parkstraat.

T-splitsing Maliebaan Promenade variant B

Bekijk de tekening voor variant B: T-splitsing Maliebaan Promenade (pdf)

Afsluiten van zowel de zuidelijke parallelwegen bij de T-splitsing als van de Parkstraat en de Schoolstraat (bij de Nachtegaalstraat). Dit voorkomt de toename van verkeer op de Schoolstraat en de Parkstraat.

Hulp en contact Maliebaan

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl