Maliebaan: verbeteren straat

Fase project:
in voorbereiding

Start uitvoering:
eind 2024

We werken aan de aanpak van de Maliebaan en de kruising Maliebaan-Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. Ook willen we de inrichting van het groen verbeteren. Daarnaast moet het een fijne plek worden om tijd door te brengen.

Wat komt er?

We gaan de Maliebaan veranderen.

 • De middenbaan wordt een autovrije promenade. Op deze promenade delen fietsers en voetgangers de ruimte. Net zoals in het Wilhelminapark of op Het Lint in het Máximapark.
 • Auto’s kunnen alleen nog over de ventwegen rijden. Dat zijn de wegen die langs de gebouwen liggen. Fietsers kunnen net als nu ook over de ventwegen rijden.
 • We versmallen de ventwegen over de hele lengte. Er komen ook een aantal extra versmallingen. De versmallingen zorgen ervoor dat auto's minder hard rijden. Bij deze versmallingen komen voetpaden om van de ventwegen naar de wandelpaden tussen de bomen lopen.
 • Er komen geen verkeerslichten terug op de kruising met de Nachtegaalstraat-Burgemeester Reigerstraat.
 • Op de kruising krijgt al het verkeer over de Nachtegaalstraat-Burgemeester Reigerstraat voorrang: voetgangers, fietsers, bussen en auto’s.
 • In het midden van de kruising komt een nieuw ‘middeneiland’. Dat maakt oversteken makkelijker. Op het middeneiland komen bomen.
 • De parkeervakken langs de Maliebaan blijven zoals het nu is: schuin achteruit parkeren.
 • De 4 wandelpaden onder de bomen blijven: 2 aan elke kant van de middenbaan.

Voorlopig ontwerp

Het college van B en W heeft op 4 juli 2023 het voorlopig ontwerp vastgesteld.

Bekijk het ontwerp

Voorlopig ontwerp, onderdeel kaart met overzicht

Voorlopig ontwerp, onderdeel kaarten met meer detail

Voorlopig ontwerp, onderdeel profielen

Voorlopig ontwerp, onderdeel plantoelichting

Hierna maken we een definitief ontwerp.

Video: uitleg van de plannen in 2 minuten

We hebben een video gemaakt waarin we de plannen uit het voorlopig ontwerp uitleggen. In 2 minuten laten we zien hoe de Maliebaan er in de toekomst uitziet.

Bekijk de video op YouTube

Meedenken

Reacties op voorlopig ontwerp

U kon van 28 maart tot en met 21 mei reageren op het voorlopig ontwerp. Er zijn 30 reacties van 12 personen en organisaties binnengekomen.

We hebben het voorlopig ontwerp op 1 punt  aangepast: het hek dat nu bij de Eerste Kortebaanstraat op de stoep staat, komt terug in het ontwerp.

Verder nemen we uit de reacties een aantal aandachtspunten mee naar de volgende stap. Zo zullen we bij de uitwerking van het plan voor bomen en planten zoveel mogelijk soorten gebruiken die in Nederland horen. Bij de werkzaamheden zullen we de bijzondere paddenstoelen goed beschermen. En we gaan nog eens goed nadenken hoe we zorgen dat fietsers en nood- en hulpdiensten wel op de middenbaan kunnen komen, maar autorijders niet.

Het overzicht van de reacties op het plan en wat we ermee doen leest u in de reactienota. In de reactienota staat niet de reactie van de fietsersbond (pdf, 194 kB).

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer 2023Voorlopig Ontwerp: vastgesteld
Eind 2023Definitief Ontwerp klaar
2024Bestek en aanbesteding (aannemer zoeken)
Eind 2024/begin 2025Start werk

Wat is er al gebeurd?

 • Op 4 juli 2023 heeft het college het voorlopig ontwerp en de reactienota vastgesteld.
 • In februari 2022 heeft de gemeenteraad het Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp vastgesteld.
 • In het concept-IPvE zijn aanpassingen verwerkt op basis van de reacties.

Naar aanleiding van de reacties passen we de volgende dingen aan in het concept-IPvE:

 1. We leggen sommige dingen duidelijker uit. Bijvoorbeeld:
  • over de breedte van de middenbaan en dat op de middenbaan geen speed-fietsen, bromfietsen en snorfietsen zijn toegestaan
  • over de breedte van de stoepen
  • over verkeersmaatregelen in heel Utrecht Oost (30km)
  • over de aansluiting op de bestaande rotonde Snellenlaan
  • waarom we het voetpad en de stoep op de kruising niet direct naast de rijbaan leggen en waarom we 2 halfverharde wandelpaden laten vervallen
 2. We geven aan wat onderdeel uitmaakt van de basisvariant, dus wat we gaan uitvoeren: de riolering, ventwegen, middenbaan, kruising en aansluitingen op Malieblad en op rotonde Snellenlaan. We gaan niet de door West 8 voorgestelde inrichting van de aansluiting op de Snellenlaan uitvoeren.
 3. We versmallen de inritconstructie naar de Wolter Heukelslaan.
 4. We passen de doorsteken van de ventwegen naar de middenbaan ‘onopvallend’ in.
 5. We brengen het aantal doorsteken op het noordelijk deel van de Maliebaan terug van 8 naar 7.
 6. De huidige rij parkeerplaatsen aan het noorden van de oostelijke ventweg blijft.
 7. We voegen een rij parkeerplaatsen langs het spoor toe.

Dit is de situatie zoals het nu is mét verkeerslichten. (Op de afbeeldingen zijn de auto’s in absolute aantallen per 24 uur aangegeven). De netwerkanalyse laat zien wat de verwachtingen voor de verkeersbewegingen zijn in 2025 als de verkeerssituatie op de Maliebaan niet verandert. Voor het hele gebied wordt wel 30 km per uur ingevoerd. Hierdoor neemt het verkeer af in bijna alle straten. Alleen in de Van Ostadelaan is een kleine toename van verkeer te zien.

Bekijk de tekening voor de Nulvariant (pdf)

De 'ovonde' is een langgerekte rotonde zonder verkeerslichten, op de kruising van Maliebaan, Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. De Maliebaan blijft hetzelfde. Op de afbeelding ziet u in procenten de af- en toename van het aantal auto’s per straat ten opzichte van de nulvariant 2025. Bij de variant met een ovonde verwachten we geen toe- of afname, de aantallen blijven gelijk aan de nulvariant.

Bekijk de tekening voor de ovonde (pdf)

Dit houdt in dat de zuidelijke en noordelijke hoofdrijbaan van de Maliebaan een wandelpromenade worden. Autoverkeer en busverkeer tussen Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat is mogelijk. De kruising is zonder verkeerslichten. De afbeelding laat in % de af- en toename zien van het aantal auto’s per straat ten opzichte van de nulvariant 2025).

Variant A en B

Voor beide varianten geldt dat op de omliggende wegen het verkeer toeneemt. Op de parallelwegen (de straten die er naast lopen) neemt het verkeer toe. Er is onderzocht is of dit beïnvloed kan worden door het fysiek minder aantrekkelijk maken van deze parallelwegen voor doorgaand verkeer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld drempels en plateaus. Dit is alleen  niet gewenst. Dit komt omdat dit trillingen kan opleveren voor omliggende gebouwen. Het smaller maken van de parallelwegen is niet mogelijk in verband met het parkeren in schuine vakken, in combinatie met de fietsroute. De ruimte is nodig voor veilig in- en uitparkeren.
Bekijk de tekening voor variant A: Maliebaan Promenade met afslagverboden voor links- en rechtsafslaand verkeer (pdf)
Bekijk de tekening voor variant B: Maliebaan Promenade met alleen een afslagverbod voor linksafslaand verkeer (pdf)

In dit plan wordt alleen de zuidelijke hoofdrijbaan van de Maliebaan  een wandelpromenade. De zuidelijke parallelwegen worden doodlopend voor autoverkeer. De T-splitsing is zonder verkeerslichten.

De afbeelding laat in % de toename zien van het aantal auto’s per straat ten opzichte van de nulvariant 2025).

De parallelwegen Maliebaan Zuid worden gebruikt door bestemmingsverkeer dat tweemaal over de parallelweg moet: heen en terug. Ondanks een toename van het aantal bewegingen over de parallelwegen, blijft het gemiddelde aantal auto’s gelijk. Afhankelijk van de keermogelijkheden rijden bestuurders vanaf hun bestemming immers zo snel mogelijk weer terug naar het beginpunt (zie grafiek in de afbeelding). Ten opzichte van hoe de situatie nu is, neemt het verkeer af bij deze variant op de parallelwegen. Zie de afbeelding van de nulvariant.

Voor de Oosterstraat en de Oudwijkerdwarsstraat is in % een toename van verkeer te zien. Omdat nu aantal auto’s per dag laag is (zie de afbeelding van de nulvariant) zal ook na de toename in deze straten het aantal auto's meevallen.

Bij de Maliesingel (2025) is een lichte toename van verkeer te zien ten opzichte van de nulvariant (2025). Maar in 2025 is 40% afname te zien ten opzichte van hoe het nu is. In totaal komen er minder auto's.

De toename van verkeer in de Schoolstraat en de Parkstraat kan niet in het model berekend worden, daarom hebben we een schatting gemaakt. Op basis daarvan zijn 2 varianten getekend.

T-splitsing Maliebaan Promenade variant A

Bekijk de tekening voor variant A: T-splitsing Maliebaan Promenade (pdf)

Alleen afsluiten van de zuidelijke parallelwegen bij de T-splitsing. Dit leidt tot een sterke toename van verkeer op de Schoolstraat en Parkstraat.

T-splitsing Maliebaan Promenade variant B

Bekijk de tekening voor variant B: T-splitsing Maliebaan Promenade (pdf)

Afsluiten van zowel de zuidelijke parallelwegen bij de T-splitsing als van de Parkstraat en de Schoolstraat (bij de Nachtegaalstraat). Dit voorkomt de toename van verkeer op de Schoolstraat en de Parkstraat.

Hulp en contact Maliebaan

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl