Maliebaan: verbeteren straat

Fase project
In voorbereiding

Start uitvoering
Eind 2024

We werken aan de aanpak van de Maliebaan en de kruising Maliebaan-Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. Ook willen we de inrichting van het groen verbeteren. Daarnaast moet het een fijne plek worden om tijd door te brengen.

Wat komt er?

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad het Integraal Programma van Eisen (IPvE) vastgesteld. In het IPvE geven we aan welke eisen we stellen aan de nieuwe inrichting voor de Maliebaan. De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • De middenbaan wordt een promenade voor fietsers en voetgangers
 • We versmallen de ventwegen over de hele lengte en er komen een aantal extra versmallingen in de vorm van groene entrees van de ventwegen naar het park. De versmalling zorgt ervoor dat auto's minder hard rijden.
 • Op de kruising met de Nachtegaalstraat-Burgemeester Reigerstraat krijgt de fietser prioriteit.
 • Er komen geen verkeerslichten terug op de kruising.
 • Op de verhoging in het midden van de kruising komen nieuwe bomen.

Bij het IPvE hoort een Functioneel Ontwerp (FO). Dat is een ontwerptekening waarop u kunt zien hoe we de eisen uitwerken.

Voorlopig Ontwerp

De gemeenteraad heeft in 2022 het Functioneel Ontwerp vastgesteld. Dit Functioneel Ontwerp hebben we nu in details uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Op 28 maart 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het concept Voorlopig Ontwerp vrijgegeven. Iedereen die wil kan nu reageren op de details van de uitwerking. 

Bekijk de plannen

Brief van het college aan de raad

Voorlopig Ontwerp, onderdeel totaaloverzicht

Voorlopig ontwerp, onderdeel profielen

Toelichting op Voorlopig Ontwerp

Uitleg van de plannen in 2 minuten

We hebben een video gemaakt waarin we de plannen uit het Voorlopig Ontwerp uitleggen. In 2 minuten laten we zien hoe de Maliebaan er in de toekomst uitziet.

Bekijk de video op YouTube

U kunt reageren op het Voorlopig Ontwerp

Wilt u reageren op de details van de uitwerking? Dat kan door een e-mail te sturen naar maliebaan@utrecht.nl. Reageren kan tot en met 21 mei 2023. We gebruiken de reacties om de laatste keuzes te maken voor het Definitief Ontwerp. Nadat we het Definitief Ontwerp hebben vastgesteld beginnen we met het opnieuw inrichten van de Maliebaan.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer 2023Voorlopig Ontwerp: vastgesteld
Eind 2023Definitief Ontwerp klaar
2024Bestek en aanbesteding (aannemer zoeken)
Eind 2024/begin 2025Start werk

Wat is er al gebeurd?

 • In februari 2022 heeft de gemeenteraad het Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp vastgesteld.
 • In het concept-IPvE zijn aanpassingen verwerkt op basis van de reacties.

Naar aanleiding van de reacties passen we de volgende dingen aan in het concept-IPvE:

 1. We leggen sommige dingen duidelijker uit. Bijvoorbeeld:
  • over de breedte van de middenbaan en dat op de middenbaan geen speed-fietsen, bromfietsen en snorfietsen zijn toegestaan
  • over de breedte van de stoepen
  • over verkeersmaatregelen in heel Utrecht Oost (30km)
  • over de aansluiting op de bestaande rotonde Snellenlaan
  • waarom we het voetpad en de stoep op de kruising niet direct naast de rijbaan leggen en waarom we 2 halfverharde wandelpaden laten vervallen
 2. We geven aan wat onderdeel uitmaakt van de basisvariant, dus wat we gaan uitvoeren: de riolering, ventwegen, middenbaan, kruising en aansluitingen op Malieblad en op rotonde Snellenlaan. We gaan niet de door West 8 voorgestelde inrichting van de aansluiting op de Snellenlaan uitvoeren.
 3. We versmallen de inritconstructie naar de Wolter Heukelslaan.
 4. We passen de doorsteken van de ventwegen naar de middenbaan ‘onopvallend’ in.
 5. We brengen het aantal doorsteken op het noordelijk deel van de Maliebaan terug van 8 naar 7.
 6. De huidige rij parkeerplaatsen aan het noorden van de oostelijke ventweg blijft.
 7. We voegen een rij parkeerplaatsen langs het spoor toe.

Dit is de situatie zoals het nu is mét verkeerslichten. (Op de afbeeldingen zijn de auto’s in absolute aantallen per 24 uur aangegeven). De netwerkanalyse laat zien wat de verwachtingen voor de verkeersbewegingen zijn in 2025 als de verkeerssituatie op de Maliebaan niet verandert. Voor het hele gebied wordt wel 30 km per uur ingevoerd. Hierdoor neemt het verkeer af in bijna alle straten. Alleen in de Van Ostadelaan is een kleine toename van verkeer te zien.

Bekijk de tekening voor de Nulvariant (pdf)

De 'ovonde' is een langgerekte rotonde zonder verkeerslichten, op de kruising van Maliebaan, Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. De Maliebaan blijft hetzelfde. Op de afbeelding ziet u in procenten de af- en toename van het aantal auto’s per straat ten opzichte van de nulvariant 2025. Bij de variant met een ovonde verwachten we geen toe- of afname, de aantallen blijven gelijk aan de nulvariant.

Bekijk de tekening voor de ovonde (pdf)

Dit houdt in dat de zuidelijke en noordelijke hoofdrijbaan van de Maliebaan een wandelpromenade worden. Autoverkeer en busverkeer tussen Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat is mogelijk. De kruising is zonder verkeerslichten. De afbeelding laat in % de af- en toename zien van het aantal auto’s per straat ten opzichte van de nulvariant 2025).

Variant A en B

Voor beide varianten geldt dat op de omliggende wegen het verkeer toeneemt. Op de parallelwegen (de straten die er naast lopen) neemt het verkeer toe. Er is onderzocht is of dit beïnvloed kan worden door het fysiek minder aantrekkelijk maken van deze parallelwegen voor doorgaand verkeer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld drempels en plateaus. Dit is alleen  niet gewenst. Dit komt omdat dit trillingen kan opleveren voor omliggende gebouwen. Het smaller maken van de parallelwegen is niet mogelijk in verband met het parkeren in schuine vakken, in combinatie met de fietsroute. De ruimte is nodig voor veilig in- en uitparkeren.
Bekijk de tekening voor variant A: Maliebaan Promenade met afslagverboden voor links- en rechtsafslaand verkeer (pdf)
Bekijk de tekening voor variant B: Maliebaan Promenade met alleen een afslagverbod voor linksafslaand verkeer (pdf)

In dit plan wordt alleen de zuidelijke hoofdrijbaan van de Maliebaan  een wandelpromenade. De zuidelijke parallelwegen worden doodlopend voor autoverkeer. De T-splitsing is zonder verkeerslichten.

De afbeelding laat in % de toename zien van het aantal auto’s per straat ten opzichte van de nulvariant 2025).

De parallelwegen Maliebaan Zuid worden gebruikt door bestemmingsverkeer dat tweemaal over de parallelweg moet: heen en terug. Ondanks een toename van het aantal bewegingen over de parallelwegen, blijft het gemiddelde aantal auto’s gelijk. Afhankelijk van de keermogelijkheden rijden bestuurders vanaf hun bestemming immers zo snel mogelijk weer terug naar het beginpunt (zie grafiek in de afbeelding). Ten opzichte van hoe de situatie nu is, neemt het verkeer af bij deze variant op de parallelwegen. Zie de afbeelding van de nulvariant.

Voor de Oosterstraat en de Oudwijkerdwarsstraat is in % een toename van verkeer te zien. Omdat nu aantal auto’s per dag laag is (zie de afbeelding van de nulvariant) zal ook na de toename in deze straten het aantal auto's meevallen.

Bij de Maliesingel (2025) is een lichte toename van verkeer te zien ten opzichte van de nulvariant (2025). Maar in 2025 is 40% afname te zien ten opzichte van hoe het nu is. In totaal komen er minder auto's.

De toename van verkeer in de Schoolstraat en de Parkstraat kan niet in het model berekend worden, daarom hebben we een schatting gemaakt. Op basis daarvan zijn 2 varianten getekend.

T-splitsing Maliebaan Promenade variant A

Bekijk de tekening voor variant A: T-splitsing Maliebaan Promenade (pdf)

Alleen afsluiten van de zuidelijke parallelwegen bij de T-splitsing. Dit leidt tot een sterke toename van verkeer op de Schoolstraat en Parkstraat.

T-splitsing Maliebaan Promenade variant B

Bekijk de tekening voor variant B: T-splitsing Maliebaan Promenade (pdf)

Afsluiten van zowel de zuidelijke parallelwegen bij de T-splitsing als van de Parkstraat en de Schoolstraat (bij de Nachtegaalstraat). Dit voorkomt de toename van verkeer op de Schoolstraat en de Parkstraat.

Hulp en contact Maliebaan

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl